Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕСТИ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 1.1. Який критерій лежить в основі поділу норм права на конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні, трудові:

1) можлива поведінка;

2) галузева належність;

3)права сторін.

4) обов'язки сторін.

 

2. З якого віку настає повна дієздатність:

1) з 16 років;

2) з 14 років;

3) з 18 років.

4) з 15 років

 

3. Дайте відповідь, якими правилами регулювалися відносини в первісно­му суспільстві:

1) правом;

2) звичаями;

3) владними приписами.

4) релігійними нормами

 

4. Який метод правового регулювання заснований на рівності сторін, дого­ворі:

1) диспозитивний;

2) імперативний;

3) історичного матеріалізму.

4) хронологічний.

5. Дайте відповідь до якої правової системи належить Україна:

1) англо - саксонської;

2) романо - германської;

3) системи звичаєвого права.

4) мусульманської.

 

6. Яке поняття визначається як відносини, в рамках яких здійснюються прийняті у державі норми права:

1) моральні відносини;

2) соціальні відносини;

3) правові відносини.

4) культурні відносини.

7 .Який елемент правопорушення визначається як діяння (дія чи бездіяль­ність), суспільне небезпечні наслідки, які воно спричинило та причинний зв'язок між ними:

1) суб'єкт;

2) об'єкт;

3) суб'єктивна сторона;

4) об'єктивна сторона.

8. Який нормативне — правовий акт має найвищу юридичну силу:

1) Указ Президента;

2)Постанова Кабінету Міністрів;

3) Конституція;

4) Закон.

 

 

9. Який критерій лежить в основі поділу правовідносин на правоутворюючі, правозмінюючі, правозамінюючі?

1) порушення права;

2) характер правових наслідків;

3) досягнення повноліття.

4) соціальний стан особи, що вступила у правовідносини.

10. Дайте відповідь, що саме є основним джерелом, формою існування пра­ва в романо - германській системі:

1) правовий договір;

2) нормативно - правовий акт;

3) звичай;

4) судовий прецедент.

11. Яке поняття визначається як міра необхідної поведінки, приписаної су­б'єкту правовідносин державою: 1)юридичний обов'язок, 2) суб'єктивне право; 3) правовий метод, 4) звичай.

12.Що саме розуміється під зовнішньою систематизацією нормативних ак­тів:

1) консолідація;

2) інкорпорація;

3) модифікація

4) кодифікація

 

13. Яке поняття визначається як життєві обставини, які є результатом воле­виявлення людей:

1) події;

2) дії;

3) договір;

4) факт.

14. Якими ознаками характеризується право? Підкресліть вірні варіанти:

1) нормативність;

2) системність;

3) демократичність;

4) актуальність;

5) державність;

6) всеосяжність;

7) дискримінаційність.

15. Які суб'єкти правовідносин є індивідуальними? Підкресліть вірні варіан­ти:

І) громадяни України

2) господарські товариства;

3) підприємства:

4) іноземці; 5) особи без громадянства.

 

16. Який, елемент правопорушення визначається як матеріальні чи нематері­альні блага, у зв'язку з отриманням яких особа здійснила правопорушення:

1) суб'єкт правопорушення;

2) об'єкт правопорушення;

3) суб'єктивна сторона правопорушення;

4) об'єктивна сторона правопорушення.

17. Дайте відповідь. Система права - це:

1) сукупність нормативне - правових актів і норм мо­ралі;

2) сукупність таких елементів як галузь, інститут, но­рма права;

3) сукупність норм моралі та звичаїв;

4) сукупність правоохоронних органів.

 

 

18. В якій послідовності треба розмістити нормативно-правові акти в залежності від їх юридичної сили? Почніть з актів, які мають найвищу юридичну силу:

І) локальні підзаконні акти;

2) підзаконні акта міністерств, відомств;

3) закони;

4) укази президента.

