Здавалка
Главная | Обратная связь

Тести до змістового модулю 2.1. Яке господарське товариство має уставний капітал, поділений на акції?

1) командитне товариство;

2) акціонерне товариство;

3) товариство з обмеженою відповідальністю;

4) товариство з додатковою відповідальністю;

5) повне товариство.

2. Яке поняття визначається як сукупність правових норм, які регулюють належність одного об'єкта декільком суб'єктам:

1) право державної власності;

2) право загальної власності;

3) право приватної власності

4) право комунальної власності.

3. Протягом якого часу можна подати позов у суд у зв’язку з перевізкою вантажів чи пошти?

1) 1 року

2) 3 років

3) 5 років

4) 10 років

 

 

4. Яке поняття визначається як система правових норм, які регулюють приватні відносини громадян і організацій як членів суспільства;

1) цивільне право як галузь права;

2) цивільне право як наука;

3) цивільне законодавство

4) цивільний кодекс.

 

5. В якому випадку громадяни можуть бути обмежені в дієздатності:

1) в випадку психічного захворювання;

2) в випадку зловживання спиртними напоями;

3) в випадку захворювання на туберкульоз

4) в випадку вступу до ВНЗ..

6. Яке поняття визначається як сукупність правових норм, які закріплюють і охороняють стан належності матеріальних благ конкретним особам:

1) право власності в суб'єктивному смислі;

2) право власності в об'єктивному смислі;

3) право володіння

4) право розпорядження.

7. Який вид підприємств заснований на комунальній власності:

1) господарське товариство;

2) колективне підприємство;

3) комунальне підприємство

4) державне підприємство.

 

 

8.Який вид підприємства за заснований на базі об'єднання майна різних власників:

1) приватне; 3) колективне

2) сумісне; 4) державне.

 

9. Як називається особа, на яку позивач вказує як на порушника своїх прав та законних інтересів:

1) захисник;

2) третя особа;

3) відповідач

4) прокурор.

10. Який вид права власності визначається ж інститут, який закріплює ін­дивідуальну належність матеріальних благ:

1) право колективної власності;

2) право приватної власності;

3) право державної власності

4) право комунальної власності

11. Який договір визначається як угода, за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві:

1) договір дарування;

2) договір купівлі - продаж;

3) договір міни

4) договір пожиттєвого утриманння.

 

12. Який вид підприємства заснований на державній власності:

1) приватне

2 державне

3) колективне

4) сімейне

13. Які категорії справ підвідомчі суду загальної юрисдикції? (Підкресліть вірні відповіді)

1) справи про розірвання шлюбу

2) цивільні спори;

3) справи по заяві Антимонопольного комітету.

4) справи, у яких сперечаються юридичні особи

14. Які способи виникнення зобов’язань є найбільш поширеними?

1) договір

2) спадкування;

3) конфіскація;

4) реквізиція;

5) адміністративні акти

6) відкриття

6) нанесення шкоди.

15. Який метод правового регулювання застосовується у цивільному праві?

1) імперативний

2) диспозитивний

3) матеріалістичний

4) історичний

 

15. Який вид підприємства заснований на власності адміністративно - тери­торіальної громади:

1) сімейне;

2) комунальне;

3) державне,

4) приватне.

16. Термін позовної давності щодо расторгненя договіру дарінння:

1) 1 рік

2) 3 роки

3) 5 років

4) 10 років

17. Які способи припинення права власності відбуваються по волі власника? Підкресліть вірні варіанти:

1) відчуженні власником свого майна;

2) реквізиція;

3) націоналізація;

4) відмова власника від права власності;

5) загибель майна;

6) звернення стягнення на майно по зобов'язанням власни­ка.

18. Який договір визначається як угода, згідно якої проводиться обмін одно­го майна на інше:

і) договір купівлі - продажу;

2) договір дарування:

3) договір міни

4) договір підряду.

 

19. Який норматнвно-правовий акт є основним кодифікованим джерелом цивільного права:

1) Житловий кодекс;

2) Кодекс про шлюб та сім'ю;

3) Цивільний кодекс

4) Кримінальний кодекс.

