Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальна к-ть наркоманів-33400
-30400
-27400
-15400
-3400
-1400

 

1,60938E+11

 

Y=a0+a1*x1

 

Линейн 138279,3 14120,7
  8682,540648 6139,48337
R2 0,933736247 19414,75111
Fрозрах 253,6417228
 

 

m
n
n-m-1
S2
S 57904,08118

 

S/Yс*100%
69,55%

 

R2 0,933736247

 

 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,933736247, а отже зв'язок між соціологічним фактором як наркоманія і з злочинністю існує і дорівнює 93,37%, що є значним показником, так як це означає, що велика частина наркоманів є злочинцями, і відповідно багато злочинців-наркомани.  
 
 
 

 

 

Розрахункове значення більше за табличне, отже модель можна вважати адекватною даним спостереження  
 

 

Fрозрах 2,536,417,228
Fcтат 4,042651985

 

 

 

Динаміка співвідношення рівня наркоманії і злочинності наркоманів.

 

ВМСНОВКИ

 

В роботі розглянуті основні чинники, що впливають на розвиток злочинності, підбиваючи підсумок - зазначимо, що особливості стану злочинності та фактори, що впливають на неї, свідчать про необхідність прийняття органами внутрішніх справ, державними органами влади України істотних заходів з метою зниження рівня суспільної небезпеки склалася кримінальної ситуації, підвищення ефективності їх діяльності у всіх структурах управління.

Серед різноманітних негативних факторів, які вразили в останні роки всі сфери нашого життя, головними є: руйнівна інфляція і глибокий спад суспільного виробництва; падіння виробничої активності; девальвація ціннісних орієнтирів правомірної поведінки; зниження рівня доходів і витрат. У політичній сфері - подальше віддалення правлячої еліти від народу, недовіра народу влади.

Особливо варто виділити, то що останнім часом відзначаються зниження доходів основної частини населення і одночасно концентрація значних матеріальних засобів у порівняно невеликої групи людей. Це ще більше загострює криміногенну ситуацію як в окремих регіонах, так і в цілому по країні..

Результатом цих протиріч служать розпад сімей, загострення міграційних процесів, криза фізичного і психологічного здоров'я, висока питома вага розумово нерозвиненого і психічно хворого населення, поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та т.п.

У пізнанні криміногенних сторін життєдіяльності не можна не враховувати побутову сферу. Криміногенні наслідки побуту слід розглядати в тісному взаємозв'язку із загальними соціально-економічними, матеріальними та духовними умовами життя. Особливо наочно це підтверджується проявами сучасної дійсності, коли побут значних верств населення перебуває в прямому протиріччі з їх прагненнями і очікуваннями. Найбільш уразливими в криміногенному плані виявилися матеріальні умови побуту (їжа, одяг, житло, засоби пересування і т.д.), а також цінності, що дають матеріальну базу для задоволення духовних потреб.

Проблема рівня та умов життя особливо гостро стоїть у даний час, коли відзначаються труднощі в економіці, загострення національних відносин і погіршення соціально-психологічної атмосфери в суспільстві.

Злочинність, змінюючись з часом якісно і кількісно в ту чи іншу сторону, не тільки змінює свою природу, а й відтворює нові криміногенні чинники.

Це передбачає розробку комплексних програм посилення боротьби зі злочинністю за участю широкого кола державних органів, громадських організацій і громадян для створення ефективного механізму протидії злочинним проявам.

Варто відзначити, що попередження, як і боротьба зі злочинністю в цілому, може бути ефективним тільки тоді, коли воно будується на основі змісту всієї сукупності причин злочинної поведінки і направлено на їх усунення.

Безпосередньою причиною будь-якого суспільно небезпечної поведінки є кримінальна мотивація як результат взаємодії особистості і соціального середовища, як суб'єктивне відображення об'єктивних умов життя і діяльності злочинця.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.