 

 

19. Що відрізняє право від моралі? Підкресліть вірні варіанти:

1) мораль існує в формі нормативно - правових актів;

2) мораль існує в свідомості людей;

3) норми моралі виконуються добровільно;

4) виконання норм моралі стимулюється державними влад­ними органами.

20. Який об'єкт відноситься до особистих немайнових прав:

1) майно;

2) предмети матеріального світу,

3) ім'я, честь, достоїнство;

1) поведінка.

21. Яке поняття визначається як вид соціальноі відповідальності, який вияв­ляється у вигляді примусових мір держави до особи, яка вчинила правопо­рушення:

1) юридична відповідальність;

2) політична відповідальність;

3) моральна відповідальність;

4) безвідповідальність.

22. Який структурний елемент норми права визначається як частина право­вої норми, яка вміщує перелік умов, при яких норма права діє:

1) гіпотеза;

2) диспозиція;

3) санкція;

4) функція.

 

 

23. Що є підставою притягнення особи до юридичної відповідальності:

1) вчинення правопорушення;

2) порушення норм моралі;

3) невикористання політичних прав

4) невикористання економічних прав.

 

24. Яке поняття визначається як допущення, у відповідності з яким особа вважається невинною до моменту встановлення судом її вини:

1) презумпція вини;

2) презумпція невинності;

3) юридичний факт

4) судовий прецедент.

25. Конституція України була прийнята:

1) всенародним референдумом;

2) Верховною Радою;

3)Конституційним Судом.

 

26)Україна є державою:

1) унітарною.;

2) федеративною.;

3) конфедеративною.

27) Повна загальна середня освіта є:

1) обов'язковою;

2) необов'язковою.

 

28) Чи має право громадянин України звертатися за захистом своїх прав і свобод у міжнародні організації?

1) так;

2) немає.

 

29) Затримана особа негайно звільняється, якщо їй не вручене мотивоване рішення суду про утримання під вартою протягом:

а) 12 годин;

б) 24 годин

в) 72 годин

 

30) Чи може бути громадянин України позбавлений права переменити громадянство?

1) так;

2) ні

 

31). Чи може бути яка-небудь релігія визнана державою як обов'язкова?

1) так;

2) ні

32) Всеукраїнський референдум призначається:

1) Верховною Радою;

2) Президією Верховної Ради;

3) Президентом.

 

 

33) Народним депутатом може бути громадянин України:

1) з 21 року;

2) що має право голосу;

3) що досяг 25 років;

4) що проживає в Україні протягом останніх 5 років.

34). Присягу народних депутатів зараховує:

1) Голова Верховної Ради;

2) Президент;

3) старший за віком народний депутат.

 

35). Чи гарантується народним депутатам депутатська недоторканість?

1) так;

2) ні.

 

36). Верховна Рада є повноважною за умови обрання:

1) не менш третини її конституційного складу;

2) не менш половини її конституційного складу;

3) не менш двох третин її конституційного складу.

 

37). Верховна Рада збирається на першу сесію не пізніше чим:

1) на 10-й день після офіційного оголошення результатів
виборів;

2) на 20-й день після того ж строку;

3) на 30-й день.

 

38). Повноваження народного депутата припиняються достроково у випадку:

1) досягнення їм 70 років;

2) по його особистій заяві;

3) у випадку розірвання ним шлюбу.

 

39).Єдиним органом законодавчої влади в Украий є:

1) Верховна Рада;

2) Президент;

3) Кабінет Міністрів.

 

40) У складі Верховної Ради:

1) 400 депутатів;

2) 450 депутатів;

3) 500 депутатів.

 

41) Депутати Верховної Ради обираються строком:

1) на 3 роки;

2) на 4 роки;

3) на 5 років.

 

42) Президент України обирається строком:

1) на 4 роки;

2) на 5 років;

3) на 7 років.

 

43). Президентом може бути обраний громадянин України:

1) що досяг 35 років;

2) що володіє державною мовою;

3) не старш ніж 65 років.

 

 

РОЗДІЛ 3.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.