Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативні та індивідуальні правові актиПоняття "законодавство" найчастіше вживається у двох значеннях, а саме:

• як один з основних методів здійснення державою своїх
функцій шляхом видання органами державної влади
законів;

• як сукупність правових норм, що регулюють суспільні
відносини (законів, підзаконних нормативних актів, назви
яких у різних державах можуть різнитися — укази, декрети,
постанови, ордонанси, накази, інструкції тощо).

Відмінність між правом і законом ґрунтується на тому, що право і закон співвідносяться між собою як зміст і форма. Закон виступає в ролі основної форми надання офіційності нормам права, є засобом їх упорядкування. Ототожнювати право і закон можна. В одному законі може бути кілька різних за предметом регулювання правових норм (цивільного, трудового, фінансового права тощо).

У наш час до самого закону нерідко висувається вимога щодо приведення його у відповідність до принципів природного права (свободи і справедливості). Лише за таких умов, згідно з теорією природного права, закон набуває якості правового.

Нормативний акт — це офіційний письмовий документ, що містить норми права. Він:

1) відображає державну волю;

2) видається компетентними органами;

3) має загальнообов'язковий характер;

4) документально оформлюється;

5) охороняється державою;

6) розрахований на багаторазове використання.

Від нормативно-правових актів слід відрізняти індивідуальні правові акти. Це документи, які:

1) видаються на підставі відповідного нормативно-правового акта;


_________________________________________________________ 51

2) розраховані на вирішення конкретних життєвих випадків;

3) передбачають одноразове використання;

4) не мають загального характеру.

Такий акт обов'язковий для осіб, яким адресований (видача ордера на квартиру, витяг зі свідоцтва про народження, реєстрація підприємства, нагородження орденом).

§14. Конституція, закони та підзаконні акти. Система законодавства

Система законодавства - це сукупність чинних нормативно-правових актів певної держави, передусім законів, у яких офіційно закріплюються загальнообов'язкові правила поведінки (норми права). Система законодавства є способом зовнішнього прояву та існування системи права.

Галузі законодавства в деяких випадках збігаються з галузями права (цивільне, кримінальне право), в інших - з підгалузями права (банківське, авторське право) чи міжгалузевими комплексами (морське законодавство). Нормативний інститут — це сукупність нормативно-правових актів, що містять норми, які регулюють один вид суспільних відносин. Нормативний припис - це вимога, що висувається до суб'єктів права в тексті нормативно-правового акта.

Чинне законодавство охоплює велику кількість нормативно-правових актів і є багатоплановим. Для полегшення практики його застосування використовується систематизація нормативних актів, яка забезпечує доступність законодавства для населення, юридичних і посадових осіб.

Систематизація нормативних актів - це діяльність з упорядкування нормативних актів, зведення їх до певної внутрішньо узгодженої системи.

Формами систематизації є кодифікація, інкорпорація та консолідація.

Кодифікація - це систематизація законів та інших нормативних актів, що регулюють певну галузь суспільних відносин з удосконаленням їх змісту. Найпоширенішим кодифікаційним актом є кодекс.

Кодекс - це законодавчий акт, у якому зосереджені й систематизовані норми права, правові інститути, що регулюють певну

4*


52 _____________________________________________

сферу суспільних відносин, як правило, щодо певних галузей права (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Земельний кодекс та ін.). Можуть також прийматися кодекси з окремих найбільш значимих правових інститутів (водний кодекс, повітряний кодекс, кодекс про надра, митний кодекс та ін.).

Прийняття кодексів може бути лише офіційним, тобто здійснюватися уповноваженим на це органом, наприклад Верховною Радою України. Але саме видання, перевидання їх може бути й не офіційним (наприклад, здійснюватися комерційним приватним видавництвом).

Інкорпорація -це систематизація, видання збірників нормативних актів, коли за основу беруться зовнішні ознаки матеріалів (хронологія, розташування актів за алфавітом, за предметом правового регулювання тощо).

Консолідація - це об'єднання кількох нормативно-правових актів, діючих в одній і тій же сфері суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий акт без зміни змісту.

За юридичною силою нормативні акти поділяться на закони та підзаконні акти. Закон - нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається вищим представницьким органом (парламентом) держави; регулює важливі суспільні відносини. Скасувати закон або внести до нього зміни має право лише сам законодавчий орган.

Чільне місце серед законів посідає конституція.

Конституція - це основний закон держави, який приймається за особливою процедурою, встановлює конституційні засади державного і суспільного ладу, правовий статус людини, систему державних органів, територіальний устрій та інші основні принципи державного і суспільного життя. Конституція є ядром усієї системи права, має найвищу юридичну силу і верховенство.

Крім конституції країни є ще такі види законів: конституційні, органічні, звичайні.

Конституційні закони — це закони, що вносять зміни і доповне­ння до конституції. Вони, як і конституція, приймаються кваліфікова­ною більшістю голосів депутатів або шляхом референдуму.

Органічні закони закріплюють порядок організації функціонування певного державного органу.

Звичайні закони регулюють усі інші суспільні відносини і приймаються більшістю депутатів від складу парламенту.

Усі закони мають вищу юридичну силу, що означає таке:

а) ніхто, крім органів законодавчої влади, не може приймати


_________________________________________________________ 53

закони, змінювати чи відміняти їх;

б) усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися відпо­
відно до законів;

в) у разі колізій між нормами закону і підзаконного нормативно-
правового акта діють норми закону.

На підставі законів, з метою їх конкретизації компетентними органами, приймаються підзаконні нормативні акти, спрямовані на виконання законів. В Україні до них належать нормативно-правові укази ірозпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення та постанови уряду Автономної Республіки Крим; накази, інструкції та розпорядження міністерств, відомств, держкомітетів та інших центральних органів державної влади, рішення органів місцевого самоврядування; нормативні акти місцевої державної адміністрації, накази, інструкції, розпорядження адміністрацій державних підприємств, установ, організацій.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.