Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура та обсяг курсової роботи, узагальнений зміст кожної структурної частиниМетодичні вказівки до написання курсової роботи

З дисципліни «Національна економіка»

для студентів напряму підготовки 6.030503 – „Міжнародна економіка”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

 

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародної економіки та

державного управління,

протокол №____ від ____________

Методичною радою ФЕФ,

протокол №____ від ____________

та Методичною радою ЧДТУ,

протокол №____ від ____________

 

Черкаси ЧДТУ 2009

Укладач: старший викладач кафедри міжнародної економіки та державного управління к.е.н. Халда Н.О.

 

Рецензенти:

завідувач кафедри міжнародної економіки та державного управління д.е.н., професор Петкова Л.О.,

доцент кафедри міжнародної економіки та державного управління к.е.н., доцент Єрмоленко В. А.

 

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Національна економіка» напряму підготовки 6.030503 – „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”/ Укл. Н.О. Халда. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 26 с.

 

Методичні вказівки дозволяють закріпити та поглибити теоретичні знання з дисципліни «Національна економіка», набути навиків аналізу розвитку національних економік в Україні та світі, розробити теоретичні та практичні пропозицій щодо підвищення рівня розвитку національної економіки України, сприяти розвитку критичного мислення та формулювання власних висновків щодо процесів у національній економіці.

За своєю структурою методичні матеріали складаються з шести розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи та дозволяють підготувати курсову роботу на високому науковому рівні.

 

 

УДК 332.5 (07)

ББК 65.24

Е 45

 

Зміст:

  стор.
Вступ
1. Структура та обсяг курсової роботи, узагальнений зміст кожної структурної частини
2. Вимоги до оформлення курсової роботи
3. Захист курсової роботи: порядок подання на кафедру, перевірки та рецензування, організація процесу захисту.
4. Орієнтовна тематика курсових робіт
5. Зразки плану кількох тем.
6. Навчально-методичні матеріали для підготовки курсової роботи
Додатки  
   

 

Вступ

 

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним науковим дослідженням студента. Мета курсової роботи з дисципліни «Національна економіка» - здобуття навичок проведення наукового дослідження національної економіки, розвиток практики творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень.

Виконання курсової роботи сприяє поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити практичні дослідження, пов'язувати питання теорії з практикою, формувати висновки та пропозиції. Якість курсової роботи суттєво підвищує застосування творчого та критичного підходів.

Основними завданнями написання курсової роботи з дисципліни «Національна економіка» є:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань з дисципліни «Національна економіка»,

- набуття навиків аналізу розвитку національних економік в Україні та світі і розробки на його основі теоретичних та практичних пропозицій щодо підвищення рівня розвитку,

- розвиток критичного мислення та формулювання власних висновків щодо процесів у національній економіці.

В курсовій роботі з дисципліни «Національна економіка» студент повинен:

- показати високий рівень теоретичних знань з обраної теми дослідження,

- обґрунтувати актуальність теми, розкрити її сучасний стан розвитку,

- проаналізувати практичні дані з обраної теми на основі сучасних методів дослідження,

- розробити аргументовані та економічно доцільні теоретичні та практичні пропозиції,

- оволодіти навичками підготовки та виступу з доповіддю,

- продемонструвати уміння вести дискусію: відповідати на поставлені питання та відстоювати власну точку зору.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

1. Вибір теми курсової роботи;

2. Підготовка до написання курсової роботи;

3. Складання плану роботи;

4. Формування тексту курсової роботи;

5. Оформлення роботи;

6. Захист курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом самостійно відповідно до переліку запропонованих тем. Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на кафедрі. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом. Студент має право запропонувати власну тему курсової роботи, але з обов’язковим її обговорення з викладачем.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й вивчаються літературні джерела. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного). Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати та використати джерела сучасної зарубіжної літератури з метою збагачення наукового дослідження зарубіжним досвідом.

Методика вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента - загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з цим є доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), а потім - прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших (підручників). Відібрана література підлягає уважній обробці. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.

У процесі опрацювання літератури слід обов'язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку використаних джерел й зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

У сучасних умовах розвитку інформаційних джерел особливого значення набуває мережа Internet, при пошуку інформації у даній мережі слід звертати особливу увагу на юридичний статус сайту та критично ставитись до отриманих даних.

На основі опрацьованої літератури студент самостійно складає план курсової роботи і обов’язково узгоджує його з викладачем, після чого приступає до написання курсової роботи.

