Здавалка
Главная | Обратная связь

Принципи національного вихованняНАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЛНТУ

 

Концепція національного виховання, план заходів щодо її реалізації, тематика та методичні вказівки

до проведення виховних занять

в академгрупах університету

 

 

ЛУЦЬК – 2009


УДК 621.3.011.2 (07)

ББК 31.Я.7

Б-81

 

 

Національне виховання студентської молоді в ЛНТУ. Концепція національного виховання, план заходів щодо її реалізації, тематика та методичні вказівки до проведення виховної роботи в академічних групах в 2009/2010 навчальному році. / О.М. Бондар. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 40 с.

 

В методичному посібнику наведено концепцію національного виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів ЛНТУ, план заходів щодо її реалізації, орієнтовну тематику та методичні вказівки до проведення виховної роботи в академічних групах університету.

 

Укладач: ______________ Бондар О.М., ст. викл, помічник проректора з наукової-педагогічної роботи

 

Рецензент: _____________ Ситник О.І., доц., зав. кафедри філософії

 

Відповідальний за випуск: ________ Федосов А.В., проф., проректор з науково-педагогічної роботи

 

 

Затверджено радою з виховної роботи ЛНТУ, протокол № 2 від 22 жовтня 2009 року.

Затверджено до друку науково-методичною радою інституту управління та бізнесу ЛНТУ, протокол №2 від 21 жовтня 2009 року.

Затверджено на засіданні кафедри філософії ФОФ, протокол № 4 від 20 жовтня 2009 року.

 

©Бондар О.М., 2009


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Луцького національного

технічного університету

професор В. Божидарнік

«___» _______________ 2009 р.

 

Концепція

національного виховання студентської молоді УНІВЕРСИТЕТУ ТА СТРУКТУРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Загальні положення

 

Розбудова самостійної Української держави, відродження української нації, інтеграція України в європейське та світове співтовариство і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрямки організації навчально-виховного процесу і потребують формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

Роль держави у національному вихованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів.

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, система, яка реалізується через комплекс відповідних заходів.

Відповіддю на виклики сучасного світу має стати національне виховання студентської молоді, яке формуватиме ядро української інтелігенції на основі національної ідеї.

Національна ідея об’єднує й консолідує суспільство, сприяє виробленню активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як особистості. Національний характер виховання полягає у формуванні людини як громадянина України незалежно від її етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та оберігають свої цінності й свободи.

Глобальний простір, в який інтегрується наша студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культуру різних народів. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови збереження української національної ідентичності.

Національне виховання має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.

 

Принципи національного виховання

 

Національне виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів ЛНТУ ґрунтується на таких принципах:

- демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;

- гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;

- єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;

- послідовності, системності і наскрізності – при внесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;

- диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;

- єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;

- природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;

- пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.