Здавалка
Главная | Обратная связь

Разлiк прадуцыруючай плошчы гадавальніка.Прадуцыруючая плошча гадавальнiка прызначана для вырошчвання пасадачнага матэрыялу (ДАСТ 17559-82). Разлiк прадуцыруючай плошчы пасяўнога аддзялення праводзiцца асобна па пародах, секцыях, школах адпаведна з дзяржаўным заказам i iншымi патрэбнасцямi. Пры гэтым выкарыстоўваюцца нарматывы па выхаду пасадачнага матэрыялу з адзiнкi плошчы, узрост раслiн i даныя аб севазваротах. Рэкамендуецца ўжываць наступную формулу:

,

дзе S - прадуцыруючая плошча адпаведнага аддзялення, га; n - колькасць дрэў i кустоў; i - нумар пароды; - колькасць штогодна выпускаемага стандартнага пасадачнага матэрыялу з 1 га, тыс. шт.; - стандартны выхад пасадачнага матэрыялу з 1 га, тыс. шт.; - працягласць вырошчвання пасадачнага матэрыялу i-ай пароды (гадоў); - суадносiны агульнай колькасцi палёў i палёў, занятых пасадачным матэрыялам у выкарыстоўваемым севазвароце.

На аснове гэтай формулы распрацаваны разлiковыя таблiцы, якiмi карыстаюцца звычайна пры ўстанаўленнi прадуцыруючай плошчы пасяўнога (табл. 1) i школьнага аддзяленняў (табл. 2). Нормы выхаду пасадачнага матэрыялу ў пасяўным аддзялені прыведзены ў дадатку 1

Разлiк прадуцыруючай плошчы школьнага аддзялення выконваецца па пародах i школах рознага назначэння (камбiнаваная, ушчыльненая, пладовая i iнш.).

 

Табл. 1. Разлiк прадуцыруючай плошчы пасяўнога

аддзялення

 

Парода Колькасць сеянцаў, тыс. шт. Норма выхаду Неабходная плошча, га
Па за- данню   надбаў- ка, 10% Разам з 1 га , тыс. шт. пад аднагадовыя пасевы для ўсiх гадоў выро- шчвання
             

 

Табл. 2. Разлiк прадуцыруючай плошчы школьнага

аддзялення.

 

Парода   Узрост гадоў Колькасць гадоў врошч-вання ў школе Колькасць сад- жанцаў, тыс.шт Схема пасадкi, м Плошча харчаван- ня адной раслiны, м2 Неабходная плошча, га
па за-данню над- баў- ка, 5 % ра- зам пад 1- гадов. пасадкi   для ўсiх гадоў
                   

 

Прадуцыруючую плошчу матачнага аддзялення па вырошчванню вегетатыўнага пасадачнага матэрыялу зiмовых сцябловых чаранкоў вызначаюць па формуле:

,

дзе Sм.- прадуцыруючая плошча матачнага аддзялення, га; n - колькасць парод; i - нумар пароды, Wi - колькасць штогодна нарыхтоўваемых чаранкоў i-ай пароды, тыс. шт.; Vi - выхад з 1 га чаранкоў i-ай пароды, тыс. шт.

З улiкам гэтай формулы i схемы пасадкi распрацавана разлiковая таблiца, па якой вызначаюць плошчу матачнага аддзялення (табл. 3).

 

Табл. 3. Разлiк прадуцыруючай плошчы матачнага

аддзялення

 

Парода Колькасць чаранкоў па заданню, тыс. шт. Выхад чаранкоў з 1 куста, шт. Коль- касць кустоў, шт. Схема пасадки, м Плошча харчаван- ня 1 куста, м2 Плошча асноўнага поля план- тацыi, га

Пасля ўстанаўлення прадуцыруючай плошчы аддзяленняў трэба для кожнай секцыi пасяўнога аддзялення, школ i матачнага аддзялення падабраць адпавядаючы севазварот, а затым вызначыць прадуцыруючую плошчу з улiкам папаравых палёў для кожнай вытворчай часткi гадавальнiка (табл. 4). Найбольш распаўсюджаны для пасяўнога аддзялення 3-4 польныя севазвароты, для школ – 3-6 польныя. Для матачнага аддзялення праектуецца зменнае поле роўнае па плошчы асноўнаму.

