Здавалка
Главная | Обратная связь

Можливий обсяг перевезень вантажів залежить також від часу, протягом якого буде вестися робота з перевезення вантажу (Т).Виходячи зі сказаного вище, для розрахунку можливого обсягу перевезень вантажів використовується така формула:

Q пер = N ваг × m × Т

О ваг(13.12)


13.5 Державне регулювання пасажирських перевезень

 

Предметом державного регулювання пасажирських перевезень є обсяг пасажирообороту, що характеризує роботу пасажирського транспорту.

Для вибору напрямків та методів державного регулювання обсягів пасажирообороту необхідно провести розрахунок його очікуваного обсягу.

В основу розрахунку очікуваного обсягу пасажирообороту покладена транспортна активність населення.

Транспортна активність населення вимірюється:

1) Кількістю поїздок, що здійснює у середньому одна особа за рік. Одиниця виміру – поїздок /особу. Визначається за формулою:

Тр.а = N поїзд. : Т насел.,(13.13)

де Т насел. –чисельність населення у країні у розрахунковому році;

N поїзд –кількість поїздок, що здійснює все населення за рік. (Чисельно дорівнює кількості пасажирів).

2) Обсягом пасажирообороту, що приходиться у середньому на одну особу на рік. Одиниця виміру – пас·км /чол. Визначається за формулою:

Тр.а = Q пас/об : Т насел.(13.14)

На транспорту активність населення впливають такі фактори:

- зміна грошових доходів населення;

- зміна транспортних тарифів;

- зростання цін на предмети першої необхідності;

- розвиток туризму у країні.

 

Методика визначення очікуваного обсягу пасажирооборотуявляє собою таку послідовність розрахунків:

1. За кількістю проданих білетів визначається чисельність пасажирів у базисному році та на її основі розраховується транспортна активність населення:

N поїзд° = Т пас°(13.15)

Тр.а° = N поезд° : Т насел°(13.16)

Розраховується середня дальність однієї поїздки пасажира у базисному році

L пер° = ∑Q пас/об° : ∑Т пас°(13.17)

3.Під впливомзазначених вище факторів прогнозується очікувана у розрахунковому році зміна транспортної активності населення (∆Тр.а ) (для цього використовуються регресійні моделі) та визначається очікувана транспортна активність населення у розрахунковому році:

Тр.а¹ = Тр.а° + ∆Тр.а(13.18)

4. Експертним шляхом прогнозується очікувана зміна показників середньої дальності однієї поїздки пасажирау розрахунковому році ( ∆ L пер)та визначається середня дальність однієї поїдки пасажира у розрахунковому році:

L пер¹ = L пер° + ∆L пер(13.19)

5. Розраховується очікувана у розрахунковому році чисельність пасажирів:

Тпас¹ = Тр.а¹ × Т насел¹(13.20)

6. Визначається очікуваний у розрахунковому році обсяг пасажирообороту:

Q пас/об¹ = Тпас¹ × L пер¹(13.21)

Порівняння розрахованого показника з можливим обсягом пасажирообороту, що вираховує виробничі можливості пасажирського транспорту, дозволяє виявити необхідність розвитку або стримання функціонування пасажирського транспорту в розрахунковому році або на перспективу.


Рекомендована література

 

1. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» №3205-IV від 15.12.2005 р.

2. Закон України „Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 року.

3. Закон України «Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності» від 01.06.2000 р.

4. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 №98/96-ВР.

5. Закон України «Про підприємництво».

6. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р.

7. Закон України «Про зайнятість населення» вiд 01.03.1991 № 803-XII.8. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 // Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 3, ст. 29.

9. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 // ВВР, 1991, N 47, ст.647.

10. Закон України "Про іноземні інвестиції» від 13.03.1992р. // ВВР, 1992, N 26, ст. 357.

11. Закон України "Про транспорт» N 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 51, ст.447.

12. Закон України "Про залізничний транспорт» N 274/96-ВР від 04.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 184.

13. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71 // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27 грудня 2001 року №1764.

15. Постановление Кабинета Министров Украины № 89 от 2 апреля 1995 года «О предоставлении населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг».

16. Декрет КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію».

17. Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 28 березня 2008р.№274.

18. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с.

19. Бункина М.К. Национальная экономика: Учебное пособие. – М.: Палеотип, 2002. – 487 с.

20. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2001.

21. Волочкова Л.Т. Планирование социально-экономического развития: Теория, методология, организация. Учебное методическое пособие. – СПб, 1999.

22. Гейко Л.М., Марущак В.П. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – О., 2006. – 110 с.

23. Градов А.П. Национальная экономика: Курс лекций. – СПб: Специальная литература, 1997.

24. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004 . – 756 с.

25. Дворядкина Е.Б. Национальная экономика. – Екатеринбург, 2000. – 130 с.

26. Державне регулювання економіки / За ред. І.Р. Михасюка. – Л.: «Українські технології», 1999. – 640 с.

27. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.

28. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 214 с.

29. Егоров В.В., Парсаданов Г.Л. Прогнозирование национальной экономики. – М.: Высшая школа, 2002 . – 304 с.

30. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Кузнецов Э.А. Основы государственного регулирования экономики/ Учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 2001. – 157 с.

31. Лобкович Э.И. Национальная экономика: цели и результаты. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 26 с.

32. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999.

33. Парсаданов Г.А., Егоров В.В. Прогнозирование национальной экономики. – М. Высшая школа, 2002. – 304 с.

34. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 254 с.

35. Савруков Н.Т. Национальная экономика: Конспект лекций. – СПб.: Политехника, 1999.

36. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000.

37. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2003.

38. Турецкий О.А. Национальная экономика и ее регулирование. – О.: СМИЛ, 2002. – 380 с.

39. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 435 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.