Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права. Наука та навчальна дисципліна цивільного права.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З дисципліни «Цивільне право»

освітньо-кваліфікаційний рівень — «Молодший спеціаліст»

Галузь знань 0304 «Право»

Спеціальність 6.030401 «Правознавство»

Термін навчання – 2 роки

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від «05» грудня 2013 р. № 17

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС _____________________В.І. Лебідь

Київ – 2013


Навчальна програма для проведення державного екзамену з дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права та процесу.

Укладачі: к.ю.н., доц. Плєва В.А., к.ю.н., Немченко С.С., Кириченко Ю.І., Орищенко В.В. – К. : НАВС, 2013. – 29 с.

 

 

Концепцію програми державного екзамену з дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», в НАВС на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» розроблено у складі:

Професор кафедри цивільно-правових дисциплін Плєва В.А. к.ю.н., доцент.

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Немченко С.С. к.ю.н.

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Кириченко Ю.І.

Викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Орищенко В.В.

 

Програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС. Протокол № 17 від 05 грудня 2013 року.

 

 

© Плєва В.А., Немченко С.С., Кириченко Ю.І., Орищенко В.В., 2013

© Національна академія внутрішніх справ, 2013


ЗМІСТ

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН… 4

2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 20

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 22

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 23

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 25

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

З дисципліни: «Цивільне право».

1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права. Наука та навчальна дисципліна цивільного права.

Співвідношення публічного та приватного права. Поняття і характеристика цивільного права як галузі приватного права. Предмет та метод цивільного права.

Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Поняття та види майнових відносин, які регулюються цивільним правом. Відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності.

Засади цивільного права. Функції цивільного права. Місце цивільного права в системі галузей права. Відмежування цивільного права від інших галузей права. Система цивільного права. Інституційна система. Пандектна система. Загальна частина цивільного права. Особлива частина цивільного права.

Поняття та предмет науки цивільного права. Функції та завдання науки цивільного права. Наукові методи дослідження цивільно-правових явищ. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузевими правовими науками. Розвиток української науки цивільного права. Видатні цивілісти. Класична література з цивільного права. Сучасні тенденції розвитку української та світової цивілістики. Поняття та система цивільного права як навчальної дисципліни. Основні розділи курсу цивільного права.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.