Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІПлинність персоналу характеризує частку звільнених осіб по відношенню до середньооблікової їх чисельності та визначається за формулою:

Плинність – К-ть звільнених *100% / Середньооблікова чисельність

Стабільність персоналу – це показник, який відображає скільки років в середньому відпрацював кожен працівник на даному підприємстві. Визначається за формулою:

Стабільність персоналу = Загальна сума років роботи всього персоналу / СОЧ

Ефективність формування персоналу визначається тим, наскільки тарифний розряд працівників відповідає тарифному розряду робіт. Визначається за формулою:

Відповідність кваліф. = Сер. тар. розряд робітників / Сер. тар. розряд робіт

Значення коефіцієнту менше за одиницю свідчить про недостатній рівень кваліфікації працівників, більше одиниці – про перевищення тарифного розряду працівників над тарифним розрядом робіт.

 

Задача 9

Знайти заробіток працівника за умови застосування різних систем відрядної форми оплати праці.

Плановий обсяг виробництва – 100 деталей, розцінка за 1 деталь – 12 грн., розмір премії за умов перевиконання плану – 10 % від заробітку, відрядна розцінка підвищена – 15 грн. Обсяг виробництва за лютий 2014 р. становив 120 деталей.

 

Розв'язок:

Відрядна форма оплати праці передбачає визначення заробітку працівника на основі обсягу виробленої продукції. Основними системами оплати праці в межах відрядної форми є проста відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна системи оплати праці.

- пряма відрядна система – передбачає визначення заробітку на основі відрядної розцінки на весь обсяг виробленої продукції.

ЗП = 120*12 = 1440 грн.

- відрядно-преміальна система – передбачає збільшення заробітку на визначений відсоток премії (на 10% в даному випадку) за умови перевиконання плану.

ЗП= 120*12*1,1 = 1584 грн.

- відрядно-прогресивна система – передбачає визначення заробітку шляхом підсумування двох складових: на продукцію, виготовлену в межах плану, заробіток нараховується за звичайною відрядною розцінкою; за продукцію, виготовлену понад планове завдання – за підвищеною розцінкою.

ЗП = 100*12 + 20*15 = 1500 грн.

 

Задача 10

Знайти співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати за даними.

Чистий дохід у 2012 році становив 5500 тис. грн., у 2013 – 7150 тис. грн.. Середньооблікова чисельність працівників за досліджувані періоди склала 150 та 180 осіб відповідно. Фонд оплати праці становив 3300 тис. грн. у 2012 році та 4752 тис. грн. у 2013 році.

Розв’язок:

Продуктивність праці – це показник, що характеризує ефективність використання персоналу підприємства та відображає, скільки чистого доходу припадає на одного працівника підприємства. Визначається за формулою:

ПП=ЧД/СОЧ, де

ПП – продуктивність праці, ЧД – чистий дохід, СОЧ – середньооблікова чисельність працівників.

Визначимо продуктивність праці у 2012 та 2013 роках відповідно.

ПП2012 = 5500/150 = 36666,7 грн./ос.

ПП 2013 = 7150/180 = 39722,2 грн. /ос.

Темп зростання є відносним показником, що відображає співвідношення між значення показника у звітному та в базовому періоді та характеризує, у скільки разів значення показника у звітному році більше або менше за відповідне значення у базовому періоді. Таким чином, темп зростання продуктивності праці визначаємо шляхом співвідношення між значенням продуктивності праці у 2013 році та у 2012 році.

Іпп = 39722,2/36666,7 = 1,083

Аналогічно, темп зростання заробітної плати визначаємо як відношення фонду оплати праці у 2013 році до фонду оплати праці у 2012 році.

Іоп = 4752/3300 = 1,44

Визначальним показником, що характеризує ефективність використання персоналу підприємства, є співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та темпами зростання оплати праці. Ознакою обґрунтованої політики підприємства у сфері використання персоналу є значення відповідного показника, що дорівнює або дещо більше за 1. Якщо значення менше 1, це свідчить про зростання оплати праці темпами, вищими за темпи зростання продуктивності праці, а отже, про неефективність формування оплати праці на підприємстві.

І = 1,083/1,44 = 0,752

Відповідь: темп зростання оплати праці перевищує темп зростання продуктивності праці, що є негативним для підприємства.

 

Тема:Амортизація основних засобів підприємства

 

Створення підприємства потребує інвестування значної частки капіталу в довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, виконують роль засобів праці, становлять основу виробничої потужності підприємства і називаються основними засобами. Основні засоби - це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Основні засоби - це довгострокові активи, якими підприємство володіє тривалий час із метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не для перепродажу. Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання, оскільки стан і використання основних виробничих засобів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.

Задача №11

Підприємство «Атлант» придбало верстат вартістю 80 тис. грн. Ліквідаційну вартість встановлено у розмірі 500 грн. Термін експлуатації верстату складає 4 роки. Очікується, що за весь термін експлуатації обладнання загальний обсяг виготовленої за його допомогою продукції становитиме 15 тис. од.

Розрахувати річні амортизаційні відрахування за 4 роки експлуатації обладнання усіма можливими методами (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий, кумулятивний та залишкова вартість), якщо плановий обсяг виготовлення продукції протягом корисного терміну використання верстату становить 11300 од. продукції. Прогнозується, що за перший рік буде виготовлено 2800 од. продукції, за другий 3000 од., за третій – 2900 од., за четвертий – 2600 од.

 

Розв’язок:

1) Прямолінійний

АВ1 = (80000-500) / 4 = 19875 грн.

 

2) Виробничий

Нва = (80000-500) / 11300 = 7,04 грн./од.

АВ1 = 2800*7,04 = 19712 грн.

АВ2 = 3000*7,04 = 21120 грн.

АВ3 = 2900*7,04 = 20416 грн.

АВ4 = 2600*7,04 = 18304 грн.

3) Метод зменшення залишкової вартості

НА = = 0,7188

АВ1 = 80000*0,7188 = 57504 грн.

ЗВ = 80000 – 57504 = 22496 грн.

АВ2 = 22496*0,7188 = 16170 грн.

ЗВ = 2249616170 = 6326 грн.

АВ3 = 6326 *0,7188 = 4547 грн.

ЗВ = 6326-4547 = 1779 грн.

АВ4 = 1779 *0,7188 = 1278,7 грн.

4) Метод прискореного зменшення залишкової вартості

НА = ¼ = 0,25

АВ1 = 2*0,25*80000 = 40000 грн.

ЗВ = 80000 – 40000=40000 грн.

АВ2 = 2*0,25*40000 = 20000 грн.

ЗВ = 40000 – 20000 = 20000 грн.

АВ3 = 2*0,25*20000 = 10000 грн.

ЗВ = 20000 – 10000 = 10000 грн.

АВ4 = 2*0,25*10000 = 5000 грн.

5) Кумулятивний

Кк = 4 / (1+2+3+4) = 0,4

АВ1р = (80000-500)*0,4 = 31800 грн.

Кк = 3 / (1+2+3+4) = 0,3

АВ2р = (80000-500)*0,3 = 23850 грн.

Кк = 2 / (1+2+3+4) = 0,2

АВ3р = (80000-500)*0,2 = 15900 грн.

Кк = 1 / (1+2+3+4) = 0,1

АВ4р = (80000-500)*0,1 = 7950 грн.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.