Здавалка
Главная | Обратная связь

Г) Взаємовідносини між живими організмами і місцем їх існуванняПитання до модуля 3

Екологія

1. На якій максимальній висоті в атмосфері виявили спори бактерій та грибів?


А. 12км

Б. 16 км

В.* 22км

Г. 28 км


 

2. Що являється основним критерієм якості середовища життя людини?


А. Акселерація

Б.* Стан здоров’я населення

В. Середня тривалість життя

Г. Кількість довгожителів


 

3. Визначте, різновидами якого типу взаємозв’язків є квартиранство і нахлібництво:


А. Мутуалізму

Б. Паразитизму

В.* Коменсалізму

Г. Антагоністичних


 

4. Вкажіть, в чому полягає суть парникового ефекту:

А. У збільшенні вологості атмосферного повітря

Б. У збільшенні кількості азоту в атмосфері

В.* У підвищенні температури біля поверхні Землі

Г. У підвищенні температури і вологості літосфери

 

5. Найважливішою складовою частиною екосистеми сучасного міста є:


А. Благоустрій житла

Б. Автодороги і транспорт

В. Сфера послуг і розваг

Г.* Зелені насадження


 

6. Здатність до адаптації у сучасних людей варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед них кілька функціональних типів конституційного реагування. Вкажіть тип людини з потенційною схильністю до сильних фізіологічних реакцій, що забезпечують високу надійність при виражених, але короткочасних діях зовнішнього середовища.

A. *Спринтера

B. Мікста

C. Астеніка

D. Стайєра

 

7. Довжина видимих променів світла складає:


А. Менше 0,4мкм

Б.* 0,4-0,75 мкм

В. Більше 0,75 мкм

Г. 0,29-0,74 мкм


 

8. Між культурними рослинами і бур’янами в агроценозі існує:


А. Симбіоз

Б. Хижацтво

В.* Конкуренція

Г. Паразитизм


 

9. Тридцятирічний чоловік, який слабо пристосований до екстремальних короткочасних навантажень, переселився в екстремальні умови БАМа. Наприкінці другого року життя в нових умовах він адаптувався до тривалих і монотонних фізіологічних навантажень. До якого конституційного типу відноситься цей чоловік?

А.*Спринтер

В. Мікст

С. Астенік

Д. Стайєр


10. Здатність до адаптації тепер варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування. Вкажіть тип організму людини, що здатний стабільно витримувати тривалі й монотонні фізіологічні навантаження.

A. * Стайєр

B. Спринтер

C. Мікст

D. Нормостенік

 

11. Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?


А. *Парціальний тиск кисню в повітрі

Б. Рівень ультрафіолетового опромінення

В. Температура

Г. Сила земного тяжіння


 

12. Будь-який компонент середовища, що впливає на ріст, розвиток, життєдіяльність організмів певного угрупування, називають фактором:


А. Біотичним

Б. Антропогенним

В. Демографічним

Г.*Екологічним


 

13. Парниковий ефект пов’язаний з накопиченням в атмосфері Землі:


А. Окислів азоту

Б. * Вуглекислого газу

В. Інертних газів

Г. Фреонів


 

14. Функціональна природна система, утворена живими організмами та їх середовищем існування, які пов’язані між собою обміном речовин і енергії, називається:


А. Біоценозом

Б. Агроценозом

В. Біотопом

Г.* екологічною системою


 

15. Біогеоценоз – це:

А.*Певна територія з відносно однорідними умовами існування, населена популяціями різних видів, об’єднаних між собою фізичним середовищем існування, колообігом речовин та потоком енергії.

Б. Штучна екологічна система

В. Стійка сукупність популяцій рослин і тварин, пристосованих до сумісного проживання на однорідній ділянці суші або водойми

Г. Глобальна екологічна система в якій відбувається колообіг речовин за рахунок енергії Сонця

 

16. Адаптативний тип людей відображає:

А. Національні особливості людей

Б. Расові особливості людей

В. Етнічні особливості людей

Г.* Норму біологічних пристосувальних реакцій на переважаючі умови середовища існування

 

17. Основною причиною розвитку глобальної екологічної кризи є:

А. Несприятливі зміни клімату

Б. Технічний прогрес і виснаження природних ресурсів

В. Вирубування лісів

Г. * Низка екологічна культура людини, її бажання панувати над природою

 

18. Стійка сукупність рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, що населяють однорідну ділянку суші або водойми, називається?


А.* Біоценозом

Б. Біогеоценозом

В. Біотопом

Г. Біосферою

 

19. Екологічні чинники прямо або опосередковано впливають на життєдіяльність організмів. Який абіотичний чинник на планеті є первинним в забезпеченні трофічних потреб всіх живих істот?


А.* Світло

Б. Тепло

В. Іонізуюче випромінювання

Г. Повітря


 

20. Екологія – це наука, що вивчає:

а) Тварин, рослин і середовище їх існування

б) Взаємовідносини між живими організмами

в) Взаємовідносини між рослинами і грибами

г) Взаємовідносини між живими організмами і місцем їх існування

 

21. Термін екологія запропонував:

А) Е. Геккель

б) Ч. Дарвін

в) В.І. Вернадський

г) І.І. Мечников

 

22. Стадія розвитку біосфери, коли розумна людська діяльність стає головним (визначальним) чинником розвитку на нашій планеті називається:

а) Техносферою

б) Антропосферою

В) Ноосферою

г) Соціосферою

 

23. Абіотичні чинники:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.