Здавалка
Главная | Обратная связь

З дисципліни: «Цивільне право»Студенти повинні знати:

- визначення предмету, методу і системи цивільного права;

- понятійний апарат з дисциплін «Цивільне право»;

- особливості правового статусу суб’єктів цивільного права;

- особливості правового режиму об’єктів цивільного права;

- основні положення речового права і права інтелектуальної власності;

- положення спадкового права, зокрема порядок спадкування за заповітом та за законом, порядок прийняття спадщини;

- судову практику з цивільних справ;

- базові положеннями цивільного права про суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин, правочини та щодо інших визначених інститутів;

- науково-теоретичні надбання науки цивільного права;

- судову практику в сфері загальної частини цивільного права;

- особливості захисту особистих немайнових прав особи;

- основні та науково-теоретичні положення та надбання зобов’язального права і його окремі інститути;

- положення українського законодавства у сфері зобов’язального права;

- існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства;

- основні доктринальні положення цивільного права;

- поняття і зміст договірних та позадоговірних зобов’язань, їх окремих видів;

- особисті і майнові права та обов’язки подружжя, батьків та дітей.

Студенти повинні вміти:

- самостійно орієнтуватися у чинному законодавстві та спеціальній літературі;

- вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією;

- виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами цивільного права;

- складати юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики;

- складати основні цивільно-правові документи (доручення, договір позики, кредитні договори, договори про спільну діяльність тощо);

- аналізувати юридичні факти, що є підставами для виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

- тлумачити норми чинного цивільного законодавства;

- правильно застосовувати норми цивільного законодавства;

- самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

- самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

- самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику;

- - аналіз та узагальнення судової практики в сфері права зобов’язань;

- - розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем зобов’язального права та і взагалі цивільно-правових проблем.

Відповіді студентів повинні задовольняти наступним вимогам:

• у них викладається теорія з питання, яке розглядається;

• аналіз відповідних понять;

• висунуті положення повинні бути підкріплені фактами, прикладами;

• використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (міжпредметний зв’язок).

Відповіді студентів повинні бути самостійними, із творчим відношенням до питання що розглядається, юридично грамотними.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.