Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІЗадача 1

 

Визначити показники ефективності використання оборотних активів(або рівень ефективності використання оборотних активів підприємства за показником зміни тривалості їх обороту) та розрахувати їх відхилення, якщо чистий дохід від реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 50 та 55 тис. грн., а середньорічна сума оборотних активів дорівнювала відповідно 4000 та 4500 грн. Чистий прибуток становив відповідно 2500 тис. та 3000 тис. грн.

Розв'язок:

Коб 1 = 50000/4000 = 12,5

Тоб 1 = 365/12,5 = 29,2 дня

Коб 2 = 55000/4500 = 12,22

Тоб 2 = 365/12,22 = 29,9 дня

∆ Тоб = 29,9-29,2 = 0,7 дня

∆ Коб = 12,22 – 12,5 = -0,28

Роа1 = 2500/4000*100=62,5%

Роа2 = 3000/4500*100=66,7%

∆ Роа = 66,7 – 62,5 = 4,2%

Відповідь: ефективність використання збільшилась, про що свідчить сповільнення обороту оборотних активів та рентабельність активів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Середньорічна вартість оборотних активів:

Середньорічну вартість оборотних активів визначають за формулою:

де ОАпр – вартість оборотних активів на початок року, грн.; ОАкр – вартість оборотних активів на кінець року, грн.

Абсолютне відхилення показника:

Абсолютне відхилення показника відображає зміну даного показника в динаміці і розраховується як різниця між показниками останнього року та попереднього до нього:

∆ ОА = ОА2 – ОА1

Коефіцієнт оборотності оборотних активів на підприємстві:

Коефіцієнт оборотності (Коб) характеризує кількість оборотів оборотних засобів за певний період, як правило, за рік. Обчислюється за формулою:

,

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, грн.; ОАср.в. – середньорічна вартість оборотних активів, грн.

Термін оборотності оборотних активів (Тоб):

Тривалість обороту характеризується кількістю днів, протягом яких активи проходять усі стадії одного кругообороту. У процесі придбання активи з грошової форми переходять у продуктивну, тобто набувають форми засобів виробництва; у процесі виробництва засоби виробництва набувають форму предметів обороту – готової продукції, тобто переходять з продуктивної форми у товарну; у процесі продажу готова продукція знову набуває грошової форми, але уже в збільшеному розмірі – на суму прибутку. Цей показник найбільш наочний і забезпечує порівняння показників оборотності. Чим менша тривалість одного обороту, тим швидше майно здійснює свій кругооборот та ефективніше використовується підприємством.

,

де 365 – це кількість днів у році, Коб – коефіцієнт оборотності оборотних активів.

Рентабельність оборотних активів підприємства за чистим прибутком:

Показник рентабельності оборотних активів використовується, якщо досліджується ефективність вкладень усіх інвесторів для забезпечення господарської діяльності підприємства. Рентабельність оборотних активів дозволяє провести порівняння прибутковості різних підприємств, він вимірює, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в оборотні активи підприємства, незалежно від того чи є вони власністю цього підприємства, чи одержані в борг і визначається за формулою:

де ЧП – чистий прибуток підприємства, грн.; ОАср.в. – середньорічна вартість оборотних активів, грн.

Задача 2

Здійснити розподіл загальновиробничих витрат підприємства на базі витрат на оплату праці на три види продукції на основі наведених даних.

Продукція А – витрати на оплату праці – 15000 грн., продукція Б – 14800 грн., продукція В – 19200 грн. Загальна сума загальновиробничих витрат складає 18500 грн.

Розв’язок:

Продукція Витрати на ОП Коефіцієнт розподілу Розподілені ЗВВ
А 18500/49000 = 0,378
Б 5594,4
В 7235,6
Разом

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Для визначення непрямих витрат на одиницю продукції, проведення розподілу загальновиробничих витрат, необхідно розрахувати коефіцієнт розподілу, який визначається формулою

Визначається за формулою:

,

де ЗВзг - сума загальновиробничих витрат підприємства, грн.; ЗПв - сума основної заробітної плати виробників за всіма видами продукції, грн.

Далі коефіцієнт розподілу помножити на прийняту базу на одиницю продукції та кількість виготовленої за рік продукції (виконаних робіт, послуг). Зазвичай за базу розподілу приймають витрати на оплату праці.

