Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань1. Дайте загальну характеристику цивільного права та його
джерел.

2. Охаракгперизуйтетдагювивиникненняицівшьних правові

3. Визначте суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин.

4. Якими особливостями відрізняються фізичні особи як суб'єк­
ти цивільних правовідносин?

5. Якими особливостями відрізняються юридичні особи як
суб'єкти цивільних правовідносин?

6. Що виступає об'єктами цивільних правовідносин ?

7. Дайте визначення правочину та визначте, які види право -
чинів існують.

8. Які умови дійсності правочину Вам відомі?

9. Які складові становлять зміст права власності?

*10. Порівняйте цивільну правоздатність та цивільну діє­здатність.

*11. Порівняйте фізичну особу та юридичну особу.

12. Хто є суб'єктами права власності?

**13. Як Ви вважаєте, яке значення конституційного принципу рівноправності всіх суб'єктів права власності в Україні?

14. Назвіть підстави виникнення права власності.

**15. Як момент виникнення права власності залежить від спо­собу виникнення права власності?

16. Які Вам відомі способи захисту права власності?

*17. Порівняйте віндикаційний та негаторний позови

18. Хто є суб'єктами права інтелектуальної власності ?

19. Які Вам відомі підстави виникнення зобов'язань?

20. Які Вам відомі види заміни сторін у зобов'язаннях'3

21. Які Ви знаєте способи припинення зобов'язань?

*22. Що таке порушення зобов'язання?Які правові наї чігіки на стають у випадку порушення зобов'язання?


І


488


Глава 12


 


23 Дайте визначення терміну «договір» Розкрийте зміст
термінів «публічний договір» та «договір приєднання»

24 Назвіть істотні умови договору.

25 Що таке оферта і акцепт?
*26. Заповніть таблицю.

 

Вид договору Зміст договору
Договір купівлі-продажу  
Договір поставки  
Договір дарування  
Договір найму (оренди)  
Договір лізингу  
Договір підряду  
Договір зберігання  
Договір страхування  

*27 У чому полягають особливості позадоговірних зобов'язань?

28 Що таке цивільно-правова відповідальність і які її особли­
вості?

29 Що таке спадкування?Хто може бути спадкодавцем і спад­
коємцем
?

30 Охарактеризуйте способи спадкування?

31 Що таке обоє 'язкова частка у спадщині і хто має на неї право ?
*32 Порівняйте спадкування за законом і спадкування за запо-

вітом


ГЛАВА 13©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.