 

Табл. 4. Разлiк прадуцыруючай плошчы гадавальнiка

з улiкам папаравых палёў

 

Назва секцый, школ Прадуцы руючая плошча, га Палi севазваротаў Плошча аднаго поля, га Агульная прадуцы- руючая плошча, га
                   

 

2.2.2. Разлiк агульнай плошчы гадавальніка.

Агульная плошча гадавальнiка складаецца з прадуцыруючай i дапаможнай. Дапаможная плошча складае каля 20-25 % ад прадуцыруючай i прадстаўлена дарогамi, ахоўнымi насаджэннямi i iншымi ўчасткамi, не ўваходзячымi ў севазварот (табл. 5).

Матачны пладовы сад праектуецца для задавальнення патрэб гадавальнiка ў чаранках для акулiроўкi ў пладовай школе. Плошча пладовага сада можа быць прынята ад 2 да 4 га. Размяшчэнне дрэў у садзе 5 X 5 м i радзей. Для закладкi сада трэба выкарыстоўваць сартавы пасадачны матэрыял. Апрацоўку глебы праводзяць па сiстэме сiдiральнага папару. Абавязкова ўжыванне мiнеральных i арганiчных угнаенняў у рэкамендованых дозах.

Дэндралагiчны ўчастак служыць для правядзення вопытных работ па селекцыi, iнтрадукцыi i для вывучэння новых спосабаў вырошчвання пасадачнага матэрыялу. Плошча ўчастка звычайна складае 0,2-0,5 га.

На гаспадарчым участку гадавальнiка размяшчаюцца службовыя i жыллёвыя памяшканнi, кантора, гараж, павець для лесагаспадарчых машын i прылад, склады, жыллёвыя дамы i г. д. Плошча гэтага ўчастка можа быць прынята ў межах 0,5 – 1 га.

 

 

Табл. 5. Разлiк дапаможнай плошчы гадавальнiка

 

Назва гаспадарчай часткi Даўжыня, м Шырыня, м Плошча, га

Матачны пладовы сад

Дэндралагiчны ўчастак

Гаспадарчы ўчастак

Полеахоўная паласа

Паласа пад жывую агароджу

Паласа пад агароджу з металiчнай сеткi

Магiстральныя дарогi

Навакольная дарога

Разваротныя дарогi

Дарогi памiж палямi севазваротаў

Рэзервовая плошча

Усяго:

 

Полеахоўная паласа закладваецца навокал гадавальнiка супраць шкоднага ўздзеяння вятроў. Калi гадавальнiк прымыкае да лесу, то полеахоўная паласа альбо не закладваецца, альбо ствараецца толькi з адкрытай стараны. У гэтым выпадку ролю аховы тэрыторыі гадавальніка выконвае сцяна лесу, якая яго акружае. Для аховы гадавальнiка супраць шкоднага ўздзеяння вятроў можна рэкамендаваць 5-радную паласу з адлегласцю памiж радамi 2 – 3 м, у радах – 0,75 м з закрайкамi каля 1 м. Полеахоўная паласа ствараецца з хуткарастучых дрэвавых парод (бярозы, таполі і інш.). Патрэбна прывесцi схему пасадкі полеахоўнай паласы, выкарыстоўваючы ўмоўныя абазначэннi (указаць пароды i размяшчэнне пасадачных месцаў).

Па межах гадавальнiка для аховы ад патравы жывёлай праектуецца агародджа з металiчнай сеткi i двухрадная жывая агародджа. Адлегласць паміж радамі жывой агародджы – 1,5 м, у радзе – 0,5 м. Ствараць жывую агародджу трэба з калючых кустоў, якiя добра пераносяць стрыжку i ствараюць шчыльную агародджу. У праекце неабходна прывесцi схему жывой агародджы з указаннем адлегласцi памiж радамi i ў радзе.

Для безперашкодных зносiн памiж аддзяленнямi, секцыямi, палямi севазваротаў i разваротаў механiзмаў праектуецца дарожная сетка. Шырыня магiстральнай i навакольнай дарог - 6-8 м, разваротных дарог - 4-6 м, дарог памiж палямi севазваротаў - 3 м.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.