Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття і види житлових правопорушеньЖитлове правопорушення — це протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, що посягає на деякі охоронювані законом житлові правовідносини, за що законодавством передбачається кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова і матеріальна відповідальність.

Житловим кодексом України передбачено, що особи несуть кримінальну, адміністративну чи іншу юридичну відпові­дальність згідно з законом, якщо вони винні:

а) впорушенні порядку прийняття і зняття з обліку тих, що потребують житла, порядку надання житла;


 


550

Глава 14

б) в недотриманні установленого терміну заселення жилих
приміщень;

в) у порушенні правил користування жилими приміщення­
ми, санітарних правил утримання місць загального користуван­
ня, використання їх не за призначенням;

г) у порушенні правил експлуатації житла, безгосподарності
при його утриманні;

ґ) в пошкодженні житла, устаткування і об'єктів благоуст­рою, та у вчиненні інших правопорушень, передбачених чинним законодавством.

Таким чином, Житловий кодекс України лише закріплює види правопорушень, за які згідно з іншими законодавчими ак­тами настає юридична відповідальність осіб, що порушили чин­не законодавство.

9.2. Адміністративна відповідальність

за порушення законодавства про житло

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) вміщує окремі статті в гл. 8 (ст. 97) та в гл. 11 «Адмі­ністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою».

У ст. 97 (КупАП) закріплюється норма, що передбачає адміні­стративну відповідальність за самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільну зміну архітектурного вигляду бу­динків або споруд під час їх експлуатації. За такі дії на громадян накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до деся­ти неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб — від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У главі одинадцятій вміщуються наступні склади адмініст­ративних правопорушень:

а) порушення порядку взяття на облік та строків заселення
жилих будинків і жилих приміщень (ст. 149 — штраф від 3 до 8
неоподатковуваних мінімумів; далі — н/м);

б) порушення правил користування жилими приміщеннями
і жилими будинками (ст. 150 — до 3 н/м на громадян та від 3 до
7 н/м);

в) самоправне заняття жилого приміщення (ст. 151 - від 5
до 10 н/м);


 

551

Основи житлового права України

г) порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів (ст. 152 — попередження або штраф для гро­
мадян від 1 до 3 н/м і для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

ґ) знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 — штраф на грома­дян від 1 до 3 н/м, для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

д) порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 ч.і — по­
передження чи штраф для громадян від 1 до 3 н/м, для посадових
осіб попередження чи штраф від 3 до 5 н/м; ч. 2 — шкода здоров'ю
чи майну або повторно протягом року — штраф від 3 до 5 н/м з
конфіскацією тварини, для посадових осіб — від 4 до 7 н/м).

9.3. Кримінальна відповідальність
за порушення житлових прав

Кримінальна відповідальність за порушення житлового за­конодавства передбачена за такі склади злочинів, що закріплені КК України:

а) зловживання опікунськими правами і залишення підопіч­
них дітей без нагляду (ст. 167 — штраф до 50 н/м або виправні
роботи на строк до двох років);

б) порушення недоторканності житла (ст. 162 — штраф від
50 до 100 н/м, виправні роботи на строк до двох років або обме­
ження волі на строк до трьох років;

в) ті самі дії, вчинені службовою особою, або з застосуван­
ням насильства чи погрози його застосування караються поз­
бавленням волі на строк від двох до п'яти років;

г) самоправство (ст. 356 — штраф до 50 н/м або виправні ро­
боти на строк до двох років або арешт на строк до трьох місяців).

Питання застосування законодавства про порушення житло­вих прав і практика судів закріплені в постанові Пленуму Вер­ховного суду України та в інших процесуальних документах.

9.4. Відшкодування збитків,
спричинених
житловому фонду

Підприємства, установи, організації та громадяни, що завда­ли шкоди жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерно­му обладнанню, об'єктам благоустрою і зеленим насадженням на прибудинковій території, зобов'язані відшкодувати завдану


 Глава 14


 


шкоду (ст. 190 ч. 1 ЖК України). Мається на увазі цивільно-правова відповідальність за завдану шкоду за нормами цивіль­ного законодавства. Посадові особи й інші працівники, з вини яких підприємства, установи, організації понесли втрати, несуть відповідальність у дисциплінарному порядку і матеріальну відповідальність.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1. Дайте загальну характеристику житлового права України та його джерел.

*2. Чому житлове право слід вважати комплексною галуззю права?

**3. Керуючись відповідними статтями Конституції України, обгрунтуйте конституційне право громадян на житло як невід 'ємну складову їхнього буття. Яку роль при цьому Ви відвели б державі?

*4. Які форми реалізації права на житло Вам відомі?

5. Що включає в себе житловий фонд України?

*6. Охарактеризуйте основні види житлового фонду України.

*7. Порівняйте договір найму житла у державному житловому фонді та договір найму житла у приватному житловому фонді.

*8. Який порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, передбачений чинним законодавством України?

9. Якими є права і обов'язки наймачів житла?

*10. У чому полягають особливості користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками?

*11. Знайдіть правильну відповідь на запитання: хто з перера­хованих суб'єктів користується пільгами з оплати за житло:

а) працівники міліції;

б) вчителі та лікарі міської місцевості;

в) вчителі та лікарі сільської місцевості;

г) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ґ) неповнолітні;

д) ветерани війни.

* * 12. Керуючись Житловим кодексом України, іншим житловим законодавством, обґрунтуйте (або спростуйте) можливість висе­лення наймача із приміщення за несплату комунальних послуг.

13. Які види правопорушень наймачів житла Вам відомі?


ГЛАВА 15©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.