 

ЗВВі = Кр*ЗПі,

 

де Кр – коефіцієнт розподілу; ЗПі – витрати на оплату праці за певним видом продукції, грн.

 

Задача 3

Проаналізувати ліквідність підприємства за даними.

Загальна сума оборотних активів становила 7500 тис. грн., в т.ч. виробничі запаси 3500 грн., товари – 800 тис. грн., дебіторська заборгованість – 2100 тис. грн., грошові кошти – 1100 тис. грн. Поточні зобов’язання склали 4800 тис. грн.

Розв'язок:

Кпокр = 7500/4800 = 1,563

Кш.л. = 3200/4800 = 0,667

Ка.л. = 1100/4800 = 0,229

ВОК = 7500-4800 = 2700 тис. грн.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Ліквідність суб’єкта господарювання показує його можливість погашати свою заборгованість. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності доцільно визначати з врахуванням здійсненої оцінки окремих активів за можливою сумою доходу. Коефіцієнти ліквідності визначаються відношенням величини ліквідного майна, тобто засобів, які можуть бути використані для оплати боргів до поточних зобов’язань. По суті, ліквідність суб’єкта господарювання – це ліквідність його активів. Ліквідність визначається мірою покриття зобов’язань підприємства його активами, строк для перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобов’язань. В залежності від того, якими платіжними засобами (активами) підприємство має можливість здійснити оплату своїх зобов’язань, розраховують три рівні платоспроможності.

Загальний коефіцієнт покриття є важливим показником платоспроможності. Він характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів.

 

;

де Кпокр. – коефіцієнт покриття,

ОА – оборотні активи,

ПЗ – поточні зобов’язання

Загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань. Критичне значення коефіцієнта покриття = 1. При коефіцієнті покриття < 1 підприємство має неліквідний баланс. Значення коефіцієнта покриття у межах 1 – 1,5 свідчить про те, що підприємство може своєчасно ліквідувати борги.

Якщо на покриття зобов’язань підприємство передбачає мобілізувати оборотні активи в частині грошових коштів і коштів в розрахунках, можна одержати коефіцієнт швидкої ліквідності, який визначається як:

 

;

де Кшл. – коефіцієнт швидкої ліквідності,

Т –

Дз –

ГК – грошові кошти,

ПЗ - поточні зобов’язання

Теоретично виправдана оцінка цього коефіцієнта знаходиться в межах 0,5–1,0.

Наймобільнішою частиною оборотних активів є гроші. Оборотні активи в грошах готові до платежу й розрахунків негайно, тому відношення їх до поточних зобов’язань підприємства називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності. Теоретично достатнє його значення згідно з визначеними нормативами – понад 0,2.

;

де Ка.л.- коефіцієнт абсолютної ліквідності,

ГК – грошові кошти,

ПЗ – поточні зобов’язання

 

Зазвичай активи підприємства формуються за рахунок власних коштів залежно від ступеня ліквідності (від неліквідних до абсолютно ліквідних). Особливим показником оцінки ступеня ліквідності є власний оборотний капітал, який розраховується як різниця між сумою оборотних активів та поточних зобов’язань підприємства.

 

 

;

 

де ВОК- власний оборотний капітал,

ОА - оборотні активи,

ПЗ – поточні зобов’язання

Задача 4

На виробничому підприємстві випускаються товари, на виготовлення одиниці яких витрачається 60 кг чавуну. Купівельна ціна останнього – 0,75 грн за 1 кг. Заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн, а відрахування на соціальне страхування - 37 % суми заробітної плати.

Загальновиробничі витрати на підприємстві становлять 20 грн. на одиницю, загальногосподарські – 15 грн. на одиницю. Очікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 15 % її повної собівартості.

Визначити повну собівартість і ціну реалізації одиниці виготовлюваного на підприємстві виробу.

Розв'язок:

Соб1= 60*0,75 + 6 + 6*0,37 + 35 = 45+6+2,22+35 = 88,22 грн.

Відпускна ціна = 88,22*1,15 = 101,45 грн.

Ціна реалізації = 101,45*1,2 = 121,74 грн.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Ціна реалізації продукції (без ПДВ) або випускна ціна:

Ціна реалізації одиниці товару (Цт) в торгівельному підприємстві (розрахункова) є сумою ціни придбання товару, торговою націнкою, податкових зобов’язань.