 

Структура та обсяг курсової роботи, узагальнений зміст кожної структурної частини

Формування тексту курсової роботи відбувається на основі систематизації та обробки зібраних матеріалів по кожній позиції плану. До тексту вносяться лише найважливіші та критично осмислені теоретичні положення проведеного дослідження. Одночасно здійснюються практичний аналіз обраної теми на основі статистичних даних, підбирається табличний та ілюстративний матеріал, розробляються пропозиції, формулюються висновки та визначається необхідність доповнення роботи додатковими матеріалами.

Обов’язковим для курсової роботи є складний план: вступ, три розділи з кількома підпунктами, висновки, список використаних джерел і в разі потреби додатки. Вимоги до структурних частин курсової роботи:

• вступ (розкриття актуальності вибраної теми, об’єкта і предмета дослідження, мети й основних завдань, методів дослідження);

• перший розділ — теоретична частина (огляд наукових концепцій, виклад основних теоретичних положень, зазначення методики дослідження);

• другий розділ — практична частина (розгорнутий практичний аналіз теми, що досліджується);

• третій розділ — проектна частина (теоретичні та практичні пропозиції щодо подальшого розвитку проблеми, що досліджувалась);

• висновки;

• список використаних джерел;

• додатки.

Вступ У вступі курсової роботи необхідно обґрунтувати актуальність вибраноїтеми: сутність проблеми танеобхідність її дослідження.Визначити об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідження, оскільки предмет дослідження визначає назву теми курсової роботи.

У вступі до курсової роботи необхідно також сформулювати мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, сформулювати наукову новизну дослідження та його практичне значення. Крім цього необхідно зазначити які методи використані при проведенні даного дослідження і з якою метою. Обсяг вступу — 2–3 сторінки.

Розділ 1 Перший розділ є теоретичним дослідженням, мета якого — систематизаціяздобутих знань з національної економіки відповідно до обраної теми.У першому питанні розділу окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що досліджується, аналізуються наукові концепції щодо обраного напрямку дослідження, особливої уваги заслуговують сучасні наукові підходи, здійснюється їх узагальнення, виділяються невирішені проблеми. У наступних питаннях першого розділу необхідно розкрити основні сучасні теоретичні положення обраної теми дослідження, відповідно до її основних особливостей.

Останнє питання першого розділу повинно містити методику дослідження і бути основою для другого розділу курсової роботи. У першому розділі курсової роботи обов’язково повинні бути посилання на використані джерела. Обсяг першого розділу — не більше 35 % загального обсягу курсової роботи (10-15 стор.).

Розділ 2 Другий розділ — практичний, він має містити розгорнутий аналіз обраної теми. Назви питань ґрунтуються на поставлених завданнях дослідження та розкриваються за допомогою обраних методів дослідження. Написання даного розділу базується на фактичних даних щодо практичного матеріалу з обраної проблематики. Результати аналізу даних треба представити в таблицях, діаграмах, графіках тощо. При використанні статистичних даних необхідно робити посилання на використані джерела інформації. В кінці кожного підпункту другого розділу має бути наведена оцінка здійсненого аналізу. Обсяг другого розділу — не більше 35 % загального обсягу курсової роботи (10-15 стор.).

Розділ 3 Третій розділ — це проектна частина, де потрібно зосередити увагу на аспектах, факторах, питаннях, наякі повинна бути спрямована основна увага при проведенні подальших теоретичнихдосліджень та запропонуватизаходи, прийоми, методи, підходи, механізми щодо подолання проблем у обраному напрямку дослідження. У цьому розділі також треба представити практичні пропозиції щодо подолання проблем у національній економіці та підвищення рівня її розвитку. Студент повинен переконливо аргументувати теоретичні пропозиції та економічно обґрунтувати практичні пропозиції. Обсяг третього розділу — не більше 15 % загального обсягу курсової роботи (10 стор.).

Висновки У висновках викладаються найважливіші наукові та практичнірезультати, одержані в результаті дослідження. За змістом висновки мають бути пов’язані зі структурою роботи і відповідати завданням дослідження.Висновки повинні бути стислими та повною мірою відображатиматеріал, викладений в курсовій роботі. Обсяг висновків — 2–3 сторінки.

Список використаних джерел Список літератури повинен містити всі джерела інформації, що використовувалисяпри написанні курсової роботи.

Додатки У додатках розміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.

- не може бути розміщений в основній частині курсової роботи через великий обсяг або способи його відтворення (більше 1 сторінки формату А4).

У додатки можуть бути включені:

• таблиці допоміжних статистичних та цифрових даних;

• ілюстрації та картосхеми допоміжного характеру;

• проміжні математичні дані, формули і розрахунки;

• розрахунки економічного ефекту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.