Здавалка
Главная | Обратная связь

Стадія оцiнки та пiдготовки родовищ (покладiв) до розробки 

Об'єктами проведення робiт на цiй стадiї є вiдкритi родовища (поклади).

Роботи виконуються у відповідності до проекту розвідувальних робіт, до якого додаються:

– оглядова карта;

– схема розташування розвідувальних свердловин на вихідній структурній основі;

– зведений нормальний геолого-геофізичний розріз площі;

– геологічні розрізи проектних розвідувальних свердловин;

– структурні карти, що відкоректовані за результатами пошукового буріння;

– схеми кореляції свердловин з виділенням маркуючих і продуктивних горизонтів;

– геологічні профільні розрізи;

– схеми обгрунтування положення водонафтового, газонафтового і газоводяного контактів.

Типовий комплекс робіт на стадії оцінки та підготовки родовищ (покладів) включає:

– буріння, випробування розвідувальних свердловин (а інколи і випереджувальних експлуатаційних) із застосуванням методів інтенсифікації припливів для вивчення видобувних можливостей покладів і ефективності застосування різних систем і технологій впливу на пласт;

– геофізичні дослідження свердловин;

– геохімічні, гідрогеологічні, гідродинамічні та інші види досліджень в процесі буріння й випробування свердловин;

– відбір керна, шламу, проб води, ВВ і їх лабораторне вивчення;

– детальну свердловинну і поверхневу (морську) сейсморозвідку;

– переінтерпретацію геолого-геофізичних матеріалів із врахуванням пробурених свердловин;

– дослідно-промислову розробку (ДПР) родовищ (в районах із розвинутим видобуванням і при наявності нафтогазопровідної системи або зовнішнього транспорту).

Обсяги робіт і види досліджень, а також методика їх проведення визначаються проектом, складеним відповідно до вимог нормативних документів, які регламентують розвідку, підрахунок запасів і проектування розробки родовищ нафти і газу, а для кожної свердловини – геолого- технічним нарядом.

Під час проведення робіт на стадії оцінки і підготовки родовищ (покладів) до розробки оперативно виконується підрахунок розвіданих запасів ВВ родовища. За даними цих досліджень визначається ступінь розвіданості родовища.

Після завершення робіт цієї стадії проводиться:

– геолого-економічна оцінка розвіданих запасівВВ, а також супутніх компонентів, ГЕО-1, затвердження кондицій родовища (покладів) в ДКЗ України;

– систематизація геолого-геофізичних матеріалів, що необхідні для складання технологічної схеми (або проекту) розробки родовища (покладу) нафти й газу, а також для вибору методів підвищення коефіцієнтів вилучення.

Підсумковими документами стадії оцінки та підготовки родовищ (покладів) до розробки є:

– звіт з геолого-економічної оцінки запасів нафти, природного газу і конденсату та супутніх компонентів, який оформляється у вiдповiдностi з вимогами спецiальної iнструкцiї ДКЗ України.

– техніко-економічне обгрунтування кондицій родовища (покладів), рентабельного видобутку ВВ та супутніх у них корисних компонентів.

Звiт за результатами розвiдки повинен вмiщувати такi основнi графiчнi додатки:

– оглядову карту;

– початковi структурнi карти за даними польової геофiзики або структурного бурiння;

– пiдсумковi структурнi карти для кожного об'єкта розвiдки;

– геолого-геофiзичнi розрiзи всiх свердловин;

– зведений нормальний геолого-геофiзичний розрiз;

– геологiчнi профiльні розрізи через пробурені свердловини;

– кореляцiйнi профiлi продуктивних пластiв;

– схеми випробування кожного пласта (горизонту);

– карти сумарної ефективної і нафтонасиченої (газонасиченої) товщин;

– пiдрахунковi плани з нанесенням положення пробурених свердловин;

В практиці проведення розвідувальних робіт на нафту і газ звичайно виділяється дві підстадії:

1) оцінка родовищ (попередня розвідка);

2) підготовка родовищ до розробки (детальна розвідка).