У випадку якщо відомо скільки становить чистий дохід підприємства, то ціну реалізації продукції (грн.) без ПДВ можна визначити за формулою:

Цпр(без ПДВ)=Соб1 + П1 = ЧД / О,

де Соб1 – собівартість одиниці реалізованої продукції, грн.; П1 – прибуток, що приносить одиниця продукції, грн.;ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, грн./од.; О – річний обсяг реалізації, од.

Ціна реалізації продукції (з ПДВ):

Ціна реалізації одиниці продукції з ПДВ обраховується як:

Цпр(з ПДВ) = Цпр(без ПДВ) +ПДВ = 1,2 х Цпр(без ПДВ)

У випадку якщо відомо величину виручки підприємства (В), яке здійснює лише основну діяльність, то ціну реалізації продукції з ПДВ можна визначити за формулою:

Цпр(з ПДВ)=В / О,

де В – виручка від реалізації продукції, грн./од.; О – річний обсяг реалізації, од.

Виробнича собівартість одиниці реалізованої продукції:

Виробнича собівартість одиниці продукції (Соб1) розраховується як ділення змінних витрат на виробництво продукції на об’єм продукції, що виробляється за рік (або обсяг реалізованої продукції).

Соб1 = Соб / О = МВ1+ОП1+СЗ1+А1+ЗВ1,

де МВ1 – матеріальні витрати на одиницю продукції, грн.; ОП – витрати на оплату праці основних робітників в розрахунку на одиницю продукції, грн.; А1 – амортизаційні відрахування в розрахунку на одиницю продукції, грн.; СЗ1 – відрахування на соціальні заходи на 1 продукції або соціальний внесок, грн.; ЗВ1 – інші загальновиробничі операційні витрати, грн.

Задача 5

У звітному періоді підприємство реалізувало продукцію на суму 7200 тис. грн. (з ПДВ), витрати господарської діяльності – 5805 тис. грн., в т.ч. собівартість реалізованої продукції становила 4200 тис. грн. Сума адміністративних витрат становила 740 тис. грн., витрат на збут – 865 тис. грн.. Визначити показники рентабельності продукції, реалізації, господарської діяльності, якщо ставка податку на прибуток становить 21% .

 

Розв'язок:

ЧД = 7200/1,2 = 6000 тис. грн.

ВП = 6000-4200 = 1800 тис. грн.

Прибуток до оподаткування = 1800-740-865 = 6000 - 5805= 195 тис. грн.

ЧП = 195*0,79 = 154,05 тис. грн.

Рреал = 1800/6000*100 = 30%

Рпрод = 1800/4200*100 = 42,9%.

Рг.д. = 154,05/5805*100 = 2,65%.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Загальна схема обчислення фінансових результатів відображається наступним чином:

 


Виручка від реалізації продукції підприємства (з ПДВ):

Виручка від реалізації готової продукції визначається в залежності від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = Вод х О,

де Вод – вартість одиниці продукції з ПДВ (ціна з ПДВ), грн./од.; О – обсяг реалізації, од.

У випадку якщо відомо скільки становить чистий дохід підприємства, то виручку від реалізації продукції можна визначити за формулою:

В=ЧД+ПДВ=1,2 х ЧД

де ЧД – чистий дохід підприємства, грн.; ПДВ - податок на додану вартість (20%).

Чистий дохід підприємства від реалізації продукції:

Виручка від реалізації продукції без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих вирахувань є чистим доходом підприємства. Виходячи з формули 17 визначимо чистий дохід:

ЧД = Цпр(без ПДВ) х О =В / 1,2,

де О – обсяг реалізації, од.; В - виручка від реалізації продукції підприємства (з ПДВ), грн..; Цпр(без ПДВ)- ціна реалізації продукції (без ПДВ), грн.

