Здавалка
Главная | Обратная связь

МОРФОЛОГІЯ КЛІТИНИ ЕУКАРІОТ. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦИТОПЛАЗМИ. БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ ПЛАЗМАЛЕМУЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ

ПРИ МОЗ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БАЗА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

МОРФОЛОГІЯ КЛІТИНИ ЕУКАРІОТ. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦИТОПЛАЗМИ. БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ ПЛАЗМАЛЕМУ

 

1. Установлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели, їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Які це організми?

A * Прокаріоти

B Віруси

C Найпростіші

D Аскоміцети

E Еукаріоти

2. При мікроскопії клітин серцевого м'яза людини знайдені органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувались?

A * Мітохондрії

B Лізосоми

C Рибосоми

D Ендоплазматичний

ретикулюм

E Центросоми

3. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Назвіть ці органели.

A * Мітохондрії

B Ядро

C Лізосоми

D ЕПС

E Пероксисоми

4. В органелі встановлена наявність власної білоксинтезуючої системи. Це органела:

A * Мітохондрії

B Апарат Гольджі

C Лізосоми

D Вакуолі

E Ендоплазматичний

ретикулум

5. Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A * Окислення органічних

речовин

B Поділ ядра

C Кросинговер

D -

E Дроблення

6. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмалемою. Вкажіть ці органели:

A * Ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Центросоми

D Рибосоми

E Комплекс Гольджі

7. В клітинах здорової печiнки активно синтезується глiкоген та бiлки. Якi типи органел добре розвинені?

A * Гранулярна та

агранулярна ЕПС.

B Клітинний центр

C Лiзосоми.

D Мітохондрії

E Пероксiсоми.

8. У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка - церулоплазміну. З якими з перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A * Гранулярна

ендоплазматична сітка

B Агранулярна

ендоплазматична сітка

C Мітохондрії

D Комплекс Гольджі

E Лізосоми

9. Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A * Біосинтезі білка

B Біосинтезі вуглеводів

C Синтезі АТФ

D Фотосинтезі

E Біологічному окисненні

10. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині, мишам введені мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатись накопичення мічених амінокислот?

A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Апарат Гольджі

D Клітинний центр

E Лізосоми

11. Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислот у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде найбільшою:

A * Секреторні клітини

підшлунковоі залози

B Епітелію сечового міхура

C Епітелію канальців нирок

D Верхнього шару клітин

епідермісу шкіри

E Епітелію тонкого

кишечнику

12. У студента 18 років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому був підвищений обмін речовин, збільшення частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільш відповідні за секрецію і виділення гормонів:

A * Комплекс Гольджі

B Мітохондрії

C Рибосоми

D Центросоми

E Лізосоми

13. В процесі обміну речовин беруть участь органели, які мають кулясту форму, розміри від 0,2 до 1 мкм. Їх утворення пов’язано з комплексом Гольджі. Вони відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності від вмісту і функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели :

A * Лізосоми

B Рибосоми

C Ендоплазматичний

ретикулум

D Мітохондрії

E Центросома

14. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A * Лізосоми

B Центросоми

C Ендоплазматичну сітку

D Рибосоми:

E Мітохондрії

15. При біохімічному дослідженніі клітинних органел в них виявлені травні ферменти. Цими органелами є:

A * Лізосоми

B Пластинчастий комплекс

C Ендоплазматичний

ретикулюм

D Мітохондрії

E Рибосоми

16. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації?

A *Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Рибосоми

D Ендоплазматичний

ретикулум

E Клітинний центр

17. При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому процесі приймає участь одна з клітинних органел, це:

A *Лізосома

B Клітинний центр

C Мікротрубочки

D Комплекс Гольджі

E Рибосома

18. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцитовані лейкоцитами бактерії. Які органели клітини завершують перетравлення цих бактерій?

A * Лізосоми

B Мітохондрії

C Гранулярна

ендоплазматична сітка

D Апарат Гольджі

E Рибосоми

19. При деяких захворюваннях в клітинах виникають зміни, які супроводжуються порушеннями цілісності мембран лизосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

A * Автоліз

B Порушення мітозу

C Порушення трансляції

D Порушення транскрипції

E Накопичення речовин

20. Під впливом іонізуючого опромінення, або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

A * До часткового чи

повного руйнування

клітини

B До інтенсивного синтезу

білків

C До інтенсивного синтезу

енергії

D До відновлення

цитоплазматичної

мембрани

E До формування веретена

поділу

21. Клітина піддалась впливу іонізуючого опромінення при дефіциті вітаміну Е. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів в цитоплазму і привело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - аутолізу. Визначте, які органели клітини призвели до цього явища?

A * Лізосоми

B Ендоплазматична сітка

C Комплекс Гольджі

D Мікротільця

E Мітохондрії

22. Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A * Центросому

B Рибосому

C Ендоплазматичну сітку

D Мітохондрію

E Лізосому

23. При проведенні наукового експерименту дослідник зруйнував певну клітинну структуру, що обумовило порушення здатності клітин до поділу. Яка структура, найбільш ймовірно, була зруйнована?

A * Центросома

B Мітохондрія

C Пластинчастий комплекс

D Мікрофібрілли

E Глікокалікс

24. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A * Екзоцитиоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

25. У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище є не способом живлення, а здійснює захист організму від чужорідного (мікроорганізмів, пилу тощо)?:

A * Лейкоцити

B Еритроцити

C Епітелій травної системи

D Епітелій дихальної

системи

E Епітелій видільної

системи

26. Синдром Цельвегера є спадковим захворюванням, при якому порушуються функції центральної нервової системи, печінки та нирок. У клітинах хворих порушено процеси синтезу холестеролу та β-окислення жирних кислот, руйнування пероксиду водню. Функції яких органел порушено в цих хворих?

A * Пероксисом

B Лізосом

C Рибосом

D Центросом

E Комплексу Гольджі

27. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн і поєднані з плазмолемою. Вкажіть ці органели:

A * Ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Центросоми

D Рибосоми

E Комплекс Гольджі

28. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний

Ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр

29. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A * Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

30. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині буде здійснюватися:

A * На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ЕПС

E У клітинному центрі

31. У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у:

A * Лізосомах

B Мітохондріях

C Ендоплазматичній сітці

D Мікротрубочках

E Ядрі

32. Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:

A * Еукаріоти

B Бактеріофаги

C Прокаріоти

D Віруси

E Бактерії

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.