 

Попередня розвідка

 

Метою робiт на цій підстадiї є установлення основних характеристик родовищ для визначення їхньої промислової значущостi.

Для досягнення цiєї мети в процесi проведення попередньої розвідки вирiшуються такi основні питання:

– встановлюється фазовий стан вуглеводнів у покладах;

– вивчається фiзико-хiмiчний склад i властивостi нафт, газiв, конденсатiв в пластових i поверхневих умовах та визначаються їхні товарні властивості;

– встановлюються фiльтрацiйно-ємнiснi характеристики колекторiв;

– встановлюється тип покладiв (пластовий, масивний, склепiнний, лiтологiчний, стратиграфiчний, тектонiчно екранований тощо);

– визначаються ефективнi товщини пластiв;

– встановлюються коефiцiєнти продуктивностi свердловин;

– проводиться попередня геометризацiя покладiв;

– дається оцiнка запасiв за категорiями С1 (приблизно 25–40%) i С2;

– видiляються базовi поклади i поверхи розвiдки;

– встановлюється промислова значущiсть вiдкри-тих покладiв i проводиться їхній подiл на промисловi i непромисловi;

– вибираються об'єкти для проведення дослiдно-промислової розробки.

За результатами робiт на підстадiї оцiнки родовищ проводиться:

– диференцiацiя родовищ (покладiв) на промисловi (кондицiйнi) i непромисловi (некондицiйнi);

– видiляються об'єкти i поверхи розвiдки для подальших детальних розвiдувальних робiт;

– обгрунтовується оптимальна методика цих робiт.

 

 

Детальна розвідка

 

Об'єктами проведення робiт на даній підстадії є нафтовi та газовi родовища (поклади), що мають промислове значення.

Метою підстадiї пiдготовки родовища до розробки є вивчення характеристик родовища (покладів) в мiрi, що забезпечує складання технологiчної схеми розробки родовища нафти або проекту дослiдно-промислової розробки родовища газу. Iншими словами, на цiй підстадiї проводиться детальна геометризацiя покладiв i уточнення комплексу параметрiв для пiдрахунку запасiв i проектування розробки (технологiчної схеми), а також визначення просторової мiнливостi геолого-промислових параметрiв по об'єктах (горизонтах) розробки.

Для досягнення цiєї мети вирiшуються такi питання:

– визначення положення флюїдоконтактiв (газ-нафта-вода);

– визначення дебiтiв нафти, газу, конденсату, рідини;

– встановлення пластового тиску, тиску насичення i коефiцiєнтiв продуктивностi свердловин;

– дослiдження гiдродинамiчного зв'язку покладiв ВВ iз законтурною областю;

– вивчення мiнливостi ємнiсно-фiльтрацiйних характеристик колекторiв за площею i розрiзом;

– вивчення мiнливостi фiзико-хiмiчних властивостей флюїдiв;

– встановлення характеристик, що визначають вибiр методiв впливу на поклад i привибiйну зону з метою пiдвищення коефiцiєнта вилучення нафти.

Необхiдний ступінь розвiданостi, що визначає рацiональнi межi проведення розвiдки, встановлюється чинною класифiкацiєю запасiв і ресурсів корисних копалин стосовно нафти i газу.

За результатами розвiдувальних робiт цiєї підстадiї з врахуванням даних ДПР проводяться:

– пiдрахунок геологiчних та видобувних запасiв вуглеводнів, а також супутніх компонентiв розвiданих i виявлених покладiв (продуктивних горизонтiв) за категорiями С1 (звичайно 80%) i С2;

– захист запасiв в ДКЗ України;

– систематизацiя геолого-геофiзичних матерiалiв, необхiдних для складання технологiчної схеми розробки родовищ нафти i проекту дослiдно-промислової розробки родовищ газу, а також для вибору методiв пiдвищення коефiцiєнта вилучення.

Розгляд, затвердження запасiв i передача розвiданих родовищ нафтогазовидобувним пiдприємствам здiйснюється в установленому порядку.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.