Здавалка
Главная | Обратная связь

Навчально-методичні матеріали для підготовки курсової роботиОсновна література:

1. Берегова Г. І., Сидоренко А. Ю.Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / за заг. ред. Т.С. Смовженко. — К. : УБС НБУ, 2007. — 148 с.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Блауг М. – [4-е изд.] – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 720 с.

3. Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство: Навчальний посібник / Бодров В.Г. – К.: Либідь, 1995. – 128 с.

4. Буряковський В.В.Національна економіка: Навчальний посібник. / Буряковський В.В. — Д.: Наука і освіта, 2007. — 310 c.

5. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д., Верченко П.І., Великоіваненко Г.І.Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / за заг. ред. В.В. Вітлінського — К. : КНЕУ, 2008. — 536 с.

6. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Соколов М..О., Теліженко О.М. – Суми, 2001. – 207 с.

7. Голіков А.П.Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів: Навчальний посібник / Голіков А.П. — Х.:Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2006. — 141 с.

8. Горбач Н., Летуча О., Тарасевич В.Національна економіка: мета та результати / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 1996. — 32с.

9. Економічна енциклопедія: у трьох томах / за заг. ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

10. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: національна економіка України: Підручник. — Львів, 1997. — 579с.

11. Заблоцький Б.Ф.Національна економіка: Підручник. — Л. : Новий Світ - 2000, 2009. — 582с.

12. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2005. – 272 с.

13. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, Я.В.Белінська та ін.; За ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

14. Кравченко Ю.И., Циба Г.Е. Прогнозирование и планирование макроэкономики: Учеб. пособие. – Кременчуг, 1997. – 189 с.

15. Куценко В.І., Удовиченко В.П., Остафійчук Я.В. Соціальна держава (проблеми теорії, методологій, практики): Монографія. – К.: Заповіт, 2003. – 228 с.

16. Ламберт Хайнц. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М.: Дело, 1993. – 224 с.

17. Мочерний С.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. – 640 с.

18. Національна економіка: Навчальний посібник / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовіт, А.О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. Л.О. Петкової. – К.: «МП Леся», 2009. – 288 с.

19. Національна економіка: Підручник. / За заг. ред. П.В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 416 с.

20. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

21. Олейник А.М. Институциональная экономика.− М.: ИНФРА-М, 2000.− 416 с.

22. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.

23. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998. – 304 с.

24. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 192 с.

  1. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.
  2. Петкова Л.О. Економічне зростання в Україні: регіональний вимір. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 271с.
  3. Планування та прогнозування в умовах ринку. – Навч. посібник / Під ред. Воронкової В.Г. – К.: Професіонал, 2006. – 608 с.

28. Політична економія. Підручник / Г.І. Башняник, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 526 с.

29. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.Д. Щетина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

30. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие / Под. ред. Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 318 с.

31. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 148 с.

32. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

33. Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 172 с.

34. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С.Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

35. Статистика / Головач А.В., Єріна А.М., Козирева О.В., за ред. А.В. Головача. – К. : Вища шк., 1993. – 623 с.

36. Статистика / [Герасименко С.О., Головач А.В., Єріна А.М. та інші]; за ред. С.С. Герасименко. – К. : КНЕУ, 1998. – 468 с.

37. Тищенко О. П., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф., Пасічник О. В., Жданов В. І.Національна економіка: тексти лекцій / за заг. ред. А.Г. Савченко — К. : КНЕУ, 2007. — 457с.

38. Тодаро М. Экономическое развитие / Пер. с англ. под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 671 с.

39. Эггeртссон Т. Экономическое повeдение и институты / Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 408 с.

40. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.

 

Перелік рекомендованих періодичних видань:

1. Актуальні проблеми економіки.

2. Вісник Національного банку України.

3. Економіка. Фінанси. Право.

4. Економіка і держава.

5. Економіка і прогнозування.

6. Економіка України.

7. Економіст.

8. Економічна теорія.

9. Економічний часопис ХХІ.

10. Економічні науки.

11. Журнал європейської економіки.

12. Зовнішня торгівля: право та економіка.

13. Інвестиції.

14. Інноваційна економіка.

15. Конкуренція.

16. Малий і середній бізнес.

17. Механізм регулювання економіки.

18. Міжнародна економічна політика.

19. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО).

20. Національне господарство України: теорія та практика управління.

21. Національна безпека: український вимір.

22. Проблеми науки.

23. Регіональна економіка

24. Стратегія розвитку України.

25. Україна: аспекти праці.

26. Фінанси України.

Офіційні джерела інформації в мережі Internet:

1. http://www.president.gov.ua/

2. http://www.president.gov.ua/

3. http://www.kmu.gov.ua/

4. http://www.mon.gov.ua/

5. http://www.rada.kiev.ua/

6. http://www.liga. kiev.ua/

7. http://www.comparativelaw.kiev.ua/

8. http://www.eulegtrainang.org.ua/

9. http://www.ueplac.kiev.ua/

10. http://www.coe.kiev.ua/

11. http://www.congress.kiev.ua/

12. http://www.trifle.net/fo/

13. http://www.ufs.kiev.ua/

14. http://www.ifs.kiev.ua/

15. http://server.ufsa.kiev.ua/

16. http://www.i-m.kiev.ua/

17. http://www.business.kiev.ua/

18. http://www.gc.com.ua

19. http://www.invtst.com.ua/

20. http://www.tax.com.ua

21. http://www.consulting.ru/

22. http://www.marketing.sp.ru/

23. http://www.pro-invest.com/

24. http://www.expert.ru/©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.