Здавалка
Главная | Обратная связь

ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ОДИНИЦЬ3.4 Оформлення розділів, підрозділів, пунктів

· назви розділів роботи – великими літерами, з нової сторінки, напівжирний шрифт кегль 18, крапка в кінці назви не ставиться;

Заголовки частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкуються великими літерами, шрифт 18, напівжирний. Підкреслення, оформлення іншими кольорами, а також перенос не допускаються.

Слово „Розділ" не пишуть, а пишуть його номер, ставлять крапку, а далі у тому ж рядку вказують назву розділу, в кінці крапку не ставлять, наприклад:

· назви підрозділів роботи – з великої літери, відступивши від попереднього тексту 15 мм, напівжирний шрифт кегль 16, крапка в кінці назви не ставиться.

Підрозділи розпочинаються з абзацного відступу (не з нової сторінки), нумеруються подвійними індексами (наприклад, 2.З). Заголовки підрозділів друкуються у тому ж рядку після індексу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою:

2.1 Українські словотворчі одиниці. Стилістичний аспект

· цифри розділів / підрозділів – арабські.

· пункти нумерують у межах кожного підрозділу (2.1.3 - третій пункт першого підрозділу другого розділу). Заголовки пунктів друкують з великої літери, з абзацного відступу в підбір до тексту (не пропускаючи рядків). Такий заголовок можна підкреслити, а в кінці його - поставити крапку, наприклад:
2.1.3 Складені словотворчі одиниці.
Підпункти нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами.

· Відстань між назвою розділу і наступним текстом, а також між назвами розділу і підрозділу (параграфа, пункту) дорівнює 15 мм (шрифт 14, інтервал1,5, через рядок), тобто є більшою, ніж у тексті. Всередині заголовка текстовий інтервал зберігається. Тобто назва розділу та підрозділу відділяється від основного тексту відстанню 15 мм (шрифт 14, інтервал1,5, через рядок). Назва пункту – не відділяється.

· Формули, умовні знаки мають бути вписані в текст чорним кольором, чітко, розбірливо. Розміри знаків для формул рекомендовано такі: великі літери та цифри - 7-8 мм., малі літери - 4 мм, показники та індекси - не менше 2 мм (при друкуванні відповідно шрифт 18, 14, індекс – спеціальною кнопкою на панелі інструментів).

· Таблиці, креслення, малюнки, графіки, фотографії як в основному тексті, так і в додатках слід виконувати на стандартних аркушах. Підписи та пояснення розміщувати безпосередньо під малюнком, фотографією тощо.

· Ілюстрації, таблиці бажано подавати з роботі одразу ж після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Сторінки, на яких вони розміщені, включаються до загальної нумерації сторінок. Якщо таблиця, малюнок, креслення за розміром перевищують формат А4, їх виконують на більших аркушах, але рахують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках. Такі аркуші складаються до розміру формату А4.

Формули, таблиці, ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти тощо) нумеруються послідовно у межах розділу:
- формули, рівняння нумеруються в дужках без слова «формула», «рівняння», наприклад: (5.3) - третя формула п'ятого розділу. Нумерувати рекомендовано формули та рівняння, на які є посилання в тексті. Посилання виконуються таким чином: у формулі (5.3)...; із рівняння (3.1) випливає … ; [див формулу (5.3)]. Номер формули наводиться біля правого поля сторінки навпроти останнього рядка формули; рівняння і формули варто для наочності виділяти з тексту вільними рядками (вище і нижче формули залишати один вільний рядок). Якщо рівняння за розміром перевищує один рядок, його переносять на інший після знаків /-1 + 1-1x1:1, номер вказується на рівні останнього рядка; таблиці та ілюстрації нумерують послідовно у межах розділу (додатка). Номер має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці), між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" - друга таблиця першого розділу; "Рисунок 1.2" - другий рисунок першого розділу (ілюстрації позначають словом „Рисунок"). При цьому номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, а напис „Таблиця" із зазначенням номера та її назву - над таблицею: слово „Таблиця" та її номер в правому куті а назва – нижче по центру великими буквами, в кінці номера та назви крапка не ставиться. Наприклад:

Таблиця 3.2

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

При переносі частини таблиці на іншу сторінку зверху справа вказують: „Продовження таблиці 1.2". Якщо в роботі одна ілюстрація або одна таблиця, їх нумерують за загальними правилами.

Таблиця у разі переносу на іншу сторінку повинна містити нумерацію колонок, на кожній сторінці таблиця «закривається» горизонтальною лінією, а на новій сторінці справа пишеться (наприклад): Продовження табл. 2.1 , потім нумеруються колонки.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.