Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура текстового матеріалуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КОЛЕДЖ

Затверджую:

Заступник директора

з навчальної роботи

_________ О.І. Малахова

«___»___________ 20___ р.

 

ВИМОГИ

Щодо оформлення курсових

Та дипломних проектів (робіт)

СТАНДАРТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Розглянуто та схвалено

на засіданні Методичної Ради

протокол № __ від « ___» ___ 20___ р.

 

Київ-2011


 

ВИМОГИ

Щодо оформлення курсових

Та дипломних проектів (робіт)

 

Загальні положення

Даним документом регламентуються вимоги до оформлення курсових та дипломних проектів у коледжі КНУТД.

Метою впровадження даного документа є застосування єдиного підходу до оформлення дипломних та курсових проектів у всіх циклових комісіях коледжу.

Дотримання вимог, наданих в даному документі, є обов’язковим при виконанні та оформленні робіт студентів коледжу КНУТД всіх спеціальностей та форм навчання.

Письмові індивідуальні роботи студентів, які не відповідають даним вимогам, не допускаються до захісту.

Керівники (консультанти) курсового та дипломного проектування є відповідальними за дотриманням даних вимог.

Додаткові вимоги до оформлення графічних робіт, фоторобіт надаються у відповідних методичних вказівках до виконання курсових та дипломних проектів, які розробляються у циклових комісіях.

Загальний контроль за дотриманням вимог до оформлення курсових та дипломних проектів у коледжі КНУТД здійснюється головами циклових комісій.

 

Загальні вимоги до оформлення текстового матеріалу

1.1. Оформлення кожної роботи повинно строго відповідати цим методичним рекомендаціям.

1.2. Зміст роботи повинен відповідати темі.

1.3. Виклад тексту повинен відповідати змісту і не повинен зводитися до набору непов'язаних між собою окремих положень, фактів.

1.4. При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:

· не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;

· не слід користуватись надто часто вживаними, мало інформаційними штампами;

· слід намагатися викладати думки просто і образно;

· абзаци не повинні складатися з одного речення.

· курсова, дипломна робота – це навчально-наукова робота, не потрібно її прикрашати різними художніми атрибутами.

Структура текстового матеріалу

Кожен структурний розділ роботи починається з нової сторінки. Для початку нового розділу з нової сторінки відступи від попереднього розділу забороненовиконувати за допомогою додавання певної кількості рядків клавішею "ENTER", для цього використовуйте «розрив сторінки» (Ctrl+Enter).

2.1. Титульний лист

При виконанні курсових та дипломних проектів (робіт) титульний лист не нумерується, але враховується, що загальна нумерація сторінок у роботі починається з титульного листа. Тобто титульний лист має номер 1. Для титульного листа використовується спеціальний бланк установленої форми згідно додатків 1,3,5,7,10 (для різних спеціальностей). Зразок бланку титульного листа зберігається в методичному кабінеті, заповнюється власноручно студентами чорною пастою, шрифтом.

2.2 Лист-завдання.

Завдання на курсовий і дипломний проект (роботу) оформлюється керівниками проектів на спеціальному бланку згідно додатків 2,4,6,8,9,11,12 (для різних спеціальностей),сторінка не нумерується. Зразок бланку листа-завдання зберігається в методичному кабінеті, заповнюється керівниками проектів чорною пастою.

2.3. Зміст

Зміст роботи виконує заодно і роль її змісту, а тому в ньому обов'язково вказуються напроти кожного з пунктів номера сторінок, на яких вони починаються. Зміст бажано умістити на одну сторінку. Найчастіше для змісту використовують текст з інтервалом 1,5. Не заборонено для покращення вигляду змісту використовувати інтервал 2. Якщо план не вміщується на одну сторінку, то рекомендується використовувати інтервал 1. Рекомендується використовувати таблицю з прозорими границями для оформлення змісту або функцію автоматичного змісту у програмі Microsoft Word. Це дозволяє набагато покращити вигляд змісту. Номер сторінки змісту – 3, сторінка нумерується зверху справа (див. Додаток 13).

2.4. Вступ

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел слід починати з нової сторінки. Робота, в якій такого поділу не буде зроблено, тобто, якщо вона буде написана суцільним текстом, повертається на доопрацювання.

У вступі (1,5-2 сторінки тексту для курсових робіт, 2-3 сторінки тексту для дипломних робіт) обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, з'ясовується ступінь її розроблення в літературі, визначається мета дослідження і коло питань, аналіз яких направлений на досягнення цієї мети, вказується на методологічну основу дослідження. Тут же варто описати об'єкт аналізу.

Номер сторінки вступу – 4. Цифра на сторінці зазначається.

2.5. Основна частина

В основній частині досліджуються суть, структура та інші теоретико-методологічні питання теми; здійснюється аналіз досліджуваного явища та його елементів у поєднанні з характеристикою його практичного прояву; розглядаються можливі шляхи подальшого розвитку даного явища, робиться спроба спрогнозувати цей розвиток, а також варто спробувати розробити пропозиції щодо подальшого їхнього ефективного розвитку, щодо оптимізації процесу. Основна частина складається з розділів. Щоб кожен розділ мав вигляд завершеного цілого, мав закінчену думку, потрібно починати його з міні-вступу і завершувати міні-висновками.

У основній частині повинно бути не менше двох-трьох графічних об'єктів (діаграм, таблиць, графіків, схем).

2.6. Висновки

У висновках до всієї роботи (1,5-2 сторінки тексту для курсових робіт, 2-3 сторінки тексту для дипломних робіт) слід чітко сформулювати основні підсумки (тезиси) щодо досліджуваних проблем теми. При цьому висновки повинні бути короткими, органічно випливати зі змісту роботи, а не зачіпати ті аспекти, які не розкривались. Якщо цього не дотримуватись, то закінчення буде мати штучний вигляд, механічно додаватиметься до роботи і помітно знизить її якість. Коли ж у вступі чітко сформульовані мета і завдання, даються пояснення, чому саме ті, а не інші питання включені в план, коли в основній частині ґрунтовно розкриваються вибрані проблеми, а в закінченні чітко сформульовані основні висновки, що випливають з тексту, то робота вийде цілісною.

2.7. Список використаних джерел

У кінці роботи наводиться список дійсно використаних літературних джерел та інших матеріалів.

Він складається у такій послідовності: спочатку наводяться державні та урядові документи, міжнародні угоди, потім за алфавітом перших літер прізвищ авторів або за назвами робіт зазначаються монографії, брошури, статистичні довідники, статті з журналів та газет. Кількість використаних джерел приблизно повинна дорівнювати кількості сторінок в роботі.

Список використаних літературних джерел необхідно робити за загально прийнятою формою (див. Додаток 14).

2.8. Додатки

Цифрові, інформативні матеріали, які не використовуються в роботі при аналізі, а тільки підтверджують якісь положення, бажано подавати в додатках, які подаються в кінці роботи, після списку використаних джерел інформації. Обсяг додатків у загальному обсязі роботи не враховується. Вміщення додатків в основний текст переобтяжує його зміст і обсяг.

Додатки у курсових та дипломних роботах є обов'язковими. Наявність додатків значно покращує якість виконання роботи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.