Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 

Кзн = З/ПВ

Коефіцієнт зносу – показує, яка частка вартості основних фондів підприємства вже перенесена на вартість готової продукції. Інакше кажучи, характеризує ступінь зносу основних фондів.

Кзн - коефіцієнт зносу;

З – сума зносу;

ПВ – первісна вартість основних засобів.

Кприд = (ПВ – З)/ПВ

Коефіцієнт придатності - характеризує ступінь придатності основних фондів до експлуатації і визначається відношенням до їх первісної вартості на кінець року.

Кприд - коефіцієнт придатності основних засобів.

Кзмін - коефіцієнт змінності визначається відношенням відпрацьованих верстато-змін до кількості встановленого обладнання

ПВ = ВОЗ поч. + ВОЗ введ. – ВОЗ вив.

Первісна вартість -

ВОЗ поч. – первісна вартість основних засобів на початок періоду;

ВОЗ введ. – вартість основних засобів які введенні протягом періоду в експлуатацію;

ВОЗ вив. – вартість основних засобів які виведені протягом періоду з експлуатації;

ЗВ – залишкова вартість основних засобів.

Коновл = ВОЗ введ. / ВОЗ кін.р.

Коефіцієнт оновлення – характеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей.

Коновл - коефіцієнт оновлення основних засобів.

Квиб = ВОЗ вив. / ВОЗ поч.р.

Квиб - коефіцієнт вибуття основних засобів.

Кприросту = (ВОЗ введ. - ВОЗ вив.) / ВОЗ кін.р.

Позитивною в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість введених у дію основних фондів перевищує вартість основних фондів, що вибули з експлуатації.

Кприросту - коефіцієнт приросту основних засобів.

ПП = ЧД / СЧП

ПП – продуктивність праці;

ЧД – чистий дохід підприємства у звітному періоді;

СЧП – середньоспискова чисельність працівників.

Фондовіддача –це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів.

ФВ = ЧД / СВОЗ

ФВ – показник фондовіддачі основних засобів;

СВОЗ – середньорічна вартість основних засобів.

Фондомісткість – це показник, зворотний фондовіддачі, який показує величину вартості основних фондів, що припадає на одиницю продукції, випущену підприємством. Даний показник служить для визначення ефективності використання основних фондів організації.

ФМ = СВОЗ /ЧД

ФМ – показник фондомісткості основних засобів;

ФОЗ = СВОЗ / СЧП

Фондоозброєність - вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника. Обчислюється діленням середньорічної вартості основних фондів на кількість працівників.

ФОЗ – показник фондоозброєності основних засобів;

R о.з. = ЧП / СВОЗ *100%.

Рентабельність основних засобів - відношення чистого прибутку до основних засобів

R о.з. – рентабельність основних засобів;

ЧП – чистий прибуток підприємства у звітному періоді.

Задача 13

Розрахувати виробничу потужність підприємства за наведеними даними.

Кількість святкових і вихідних днів – 120, тривалість зміни – 8 годин, змінність роботи підприємства – 1, витрати часу на налагодження та ремонт обладнання – 100 год. середньорічна кількість устаткування – 250 одиниць. норма часу на виготовлення одиниці продукції – 0,5 год., коефіцієнт виконання норм часу – 1,1.

Розв'язок:

Тр = 0,5/1,1 = 0,45 год.

Фр = (365-120)*8 = 1960 год.

Феф = 1960-100 = 1860 год.

Вп = 1860*250/0,45 = 1033333 од.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.