Величина валового прибутку підприємства:

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

ВП = ЧД – Соб1-n = ЧД – ЗмінВ

Величина валового прибутку підприємства від реалізації певного виду продукції розраховується як різниця чистого доходу та собівартості певного виду продукції:

ВП1 = ЧД1 – Соб1

Величина операційного прибутку підприємства:

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу за вирахуванням витрат періоду: адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат і обраховується за формулою:

= ВП + ІОД – ПВ - ІОВ,

де ЧД – чистий дохід основної операційної діяльності, грн.; Соб. – собівартість реалізованої продукції, грн.; АВ – адміністративні витрати, грн.; ВЗ – витрати на збут, грн.; ІОД – інші операційні доходи, грн.; ІОВ – інші операційні витрати, грн.; ПВ- постійні витрати підприємства, грн..

Величина прибутку до оподаткування:

Чистий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і витратами господарської діяльності (товарів, робіт, послуг)

ЧП = ЧД – ГВ= ЧД – Соб + ІО – АВ – ВЗ – ІВ + ФД - ФВ,

де ЧД - чистий дохід підприємства, грн.; ГВ – витрати господарської діяльності, грн.; Соб – собівартість реалізованої продукції, грн.; ІО – інші операційні доходи, грн.; АВ – адміністративні витрати, грн.; ВЗ – витрати на збут, грн.; ІВ – інші операційні витрати, грн.; ФД – фінансові доходи, грн.; ФВ – фінансові витрати, грн..

Величина чистого прибутку підприємства:

Чистий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і витратами господарської діяльності (товарів, робіт, послуг) з вирахуванням податку на прибуток:

ЧП = (ЧД – ГВ) * (1 -) ,

де ЧД - чистий дохід підприємства, грн.; ГВ – витрати господарської діяльності, грн.; ПП – ставка податку на прибуток, %

Витрати господарської діяльності:

Витратами господарської діяльності називають такі витрати, величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва продукції і характеризують всі витрати, що були понесені підприємством в процесі господарської діяльності. До таких витрат відносять собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати.

ГВ = Соб + АВ + ВЗ+ФВ,

де Соб – собівартість реалізованої продукції, грн.; АВ – адміністративні витрати, грн.; ВЗ – витрати на збут, грн.; ФВ – фінансові витрати підприємства, грн..

Рентабельність продукції:

Показник рентабельності продукції використовується для визначення ефективності продукції підприємства. Рентабельність продукції дозволяє провести порівняння прибутковості різних видів продукції підприємства, він вимірює, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в виробництво продукції. Показник визначається за формулою:

де ВП – валовий прибуток від реалізації продукції підприємства, грн.; Соб. – собівартість реалізованої продукції, грн.

Рентабельність реалізації:

Показник рентабельності реалізації використовується, якщо досліджується ефективність операційної діяльності підприємства. Рентабельність реалізації вимірює, який прибуток приносить містить кожна гривня отриманого доходу підприємства. Рентабельність реалізації визначається за формулою:

де ВП – валовий прибуток від реалізації продукції підприємства, грн.; ЧД – чистий дохід підприємства, грн.

Рентабельність господарської діяльності підприємства:

Показник узагальнює рівень ефективності всіх поточних витрат, які можливо передбачити (звичайних), а також випадкових (надзвичайних), що виникають у процесі господарювання. Сума цих витрат безпосередньо впливає на загальний фінансовий результат і рівень ефективності господарської діяльності. Показник визначається за формулою:

де ЧП – чистий прибуток підприємства, грн.; ГВ – витрати господарської діяльності, грн.

Задача 6

Провести факторний аналіз продуктивності праці на основі наведених даних.

 
Чистий дохід, тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

Розв’язок:

Факторний аналіз – це методичний прийом економічного аналізу, що дозволяє виявити вплив окремих чинників на зміну результативного показника. Першим етапом факторного аналізу є побудова моделі показника, щодо якого передбачається проводити дослідження. Отже, продуктивність праці визначається за формулою (це і буде модель аналізу продуктивності праці)

ПП = ЧД/СОЧ, де

ПП – продуктивність праці, ЧД – чистий дохід, СОЧ – середньооблікова чисельність працівників.

Для факторного аналізу скористаємось методом ланцюгових підстановок, який передбачає поступову зміну факторів у наступній послідовності: кількісні, структурні, якісні. Відповідно до побудованої моделі можемо побачити, що кількісним фактором є середньооблікова чисельність працівників (має натуральні одиниці виміру – особи), якісним – чистий дохід (характеризується вартісними одиницями виміру). Отже, в першу чергу будемо змінювати середньооблікову чисельність працівників, другим – чистий дохід.

