Здавалка
Главная | Обратная связь

Послуги. Загальні положенняЗа договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) нада­ти послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується опла­тити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право по­класти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовни­ком за порушення договору.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, за­мовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у пов­ному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не вста­новлено договором або законом. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених Цивільним кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін.

9.16.Перевезення

Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюєть­ся за договором перевезення. Умови перевезення вантажу, паса­жирів і багажу окремими видами транспорту, а також відпові-


дальність сторін щодо цих перевезень встановлюються догово­ром, якщо інше не встановлено Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-пра­вовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. За договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахті вник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транс­портних засобах на один або кілька рейсів для перевезення ван тажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

Зберігання

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'я­зується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (покла-жодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Дого­вором зберігання, в якому зберігачем є особа, що здійснює збері гання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), може бути встановлений обов'язок зберігача зберіга ти річ, яка буде передана зберігачеві в майбутньому. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування.

Спеціальні види зберігання:

—зберігання речі у ломбарді;

—зберігання цінностей у банку;

—договір про надання індивідуального банківського сейфа,
що охороняється банком;

—договір про надання індивідуального банківського сейфа,
що не охороняється банком;

—зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств
транспорту;

—зберігання речей у гардеробі організації;

—зберігання речей пасажира під час його перевезення;

—зберігання речей у готелі;

—зберігання речей, що є предметом спору;

—зберігання автотранспортних засобів;

—договір охорони (за договором охорони охоронець, який є
суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забез-


474


Глава 12


Основи цивільного права України


475


 


печити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Во­лоділець такого майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та май­нової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату).

9.18. Страхування

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'я­зується у разі настання певної події (страхового випадку) ви­платити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, ви­значеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а стра­хувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору

Предметом договору страхування можуть бути майнові інте­реси, які не суперечать закону і пов'язані з:

—життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпе­
ченням (особисте страхування);

—володінням, користуванням і розпоряджанням майном
(майнове страхування);

—відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (стра­
хування відповідальності).

Договір страхування укладається в письмовій формі. Договір страхування може укладатися шляхом видачі страховиком стра­хувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

Істотними умовами договору страхування є предмет дого­вору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі на­стання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Страховиком є юридична особа, яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Страху­вальником може бути фізична або юридична особа.

За договором перестрахування страховик, який уклав договір страхування, страхує в іншого страховика (перестраховика) ризик виконання частини своїх обов'язків перед страхувальни­ком. Страховик, який уклав договір перестрахування, зали-


шається відповідальним перед страхувальником у повному об сязі відповідно до договору страхування. Страховик зобов'язаний:

а) ознайомити страхувальника з умовами та правилами стра­
хування;

б) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення
всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхо­
вої виплати страхувальникові;

в) у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату у строк, встановлений договором

Страхова виплата за договором особистого страхування здійснюється незалежно від сум, що виплачуються за держав­ним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, а також відшкодування шкоди.

Страхова виплата за договором майнового страхування і стра хування відповідальності (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків. Інші збитки вважають ся застрахованими, якщо це встановлено договором.

Страхувальник зобов'язаний:

а) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у
розмірі, встановленому договором;

б) при укладенні договору страхування надати страховикові
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати
його про будь-які зміни страхового ризику;

в) при укладенні договору страхування повідомити страхо­
вика про інші договори страхування, укладені щодо об'єкта, який
страхується.

Комісія

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язуєть­ся за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комі­тента.

Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асорти-


476


Глава 12


Основи цивільного права України


477


 


менту товарів, які є предметом комісії. Комітент може бути зо­бов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з інши­ми особами. Істотними умовами договору комісії, за якими ко­місіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.