Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги до оформлення курсової роботиОсновні вимоги Курсова робота повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог до наукових робіт. Оптимальний обсяг курсової роботи — 40-50 друкованих сторінок, список використаних джерел — не менше 20.

Обов’язковою вимогою до курсової роботи є написання її державною мовою, за винятком списку використаних джнрел, де використане джерело записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою з обов’язковим посиланням на першоджерело.

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері на одній стороні аркуша білого наперу формату А4, шрифт 14, інтервал між рядками 1,5. Редактор — MS Word, гарнітура — Times New Roman. Сторінки обмежуються полями: ліве — 30 мм, верхнє та нижнє — 20, праве — 10 мм. Відстань між заголовком і текстом — один рядок. Щільність тексту повинна бути однакова по всій роботі. Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень.

Текст курсової роботи може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами та таблицями. Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною в додатку А. Вона є першою сторінкою курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша.

За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів — після закінчення попереднього.

Якщо в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік можна дати окремим списком після змісту під назвою «Перелік умовних скорочень». Перелік друкується двома колонками, де ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч — їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі є спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюється менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами по центру сторінки. Заголовки розділів та підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Нумерація розділів та підрозділів Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номеракрапка не ставиться, потім з нового рядка друкується заголовок розділу.Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділускладається з номера розділу і порядкового номера підрозділу,між ними ставиться крапка. У кінці номера параграфа має стоятикрапка, наприклад: “2.3.” (третій параграф другого розділу). У томусамому рядку дається заголовок параграфа.

Порядок посилань на літературні джерела Посилання у курсовій роботі використовуються при необхідності зазначення джерела отриманих даних або при цитуванні.

Посилання на літературні джерела наводяться у кінці речення та наводяться у квадратнихдужках []. Це може бути посилання на джерело в цілому або наджерело із зазначенням конкретної сторінки. Цифри у квадратних дужках відповідають порядковому номеру джерела у списку використаних джерел.

Наприклад:

У 2007 році в Україні експорт становив 49296,1 млн. дол. США [3, с. 258].

В сучасній економічній науці поширеним є таке трактування: «інститути – це правила гри в суспільстві; механізми, що забезпечують виконання правил, норми поведінки, що структурують постійно діючу взаємодію між людьми» [1, с. 10].

Аналіз сучасні теоретичних основ розвитку національної економіки [1; 2; 7].

Проблеми сучасних інституційних структур розглядаються у працях [1–7].

ЗмістПовинен відповідати плану курсової роботи. Єдиною відмінністю єзазначення номерів сторінок. Вказується лише номер початковоїсторінки пункту плану (Додаток Б).

Ілюстрації До ілюстрацій належать рисунки, схеми, графіки, діаграми.Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номераілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними(текст безпосередньо під назвою рисунка).

Ілюстрації слід наводити в роботі безпосередньо після тексту за першою згадкою або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між ними ставиться крапка.

На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “рисунок” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... на рис.1.2”.

Наприклад:

 

Рис. 2.2. Кластерний розподіл регіонів України за ВДВ на душу населення у 2001-2007 рр. ( 1 → 4, max → min )

Таблиці У таблицях наводяться цифрові та статистичні дані. Спочатку праворуч з великої літери друкують слово «Таблиця», а потім нижче посередині теж з великої літери друкують її назву. Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні.

Таблицю розміщують після першого згадування у тексті так, щоб її можна було читати без повороту опалітуреного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Після назви таблиці необхідно зазначати джерело даних, воно може позначатись наступними виразами «Складено на основі», «Джерело», «Розрахунки автора».

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку. В такому разі зазначають: «Продовження табл. 1.2» та розпочинають таблицю з зазначення порядкових номерів колонок (попередньо їх нумерують у наступному рядку після головки таблиці). Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться риска (–).

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... у табл.1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.2”.

Наприклад:

Таблиця 1.2

Показники соціально-економічного розвитку України у 2005-2007 роках*

 

Показники
Валовий внутрішній продукт, млн. грн. (ВВП)
Чисельність населення, тис. осіб (ЧН) 47100,4 46749,1 46465,7
Індекс споживчих цін,% (ІСЦ) 110,3 111,6 116,6
Дохід, млн. грн. (Д)
Чисельність зайнятого населення, тис. осіб (ЧЗН) 20680,0 20730,4 20904,7
Чисельність економічно активного населення, тис. осіб (ЧЕАН) 22280,8 22542,4 22322,3

* Складено на основі [3, с. 165]

 

Формули Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками тапозначати певним номером, написаним у дужках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (1.2) (друга формула першого розділу). Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “... у формулі (1.2)”.

Наприклад:

Для нормування показників стимуляторів застосовується формула (1.2):

 

Yij= (1.2)

 

де Xij – значення i-го показника в j-ому регіоні,

Xi min – мінімальне значення і-го показника,

Xi max – максимальне значення і-го показника.

Список використаних джерел Наукове дослідження завершується списком використаних джерел.Джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Авторів з однаковими прізвищами подають в алфавітному порядкуїхніх ініціалів; праці одного автора — за алфавітом перших літерназв його праць; праці одного автора з однаковою назвою — за хронологією.Основна вимога до використаних джерел — єдине оформлення ідотримання вимог Вищої атестаційної комісії України (Додаток В).

Додатки Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на прикінцевихїї сторінках, зазначаючи їх у порядку посилань у тексті.Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повиненмати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великоїсиметрично щодо тексту сторінки. Додатки позначаються послідовно великими літерами українськоїабетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Сторінки додатків не нумеруються і до загальної кількості сторінок курсової роботи не зараховуються.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.