Здавалка
Главная | Обратная связь

ІНФОРМАЦІЇ В КЛІТИНІ 

1. Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A * Молекулярному

B Субклітинному

C Клітинному

D Тканинному

E Рівні організму

2. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A * Материнської нитки

B Змістовних кодонів

C ДНК-полімерази

D Інтронних ділянок гену

E РНК-полімерази

3. У клітині людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу. Це явище має назву:

A * Репарація

B Регенерація

C Реплікація

D Ініціація

E Термінація

4. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

A * Репарація

B Транскрипція

C Реплікація

D Трансдукція

E Трансформація

5. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярна біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

A * Єдиний для більшості

організмів

B Містить інформацію про

будову білка

C Є триплетним

D Кодує амінокислоти

E Колінеарний

6. При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген фермента був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?

A * Універсальність

B Специфічність

C Колінеарність

D Непереривність

E Надмірність

7. Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано увигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?:

A * Виродженість

B Універсальність

C Неперекривність

D Триплетність

E Специфічність

8. Студенти при вивченні особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома і двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду перевідкрили студенти?

A *Надлишковість

B Універсальність

C Колінеарність

D Однонаправленість

E Триплетність

9. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому проявилась властивість генетичного коду:

A * Надлишковість

B Мутабільність

C Колінеарність

D Недостатність

E Універсальність

10. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується:

A * Кількістю та

послідовністю

нуклеотидів у екзонних

частинах гена

B Послідовністю

структурних генів

C Кількістю та

послідовністю азотистих

основ ДНК

D Певним чергуванням

екзонних та інтронних

ділянок

E Кількістю та

послідовністю

нуклеотидів у інтронних

ділянках гена

11. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка ДНК:

A * Термінатор

B Промотор

C Репресор

D Оператор

E Регулятор

12. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад токсини грибів, та деякі антибіотики можуть пригничувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині при пригніченні дії цього ферменту?

A * Транскрипція

B Реплікація

C Процесінг

D Трансляція

E Репарація

13. Синтез іРНК відбувається на матриці ДНК за принципом компліментарності. Якщо триплети ДНК АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони іРНК будуть:

A * УАЦ-ГЦА

B УАГ-ЦГУ

C ТАГ-УГУ

D АТГ-ЦГТ

E АУГ-ЦГУ

14. Більшість структурних генів евкаріот (фрагмент ДНК) є функціонально неоднаковими. Вони містять екзони (інформативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується спочатку на цій ДНК?:

A * Про-іРНК

B іРНК

C тРНК

D рРНК

E мРНК

15. В ядрі клітині з молекули незрілої і- РНК утворилася молекула зрілої і-РНК, яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність єтапів цього перетворення має назву:

A * Процесінг

B Реплікація

C Рекогніція

D Трансляція

E Термінація

16. Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу в зрілій і-РНК ділянки будуть комплементарні:

A * 4 екзонам

B 2 екзонам і 1 інтрону

C 1 екзону і 1 інтрону

D 3 інтронам

E 4 екзонам і 3 інтронам

17. Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно:

A * Аміно-ацил-тРНК-

синтетаза

B Рибосома

C мРНК

D ГТФ

E Ревертаза

18. На рибосомах відбувається трансляція – біосинтез поліпептиду. Транспортні РНК доставляють до рибосом амінокислоти. Триплети т-РНК (антикодони) у цьому процесі будуть комплементарними:

A * Змістовним кодонам

іРНК

B Амінокислотам

C Певним білкам

D Інтронам

E Екзонам

19. Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Першій триплет іРНК починається з триплету – УAУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

A * АУА

B AАA

C ГУГ

D УГУ

E ЦУЦ

20. У хворого визначено зниження вмісту йонів магнію, які необхідні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення синтезу білка. Який саме етап біосинтезу буде порушено?

A * Трансляція

B Реплікація

C Термінація

D Транскрипція

E Активація амінокислот

21. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

A * Кодонів іРНК

B Нуклеотидів тРНК

C Антикодонів тРНК

D Нуклеотидів рРНК

E Антикодонів рРНК

22. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Ці триплети мають назву:

A * Стоп-кодони

B Оператори

C Антикодони

D Екзони

E Інтрони

23. В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА – синтез поліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною тРНК і тому є сигналом:

A * Термінації

B Посттрансляційної

модифікації

C Початку транскрипції

D Елонгації

E Ініціації

24. Встановлено враження Т-лімфоцитів вірусом ВІЛ. При цьому фермент віруса зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A * ДНК на матриці вірусної

РНК

B Вірусної іРНК на матриці

ДНК

C іРНК на матриці вірусного

білка

D Вірусної ДНК на матриці

ДНК

E ДНК на вірусній рРНК

25. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44

26. РНК, содержащая вирус СПИДа, проникла внутрь лейкоцита и с помощью фермента ревертазы вынудила клетку синтезировать вирусную ДНК. В основе этого процесса лежит:

A * Обратная транскрипция

B Репрессия оперона

C Обратная трансляция

D Дерепрессия оперона

E Конвариантная

репликация

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.