20. Як називається особа , яка виступає ініціатором початку судового проце­су.

1) позивач;

2) відповідач;

3) захисник.

4) прокурор

21. Який вид підприємств визначається як організація, заснована на засадах договору юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання капіта­лу і підприємницької діяльності з метою утримання прибутку:

1) колективне підприємство;

2) господарське товариство;

3) приватне підприємство

4) фабрика

 

 

22. Дієздатність юридичної особи виникає з:

1) часу державної реєстрації

2) 18 років

3) 14 років

4) 21 року.

 

 

23.Термін позовної давності щодо признання недійсною угоди, що була здійснена під загрозою або насильством:

1) 10 років

2) 1 рік

3) 5 років

4) 3 роки

 

24.Товариство, уставний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, а учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків:

1) товариство з обмеженою відповідальністю

2) товариство з додатковою відповідальністю

3) акціонерне товариство

4) командитне товариство

5) повне товариство

 

25.Різновид господарського товариства, усі засновники якого несуть солідарну відповідальність по зобов’язанням усім своїм майном:

1) товариство з обмеженою відповідальністю

2) товариство з додатковою відповідальністю

3) акціонерне товариство

4) командитне товариство

5) повне товариство

 

 

26. Загальний строк позовної давності складає:

1) 1 рік

2) 3 роки

3) 5 років

4) 10 років

 

27. Власність приватного підприємства, яке є акціонерним товариством, належить до ………… форми власності:

1) державної

2) комунальної

3) приватної фізичних осіб

4) приватної юридичних осіб.

 

 

28.Термін, у межах якого особа має право звернутися до суду з проханням відновити свої порушені права та інтереси:

1) давність

2) строк

3) позовна давність

4) час звернення до суду

 

29.Різновид суду, який розглядає справи, в яких хоча б однією з сторін є юридичні особи:

1) суд

2) третейський суд

3) Верховний суд України

4) Господарський суд

 

30. Іноземці в Україні не мають право придбати у власність:

1) нерухомість

2) автомобілі

3) земельні ділянки

4) цінні папери.

31. Термін позовної давності щодо стягнення неустойки у вигляді штрафу або пені складає:

1) 1 рік

2) 3 роки

3) 5 років

4) 10 років

 

32. Договір дарування відноситься до …….. угод: (Підкресліть вірні відповіді)

1) багатосторонніх

2) усних

3) односторонніх

4) відшкодованих

5) безвідшкодованих

6) письмових

 

 

33. Договір купівлі-продажу є…( підберіть вірні відповіді):

1) одностороннім

2) двостороннім

3) реальним

4) консенсуальним

34.Виконання зобов’язань може забезпечуватися…(Підкресліть вірні відповіді):

1) поручительством

2) договором

3) заставою

4) задатком

5) неустойкою

6) часом.

 

35. Договір, в якому тільки одна сторона приймає на себе обов´язки по відношенню до іншої сторони – це …… договір.

1) письмовий

2) реальний

3) відшкодований

4) безвідшкодований

5) односторонній

6) багатосторонній

 

36. Виконання грошових зобов’язань повинно відбутися по місцезнаходженню…(якщо місце виконання не вказано в документі):

1) по місцезнаходженню будови

2) по місцю проживання боржника

3) по місцю проживання кредитора

4) може не відбуватися.

 

37. Угода, яка вважається укладеною з моменту виконання певних дій:

1) реальна угода

2) консенсуальна угода

3) письмова угода

4) багатостороння угода

5) ез відшкодована

6) відшкодована.

 

38. Термін позовної давності, яка діє щодо опровергнення недостовірної інформації котру помістили у ЗМІ:

1) 1 рік

2) 3 роки

3) 5 років

4) 10 років

39.Стягнення з майна користі – це…

1) володіння

2) користування

3) розпорядження

4) реєстрування

 

40. Грошова сума, що видається однією з сторін, які заключають угоду, іншій стороні в рахунок належних з неї по угоді платежів як доказ укладення угоди та в забезпечення її виконання:

1) задаток

2) гарантія

3) неустойка

4) застава

РОЗДІЛ 4.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.