Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо прибутковість фірми нижча за вартість її капіталу, то ...а) ця фірма підлягає ліквідації;

б) ця фірма є банкрутом;

в) це є однією із перших ознак руху до банкрутства даної фірми;

г) ця фірма є прибутковою.

Якщо загальна вартість майна менша за загальну суму зобов'язань боржника, то структура балансу є ...

а) незадовільною;

б) задовільною;

в) ліквідною;

г) високоліквідною.

Приведені до теперішнього часу потоки виплат кредиторам та акціонерам визначають ...

а) ціну підприємства;

б) балансову вартість підприємства;

в) величину сукупних активів підприємства;

г) величину сукупних зобов'язань.

Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижча за суму зобов'язань кредиторам, то ...

а) акціонерний капітал компанії збільшується;

б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість;

в) платоспроможність акціонерної компанії падає;

г) акціонерна компанія є платоспроможною.

Ліквідація фірми є вигіднішою за її експлуатацію, якщо ринкова вартість фірми ...

а) нижча за ліквідаційну вартість активів;

б) нижча за суму зобов'язань кредиторам;

в) дорівнює сумі сукупних активів фірми;

г) нижча за балансову вартість активів фірми.

Юридична особа, проти якої порушено справу про банкрутство, є...

а) відповідачем;

б) банкрутом;

в) боржником;

г) правильна відповідь відсутня.

Банкрут — це юридична особа ...

а) що неспроможна своєчасно задовольнити вимоги кредиторів;

б) що неспроможна своєчасно сплатити податки;

в) проти якої порушено справу про банкрутство;

г) боржник, що перебуває у процесі ліквідації.

11. Зниження купівельної спроможності населення є ...
а) позитивною тенденцією зміни параметрів попиту;

б) негативною тенденцією зміни параметрів попиту;

в) позитивною зміною у конкурентному середовищі;

г) негативною зміною у конкурентному середовищі.

Збільшення обсягів продажу товарів-замінників через низькі ціни є одним із симптомів втрачання конкурентного статусу фірми, а саме ...

а) змін параметрів попиту;

б) змін у конкурентному середовищі;

в) змін параметрів чинників виробництва;

г) ослабленням виробничого потенціалу фірми.

13. Модель Альтмана є ...
а) трифакторною;

б) чотирифакторною;

в) п'ятифакторною;

г) шести факторною.

Якщо значення «Z рахунку» Альтмана дорівнює 1,95, то ступінь імовірності банкрутства підприємства ...

а) дуже високий;

б) високий;

в) можливий;

г) дуже низький.

Ступінь імовірності банкрутства підприємства високий, якщо значення «Z рахунку» Альтмана ...

а) нижче 1,8;

б) дорівнює 2,0;

в) дорівнює 2,8;

г) вище 3,0;

д) вище 4,0.

При визначенні ступеня ймовірності банкрутства підприємства слід враховувати ...

а) організаційну структуру підприємства;

б) потреби споживчого ринку;

в) специфіку певної галузі або підгалузі;

г) загальний обсяг виробництва продукції підприємства.

Тест 20.2 (за темами 18-20)

 

1. Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних за­ходів, спрямованих на зміну структури підприємства, називають:

а) санацією;

б) ліквідацією;

в) реструктуризацією;

г) фінансовим оздоровленням.

2. За формою реструктуризація підприємства буває такою:

а) стратегічною;

б) тактичною;

в) оперативною;

г) комплексною.

3. За напрямами виокремлюють реструктуризацію:

а) інформаційну;

б) управлінську;

в) технічну;

г) екологічну.

4. Зміна організаційної структури і власника підприємства відбува­ється при здійсненні такої реструктуризації:

а) економічної;

б) фінансової;

в) управлінської;

г) організаційно-правової.

5. Комплекс послідовних заходів, спрямованих на виведення під­приємства з кризового стану, називається:

а) ліквідацією;

б) санацією;

в) реструктуризацією;

г) стагнацією.

6. Процес фінансового оздоровлення підприємства починається з такої дії:

а) визначення критеріїв вибору певного варіанта санації;

б) обґрунтування необхідності здійснення санації;

в) формулювання стратегічних цілей санації;

г) визначення тактики здійснення санації.

7. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано і його продукція не відповідає сучасним нормам, то таке підприємство:

а) ліквідується;

б) підлягає санації;

в) зберігається і розвивається;

г) продається.

8. Здійснення реструктуризації можливе шляхом:

а) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств;

б) перепрофілювання підприємства;

в) виокремлення певних структурних підрозділів для подальшої діяльності;

г) створення акціонерного товариства.

9. До першочергових заходів відновлення платоспроможності під­приємства належать:

а) інвентаризація його активів;

б) посилення ролі силової складової економічної безпеки;

в) запровадження автоматизації виробництва;

г) обґрунтування необхідної чисельності персоналу.

10. Державна фінансова підтримка надається насамперед підприєм­ствам:

а) легкої та харчової промисловості;

б) які забезпечують обороноздатність держави;

в) які випускають імпортозамінну продукцію;

г) науково-виробничим.

 


5. Контрольні питання до екзамену (заліку)

з дисципліни “Економіка підприємства”

 1. Визначення, цілі та напрями діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства.
 2. Класифікація і структура підприємств. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій).
 3. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.
 4. Підприємництво як сучасна форма господарювання.
 5. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.
 6. Міжнародна підприємницька діяльність.
 7. Сутність і функції системи управління. Методи управління діяльністю підприємств.
 8. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності.
 9. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.
 10. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання.
 11. Визначення чисельності окремих категорій працівників.
 12. Кадрова політика й сучасна система управління персоналом.
 13. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.

14. Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна).

 1. Оцінка, класифікація та структура основних фондів.
 2. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів підприємства.
 3. Виробнича потужність підприємства.
 4. Ефективність відтворення і використання основних фондів.
 5. Структура, нормування і використання оборотних фондів підприємства.
 6. Нематеріальні ресурси.
 7. Нематеріальні активи.

22. Сутність, склад та структура оборотних коштів. Джерела утворення оборотних коштів.

23. Нормування оборотних коштів.

24. Ефективність та показники використання оборотних коштів.

 1. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів.
 2. Поняття, склад і структура інвестицій.
 3. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій.
 4. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів).
 5. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
 6. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій.
 7. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладів і фінансових інвестицій.
 8. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.
 9. Поняття, характеристика та види інноваційних процесів.
 10. Сутність, загальні та приоритетні напрями науково-технічного прогресу.
 11. Організаційний прогрес.
 12. Методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень.
 13. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.
 14. Характеристика ТТБ виробництва.
 15. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.
 16. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності).
 17. Формування і використання виробничої потужності підприємства.
 18. Характеристика, структура та принципи організації виробничих процесів.
 19. Організаційні типи виробництва.
 20. Організація виробничого процесу в часі.
 21. Методи організації виробництва.
 22. Підготовка виробництва.
 23. Форми організації виробництва.
 24. Поняття, види та значення інфраструктури підприємства.
 25. Система технічного обслуговування.
 26. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.
 27. Відтворення та розвиток інфраструктури на підприємстві.
 28. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
 29. Прогнозування розвитку підприємства.
 30. Методичні основи планування.
 31. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування.
 32. Тактичне та оперативне планування.
 33. Загальна характеристика продукції (послуг).
 34. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг).
 35. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
 36. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
 37. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг)
 38. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль.
 39. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники підвищення.
 40. Мотивація трудової діяльності працівників.
 41. Оплати праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація.
 42. Форми і системи оплати праці.
 43. Доплата і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.
 44. Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації).
 45. Поточні витрати на продукування виробів (послуг). Їх класифікація і структура.
 46. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції.
 47. Обчислення собівартості окремих виробів.
 48. Стратегія в шляхи зниження поточних витрат.
 49. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання.
 50. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємств (організації).
 51. Прибутковість (дохідність) підприємства.
 52. Рентабельність ресурсів і продукції.
 53. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації).
 54. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.
 55. Чинники підвищення ефективності виробництва (діяльності підприємства).
 56. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації).
 57. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства (організації).
 58. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки.
 59. Служба безпеки фірми (підприємства, організації).
 60. Національна програма антикризового господарювання.
 61. Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств (організацій).
 62. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій).
 63. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання.
 64. Банкрутство підприємств (організацій), як економічне явище.
 65. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання.
 66. Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій).

