Здавалка
Главная | Обратная связь

Методика пошукового буріння 

Вибiр точок закладання пошукових свердловин є дуже вiдповiдальним моментом в геологорозвідувальному процесi на нафту i газ, оскiльки тiльки пошукове бурiння дає однозначну i остаточну вiдповiдь на принципове питання: iснують в надрах даної площi промисловi поклади нафти (газу) чи нi. А це в свою чергу визначає подальший розвиток робiт.

Методика пошукового бурiння – це сукупнiсть принципiв його проведення, систем пошукiв, розбурювання, схем розмiщення свердловин,їхньої кiлькостi i послiдовностi бурiння, а також порядку випробування перспективних горизонтiв.

Основними факторами, якi визначають методику пошукового бурiння, є:

1. Геологiчнi умови, а саме:

– тип, форма i розмiр пастки;

– спiввiдношення структурних планiв рiзних комплексiв порiд;

– особливiсть колекторiв, покришок i продуктивностi розрiзу;

– тектонiчна порушеність;

– можливiсть iснування неструктурних пасток;

– тип очікуваних покладiв;

– глибина залягання перспективних горизонтiв i фундаменту;

– гiдродинамiчнi.

2. Ступiнь геологiчної висвiтленостi дослiджуваної нафтогазоносної зони i положення в нiй пошукового об'єкта.

3. Ступінь вивченостi (пiдготовленостi) пошукового об'єкта.

4. Ступінь пiдтверджуваностi структур.

5. Фiзико-географiчнi та органiзацiйно-економiчнi умови.

Недооцiнка хоча би одного iз цих факторiв може привести до невиправданих втрат метражу i часу на пошукове бурiння.

З точки зору вибору методики нафтогазопошукові об'єкти за складнiстю геологiчної будови подiляються на дві групи: простої i складної будови.

При цьому до пошукових об'єктiв простої будови вiдносяться структури для яких характерно:

– наявність симетричних антиклiнальних складок;

– збіжність структурних планiв рiзних стратиграфiчних комплексiв;

– наявнiсть надiйних реперiв в розрiзi;

– вiдсутнiсть диз'юнктивної порушеностi;

– вiдсутнiсть неструктурних пасток;

– незначна мінливість колекторських властивостей продуктивних горизонтів.

Пiд системою розмiщення свердловин розумiють положення точок розташування свердловин на перспективнiй або нафтогазоноснiй площi i послiдовнiсть їхнього бурiння, що забезпечує достовiрне i ефективне вирiшення геологорозвiдувальних завдань в конкретних геологiчних умовах.

Визначальною умовою для обгрунтування закладання пошукових i розвiдувальних свердловин є вибір "прiоритетної" точки, тобто такої точки пастки, в якiй бурiння свердловини дозволить однозначно доказати наявнiсть скупчення вуглеводнів, оцiнити масштаби вiдкриття або встановити безперспективнiсть площi у вiдношеннi нафтогазоносностi.

"Прiоритетними" точками для рiзних типiв пасток є:

– склепiннi частини;

– дiлянки найменш вираженого замикання пастки, що визначають можливiсть збереження покладу та його можливу висоту;

– дiлянки, прилеглi до зон екранування;

– дiлянки глибинного змiщення склепiння складки;

– зони розвитку мiжфазових контактiв i т. ін.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.