Здавалка
Главная | Обратная связь

Місцеві органи виконавчої владиКонституція України (ст. 118) визначає, що виконавчу владу в облас­тях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

В областях і районах склад місцевих державних адміністрацій формують їх голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Президент України видає обов'язкові для голів місцевих державних адміністрацій укази та розпорядження, а Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу всіх органів виконавчої влади.

Крім того, місцеві державні адміністрації в цілому підзвітні й підконтрольні відповідним радам народних депутатів (обласним і районним) у частині повноважень, делегованих їм цими радами, а також органами виконавчої влади вищого рівня. Отже, адміністрації знаходяться у системі подвійного підпорядкування.

Обласна чи районна влада може висловити недовіру голові від­повідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення, дає обґрунтовану відповідь. Тобто Прези­дент України може і не погодитися із висловленою недовірою. Проте, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили 2/3 депутатів від складу відповідної ради, Президент при­ймає рішення про його відставку.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції і законів України, актів Президента,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод грома­
дян;

3) виконання державних І регіональних програм соціально-
економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля, а
в місцях компактного проживання корінних народів і національних
меншин також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних
бюджетів;

5) взаємодію з органами місцевого самоврядування;


_________________________________________________________ 161

6) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

§78. Спеціальний статус міста Києва як столиці України

Спеціальний статус міста Києва визначається Законом України "Про столицю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. Згідно з цим Законом місто Київ як столиця України є:

1) політичним та адміністративним центром держави;

2) місцем розташування резиденції глави держави — Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Кон­
ституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних
органів державної влади;

3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром
України;

4) місцем розташування дипломатичних представництв і
міжнародних організацій.

Місто-герой Київ є також місцем розташування Київської обласної ради, обласної державної адміністрації та їх органів. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.

Органи місцевого самоврядування і виконавча влада у місті Києві здійснюють у межах своїх повноважень, зокрема, такі функції:

1) створення належних умов для діяльності у місті Президента,
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, центральних органів
державної влади, представництв іноземних держав, міжнародних ор­
ганізацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури
і спорту;

2) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток
історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних і
природних зон і ландшафтів, що мають національне значення.

Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіаль­ною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні (в місті) ради та їх виконавчі органи.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відпо­відним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

11—5-1314


162________________________________________

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

1) територіальну громаду міста;

2) міського голову;

3) міську раду;

4) виконавчий орган міської ради;

5) районні ради;

6) виконавчі органи районних у місті рад;

7) органи самоорганізації населення.

Члени територіальної громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

Київська міська рада та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

Київський міський голова обирається на основі загального, рів­ного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Міський голова організовує роботу Київської міської ради та її виконавчих органів, підписує рішення ради та її виконавчо­го органу, здійснює керівництво апаратом ради, видає розпорядження в межах своїх повноважень, бере участь у засіданнях Кабінету Міні­стрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста Києва, у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств і міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.