Здавалка
Главная | Обратная связь

Місцеве самоврядування та органи самоорганізації населенняМісцеве самоврядування— це право територіальної громади (мешканців села чи добровільного об'єднання у сільську громаду мешканців кількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст. 140 Конституції України). Головне у самоврядуванні — це надати колективам сіл, селищ, міст можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Адже ніхто краще, ніж мешканці цих населених пунктів, не знає їхніх потреб, бажань, інтересів.

Згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. система місцевого самоврядування в Україні включає:

1) територіальну громаду;

2) сільську, селищну, міську раду;

3) сільського, селищного, міського голову;

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

5) районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
громад сіл, селищ, міст;

6) органи самоорганізації населення.

Територіальна громада— це сукупність мешканців, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання мешканців кількох з них.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носі­єм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Остання може вирішувати питання, віднесені до її компетенції, через місцеві референдуми, загальні збори, місцеві ініціативи.

Сільські,селищні, міськіради також є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їхнього імені певні повноваження. Виконавчими органами цих рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління. Виконавчі органи очолюються відповідно сільським, селищним,


_________________________________________________________ 157

міським головою, що визнається головною посадовою особою певної територіальної громади.

Районні, обласні ради,що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, діють у межах повноважень, визначених законодавством, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень рад — чотири роки. Усі ради працюють сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У радах створюються постійні й тимчасові комісії. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Тимчасові комісії здійснюють контроль з конкретно визначених радою питань.

Сільські, селищні, міські ради мають виключну компетенцію, під якою розуміють питання, що вирішуються тільки на їх пленарних засіданнях. До неї відносять:

1) утворення виконавчих комітетів рад та затвердження їх
персонального складу. Виконавчі Комітети цих рад належать до
органів самоврядування;

2) утворення та ліквідацію постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміну їх складу, обрання голів комісій;

3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

4) прийняття рішення щодо випуску місцевих позик;

5) затвердження статуту територіальної громади та ін.

Усі передбачені Конституцією та законодавством України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну і фінан­сову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Так, територіаль­ні громади села, селища, міста через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного і культурного розвитку та контролюють їх виконання; затверджують місцеві бюджети тощо.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають повноваження у таких сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку бюджету, фінансів і цін,


158________________________________________

управління комунальною власністю, житлово-комунального госпо­дарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, будівництва, освіти, охорони здо­ров'я, культури, фізкультури і спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту насе­лення, забезпечення законності й правопорядку та ін.

Сільський, селищний, міський голова забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території:

• організовує роботу відповідної ради та її виконавчого
комітету;

• здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчим
комітетом, підписує їх рішення та ін.

Відповідно до Конституції та Закону України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 на території сіл, селищ, міст та їх частин за ініціативою жителів, які мешкають на цих територіях, можуть створюватись органи самоорганізації населення: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів її учасників. Водночас збори (конференція) обирають ініціативну групу.

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті владою, а реєстрацію здійснює виконавчий комітет відповідної ради. Для реєстрації органу самоорганізації населення необхідно подати:

1) заяву про реєстрацію;

2) копію рішення відповідної ради про дозвіл на створення
органу самоорганізації населення;

3) положення органу самоорганізації населення у двох
примірниках;

4) персональний склад членів органу самоорганізації населення.
Заява про реєстрацію повинна бути розглянута протягом 1 місяця,

відмова в реєстрації може бути оскаржена до суду. З моменту реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

У положенні про орган самоорганізації населення повинні бути зазначені:


_________________________________________________________ 159

1) назва та юридична адреса;

2) основні завдання та напрямки діяльності;

3) права та обов'язки членів органу;

4) територія, у межах якої діє орган;

5) строк повноважень органу;

6) порядок використання коштів та майна тощо.

Органи самоорганізації населення обираються зборами (конференціями) у складі керівника, заступників керівника, секретаря та інших членів. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням зборів (конференції) керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці.

Органи самоорганізації населення у межах території їх діяльності можуть здійснювати, зокрема, такі повноваження:

1) представляти інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону,
села, селища, міста в місцевих органах самоврядування та
виконавчої влади;

2) вносити пропозиції до проектів місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку;

3) організовувати участь населення у здійсненні заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища, проведення
робіт з благоустрою, озеленення, утримання в належному
стані садиб, дворів, вулиць, дитячих майданчиків, парків,
кладовищ, братських могил, охорони пам'ятників історії та
культури;

4) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у
житлових будинках робіт;

5) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім'ям загиблих воїнів, дітям-сиротам, малозабезпеченим
сім'ям тощо;

6) сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними
охорони громадського порядку;

7) вести прийом громадян та розглядати їх звернення.


160_____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.