 

 


Рекомендована література

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. – К.: Істині, 2003.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. – Харків: ТОВ “Одисей”, 2004. – 248 с.
 3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р., №1576-ХІІ.
 4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р., №40-ІV // Урядовий кур’єр. – 2002. –7 серпня.
 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: Закон України від 30.06.99 №784-ХVІ.
 6. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР.
 7. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97 р. // Фінансова консультація. –1997 р., № 21.
 8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р., № 283/97-ВР.
 9. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 р., № 723/97-ВР.
 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 19.07.1999 // Урядовий кур’єр від 01.09.99 р., № 162.
 11. Про економічну конкуренцію: Закон України, лютий 2001.
 12. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 01.12.98 р., №284-ХІV // Відомості Верховної Ради. – 1999, № 2-3.
 13. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження та їх впровадження у виробництво. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції, Міністерства фінансів України від 26.09.01 р., №218/446.
 14. Национальные стандарты и план счетов бухгалтерского учета в Украине. – К., 2000.
 15. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції, робіт, послуг у промисловості. Затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України 02.02.2001 року, №47.
 16. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджені Наказом Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 року, №145.
 17. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.
 18. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999. – 414 с.
 19. Анташов В.А., Уваров Г.В. Экономический советник менеджера. Учеб.-практ. пособие. — Минск: Финансы, учет, аудит, 1996.
 20. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 2002.
 21. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2002. –480с.
 22. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебн. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999.
 23. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш. шк., 1994. – 270 с.
 24. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 25. Градова А. П. Экономическая стратегия фирмы. — СПб., 1995.
 26. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. — М, 1994.
 27. Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535с.
 28. Грузинов В.П. Экономика предприятия (предпринимательская): Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795 с.
 29. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 1999.
 30. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева та ін. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с.
 31. Економіка підприємства: Навч. посіб.для самостійного вивч. дисципл. / Г.О. Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.
 32. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева та ін. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с.
 33. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000 – 528 с.
 34. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003 – 608 с.- рос. мовою.
 35. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. Н.М.Ушакової. – К.: нац. торг.-екон.ун-т, 2005 – 569 с.
 36. Економіка підприємства. Збірник задач і конкретних ситуацій: Навч. Посібник/ за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
 37. Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровленню. — М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995.
 38. Краткий курс по экономике предприятия / Под ред. Н.Н. Ушаковой, Е.В. Савельева – К.: Генеза, 1998.
 39. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха: Практич. пособие. — М.: Машиностроение, 1992.
 40. Маркетинг: Учебник/ под ред. Романова А.Н. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
 41. Осипова А.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 42. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997.
 43. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособ. – Харьков: ООО “Одиссей”. – 2004. – 416 с.
 44. Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 220 с.
 45. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.
 46. Семенов Б.А., Баев И.А. и др. Экономика предприятия/ под рук. Семёнова В.М. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
 47. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. (Курс лекцій). – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 312 с.
 48. Сідун В.А., Поеомарьова Ю.В. Економіка підприємства: навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.
 49. Уткин З.А. Управление фирмой. — М.: Интерэксперт, 1992.
 50. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие: Пер. с англ. —М.: Междунар. отношения, 1993.
 51. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. пос. / За ред. Проф. В.А. Ткаченка. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
 52. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Приватизація державних підприємств: Навч. посібник.—К.: І3МН, 1996.
 53. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. – М.: Информационно издательский дом “Филинъ”, 1997.
 54. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П. Прасолова и др. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996.
 55. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
 56. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф.Н.А. Сафронова. – М.: «Юристь», 1998.
 57. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф.О.И. Волкова. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 520 с.
 58. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф.Пелиха А С. – Ростов н/Д: “Фенікс” 2002. – 416 с.
 59. Журнал “Економіка підприємств”; “Економіка України” та інші економічного напряму.

 

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.