Визначимо базове значення продуктивності праці (за 2012 рік)

ПП2012 = 11300/230 = 49,13 тис. грн. / ос.

Наступним кроком розраховуємо умовне значення продуктивності праці, залишаючи чистий дохід незмінним, а середньооблікову чисельність визначаємо на рівні 2013 року (відповідно до встановленої черговості зміни факторів).

ПП ум 1 = 11300/245 = 46,12 тис. грн. /ос

Різниця між визначеним умовним та базовим значенням продуктивності праці складає зміну результативного показника за рахунок першого фактора (середньооблікової чисельності).

∆ ПП соч = 46,12 – 49,13 = -3,01 тис. грн. / ос.

Наступним кроком замінюємо другий фактор. Враховуючи заміну обох факторів, фактично розраховуємо значення продуктивності праці у звітному (2013) році.

ПП2013 = 12800/245 = 52,24 тис. грн. / ос

Різниця між значенням показника у 2013 році та умовним (ППум. 1) складає зміну продуктивності праці за рахунок чистого доходу.

∆ПП чд = 52,24 – 46,12 = 6,12 тис. грн. / ос.

Для перевірки правильності проведеного розрахунку розраховуємо баланс відхилень.

52,24-49,13 = 3,11 тис. грн. /ос

-3,01+6,12 = 3,11 тис. грн. /ос.

3,11=3,11.

Отже, розрахунок вірний.

Висновок: Зміна продуктивності праці у 2013 р. порівняно до 2012 р. за рахунок збільшення середньооблікової чисельності працівників на 15 осіб склала – 3,01 тис. грн./ос. і за рахунок збільшення чистого доходу на 1500 тис. грн. склала +6,12 тис. грн./ос.

 

Задача 7

Визначити планову чисельність персоналу підприємства за наведеними даними:

- трудомісткість виробничої програми – 136,5 тис. нормо-годин;

- фонд ефективного робочого часу – 1597,5 год.

- необхідна чисельність допоміжних працівників – 36%;

- коефіцієнт насиченості – 0,15;

- чисельність керівників – 5 осіб.

Розв’язок:

1. Чосн. роб. = 136500 /1597,5 = 86 робітників.

Відомо, що чисельність допоміжних робітників складає 36% від чисельності основних. Отже, визначаємо чисельність допоміжних робітників, виходячи із розрахованої чисельності основних робітників.

2. Ч доп. роб. = 86*0,36 = 31 особа

3. Чспец = 0,15*(86+31) = 18 осіб.

Враховуючи той факт, що в цілому персонал підприємства складається з робітників, спеціалістів та керівників, визначаємо загальну чисельність працівників.

4. Загальна чисельність персоналу = 86 + 31 + 18 + 5 = 140 осіб.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Чисельність основних робітників визначаємо за формулою:

Чосн. роб.=ТМ/Феф;

де Чосн. роб.- чисельність основних робітників, ТМ – трудомісткість виробничої програми, Феф – ефективний фонд робочого часу одного працівника.

Коефіцієнт насиченості - це показник, що відображає частку спеціалістів по відношенню до загальної чисельності робітників. Таким чином, визначаємо чисельність спеціалістів за формулою:

Чспец = Кнасич*(Чосн.роб + Чдоп.роб), де

Чспец – чисельність спеціалістів, Кнасич – коефіцієнт насиченості, Чосн.роб – чисельність основних робітників, Чдоп.роб – чисельність допоміжних робітників.

 

Задача 8

Надати характеристику кадрової політики підприємства на основі наведених даних:

- середньооблікова чисельність працівників – 87 осіб;

- кількість звільнених працівників – 11 осіб;

- загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу – 462 років;

- середній тарифний розряд робіт – 7,3;

- середній тарифний розряд робітників – 6,8.

Розв’язок:

Кадрова політика підприємства визначається показниками руху та ефективності формування персоналу. До показників руху відносяться показники плинності та стабільності персоналу, до показників ефективності формування – показник відповідності кваліфікації.

Плинність персоналу = 11/87*100% = 12,64 %.

Стабільність персоналу = 462/87 = 5,3 роки.

Відповідність кваліфікації = 6,8/7,3 = 0,93.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.