Здавалка
Главная | Обратная связь

Автономна Республіка КримЗгідно з Конституцією України (ст. 134) Автономна Республіка Крим (надалі — АРК) є невід'ємною складовою частиною України. АРК має власну Конституцію, яку приймає Верховна Рада АРК і затверджує Верховна Рада України. Нормативно-правові акти Верхов-


_________________________________________________________ 163

ної Ради АРК та рішення Ради міністрів АРК не можуть суперечити Конституції і законам України.

В АРК діє Представництво Президента України. До відання АРК (ст. 138 Конституції України) належить:

• призначення виборів депутатів Верховної Ради АРК,
організація і проведення місцевих референдумів;

• управління майном, що належить АРК;

• розроблення, затвердження та виконання бюджету АРК;

• розроблення, затвердження та реалізація програм з питань
соціально-економічного та культурного розвитку, раціо­
нального природокористування, охорони довкілля Криму;

• участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної
злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської
безпеки;

• забезпечення функціонування і розвитку державної та
національних мов і культур в АРК, охорона і використання
пам'яток історії тощо.

Конституцію АРК прийнято Верховною Радою АРК 21 жовтня 1998 р. Згідно з цією Конституцією основними принципами АРК є (ст. 3):

• народовладдя;

• верховенство права;

• конституційність;

• дотримання і збереження прав і свобод людини і
громадянина;

• законність;

• виборність;

• колегіальність;

• гласність;

• поєднання інтересів АРК і загальнодержавних інтересів
України.

Конституція передбачає, що основними завданнями органів вла­ди АРК, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб є реа­лізація прав і свобод людини і громадянина, створення гідних умов життя. Наголошується також на тому, що в АРК забезпечується збере­ження багатоманітності культур, що склалися історично на Кримсько­му півострові, та створюються умови для їх рівноправного розвитку. Згідно зі ст. 10 Конституції в АРК поряд із державною мовою гаран­тується функціонування і розвиток, використання і захист російської, кримськотатарської мов, а також мов інших національностей.


164________________________________________

Представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК (ст. 1 Кон­ституції АРК), яка здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції і повноваження в межах своєї компетенції. Вона представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних гро­мад, місцевого самоврядування. Верховна Рада АРК як представниць­кий орган здійснює права власника на землю і природні ресурси в межах території АРК, за винятком земель і природних ресурсів, від­несених до загальнодержавної власності і власності місцевого само­врядування, фізичних і юридичних осіб. Верховна Рада АРК приймає щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, постанови, а з питань організаційно-розпорядчого характеру — рішення. Постано­ви і рішення Верховної Ради приймаються на її засіданні відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів депутатів від загально­го складу Верховної Ради АРК.

До компетенції Верховної Ради АРК згідно зі ст. 2 Конституції АРК віднесено участь у формуванні основних принципів внутріш­ньополітичної, зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяль­ності України з питань, що стосуються інтересів АРК:

• прийняття рішення про проведення республіканського
(місцевого) референдуму;

• визначення порядку управління майном, яке належить
АРК;

• затвердження бюджету АРК, внесення змін до нього та
контроль за його виконанням;

• у межах компетенції Верховної Ради АРК вирішення питань
забезпечення прав і свобод громадян, національної згоди,
сприяння охороні правопорядку і громадської безпеки,
забезпечення функціонування і розвитку державної,
російської, кримськотатарської та інших національних
мов і культур в Криму, охорони і використання пам'яток
історії та культури, визначення мови роботи і діловодства
республіканських органів;

• вирішення у межах повноважень, наданих Верховній Раді
АРК Конституцією України і законами України, питань, що
стосуються земельних відносин, використання природних
ресурсів, розмірів плати за користування ними та ін.;

• заснування республіканських засобів масової інформації;

• затвердження символіки АРК, заснування Грамоти і
Почесної Грамоти Верховної Ради, почесних звань та інших
відзнак АРК згідно із законодавством України.


_________________________________________________________ 165

Верховна Рада АРК здійснює інші повноваження, віднесені до її відання Конституцією України і законами України, а також ті, що віднесені до її відання Конституцією АРК.

Верховна Рада складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на чотири роки.

На першій сесії Верховна Рада АРК шляхом таємного голосу­вання з використанням бюлетенів обирає з числа депутатів Голову Верховної Ради. Голова Верховної Ради представляє Верховну Раду у відносинах з Президентом України, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами державної влади України, організаціями, установами, громадянами, органами інших держав, міжнародними організаціями тощо.

Голова Верховної Ради АРК організовує діяльність Верховної Ради АРК, зокрема: забезпечує підготовку і веде засідання Верховної Ради, організовує контроль за виконанням рішень і постанов Верховної Ради. Голова Верховної Ради АРК погоджує на посаду і звільняє з посад заступників начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальників міських і районних відділів внутрішніх справ у Криму, заступників начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, директора Радіотелевізійного передавального центру, голову фонду майна та ряду інших посадових осіб в АРК. Голова Верховної Ради АРК підзвітний Верховній Раді АРК і відповідальний перед нею.

Верховна Рада АРК утворює Президію Верховної Ради АРК, постійні та тимчасові комісії Верховної Ради АРК, обирає членів постійних і тимчасових комісій. До Президії Верховної Ради АРК входять за посадою Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступник та голови постійних комісій. Очолює Президію Голова Верховної Ради АРК.

Рада міністрів (Уряд) АРК як орган виконавчої влади автоном­ної республіки самостійно здійснює виконавчі функції і повнова­ження, відповідальна перед Верховною Радою АРК й очолюється Головою Ради міністрів АРК. З питань виконання державних функцій і повноважень Ради міністрів АРК Голова Ради міністрів АРК, його заступники, керівники відповідних міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні і підконтрольні Кабінету Міністрів України.

Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду і звільняється » посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК і за погодженням з Президентом України. Заступники Голови


166_____________________________________________

Ради міністрів, міністри і голови республіканських комітетів АРК призначаються на посаду Верховною Радою АРК за поданням Голови Ради міністрів АРК. Голова Ради міністрів АРК організовує діяльність Ради міністрів АРК, представляє Раду міністрів АРК у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади України, органами інших держав, міжнародними організаціями тощо.

Місцеве самоврядування в АРК здійснюється згідно з Конституцією і законами України.

Суди, які діють на території АРК, входять до єдиної системи органів судової влади України.

. Організація та діяльність органів прокуратури в АРК визначається Конституцією і законами України. Верховна Рада АРК має право заслуховувати інформацію Прокурора АРК і порушувати питання про його звільнення з посади перед Генеральним прокурором України.

Територія АРК визначається межами, які існували на 20 січня 1991 р. Столицею АРК є місто Сімферополь. АРК має свої символи: Прапор, Герб і Гімн.

Прапор АРК—стяг із трьох горизонтальних смуг синього, білого і червоного кольорів, Герб АРК являє собою зображення срібного грифона (фантастична істота — крилатий лев з орлиною головою) на варязькому щиті, увінчаному сонячними променями. Гімн АРК — "Нивы и горы твои волшебны" (слова О. Голубєвої на музику А. Караманова). Його змістом є оспівування чарівної природи Криму та вияв любові до цього краю.


_________________________________________________________ 167©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.