Здавалка
Главная | Обратная связь

Системи розміщення розвідувальних свердловин 

Кожна iз систем розвiдки реалiзується через певну систему
розмiщення свердловин
, пiд якою розумiють порядок розташування свердловин на нафтогазоноснiй площi i послiдовнiсть їхнього бурiння, що забезпечує достовiрне i ефективне вирiшення геологорозвiдувальних завдань в конкретних геологiчних умовах.

Система розмiщення свердловин визначається геометричними характеристиками мережі свердловин, найважливiшими з яких є орiєнтування розвiдувальних лiнiй (вертикальних перерiзiв родовища), а також форма і розмiри елементарних площадок (блокiв) мiж ними.

Рацiональне розмiщення розвiдувальних свердловин на родовищах рiзного типу має велике практичне значення, оскiльки мережа свердловин iстотно впливає на ефективнiсть проведення розвiдувальних робiт.

Задача вибору системи розмiщення свердловин виникає в зв'язку з тим, що особливостi геологiчної будови i значення пiдрахункових параметрiв покладу, що розвiдується, приходиться вiдновлювати за даними, що одержанi в розвiдувальних свердловинах, якi розкривають поклад. Дискретнiсть мережi спостережень обумовлює виникнення похибок визначення параметрiв покладу. При однiй i тiй же кiлькостi розвiдувальних свердловин достовiрнiсть оцiнки вихiдних параметрiв тим вища, чим бiльше система їхнього розмiщення вiдповiдає особливостям геологiчної будови покладу i характеру мiнливостi в просторi основних геолого-промислових параметрiв. Тому, приступаючи до вивчення родовища (покладу) необхiдно прагнути розташовувати свердловини таким чином, щоби як можна краще вивчити особливостi будови об'єкта.

Пiд рацiональною системою розмiщення свердловин слiд розумiти таку систему, яка на покладi даного типу забезпечить найбiльш швидке одержання всiх необхiдних параметрiв з потрiбною надiйнiстю при мiнiмальних витратах.

Характеризуючи систему розмiщення свердловин, необхiдно перш за все зупинитися на геометрiї i регулярностi їхнього розташування на площi покладу.

Iз вироблених практикою систем розмiщення розвiдувальних свердловин застосовують:

1) профiльнусистему, при якiй свердловини розташовуються на однiй прямiй (iнколи ламанiй) лiнiї. Профiлi можуть бути одиночними або складати систему профiлiв:

а) паралельних;

б) таких, що перетинаються пiд рiзними кутами;

в) радiальних;

2)мережевусистему, коли свердловини розташованi в межах площi в кутах якої-небудь геометричної фiгури (трикутника, квадрата, прямокутника);

3)кiльцеву систему, при якiй свердловини розташовуються по колу або декiлькома концентричними колами;

4) систему поодиноких розвiдувальних свердловин, коли є необхiднiсть закласти одну свердловину або двi-три, незалежних одна вiд одної.

Основними рiзновидами систем розмiщення свердловин при розвiдцi є профiльна i мережева.

Вибiр системи розмiщення свердловин в кожному конкретному випадку визначається характером будови покладiв та мiнливiстю їхніх властивостей.

Як видно, система поодиноких свердловин найбiльш проста. В ходi розвiдки одна система може переходити в iншу, бiльш складну. Поодиночний профiль може бути перетворений додатковими свердловинами в систему профiлiв, а останнi – в мережу. Часто цей перехiд вiд однiєї системи до iншої, бiльш складної мережі називається згущенням мережі розвiдувальних свердловин за рахунок збільшення числа свердловин.

Система розмiщення свердловин на профiлях застосовується при розвiдцi покладiв витягнутої форми (пов'язаних з антиклiналями i в деяких випадках iз зонами стратиграфiчної незгідності, лiтологiчного виклинювання, тектонiчного екранування та iн.) або iзометричних за формою, але iз сильною мiнливiстю властивостей колекторiв в рiзних напрямках. В таких випадках розвiдка проводиться профiлями, орiєнтованими навхрест простягання довгої осi структури або за напрямками найбiльшої мiнливостi властивостей.

Профiльна розвiдка таких родовищ дозволяє застосовувати суттєво бiльшi вiдстанi мiж профiлями (тобто за простяганням довгої осi або за напрямком найменшої мiнливостi), нiж мiж свердловинами в профiлях (навхрест простягання або за напрямком найбiльшої мiнливостi).

При ущільнювальній системi розвiдки спочатку iз врахуванням положення пошукової свердловини закладаються рiдкiснi профiлi з максимально допустимими вiдстанями в профiлях. У випадку необхiдностi згущення мережi проводиться як бурiнням свердловин на наявних профiлях, так i закладанням нових профiлiв.

При повзучiй системi профiлi закладаються послiдовно в напрямi вивчення родовища за принципом "вiд вiдомого до невiдомого" iз щiльнiстю, що вимагають умови розвiдки даного покладу

Розмiщення свердловин мережами доцiльно проводити при розвiдцi покладiв iзометричної форми iз випадковим або ще не виявленим характером мiнливостi властивостей. В цих умовах мережевi системи, будучи ефективними для оконтурення покладiв i уточнення структурного плану, створюють найкращi можливостi для виявлення закономiрностей в мiнливостi властивостей продуктивних пластiв.

Мережевi системи розмiщення свердловин iнодi складаються iз початкової профiльної, коли в ходi розвiдки виясняється однаковий характер мiнливостi ознак в рiзних напрямках. Початкова ущільнювальна профiльна система розвiдки об'єкта iзометричної форми може привести до утворення в одному випадку трикутної, в iншому – прямокутної мережi свердловин.

Розмiщення свердловин мережами, зокрема за трикутною, найбiльш доцiльне при повзучiй системi розвiдки покладiв неструктурного типу, що мають конфiгурацiю, яка суттєво змiнюється.

На практицi для розвiдки покладiв на пологих структурах округлої форми iнодi застосовується кiльцева система, при якiй свердловини розмiщуються послiдовними рядами колом навколо свердловини – першовiдкривачки на приблизно однакових гiпсометричних позначках базисного продуктивного горизонту. У випадку неодержання даних про контур нафтоносностi задається нове кiльце. При цьому свердловини можна закладати з рiвним кроком (iнтервалом): а) за висотою покладу; б) за ефективним об'ємом природного резервуару. Принцип розташування свердловин за цiєю системою може бути використаний для вивчення смуги нафтового покладу, в якому передбачається закладання кiльцевих рядiв експлуатацiйних свердловин, а в поєднаннi з елементами трикутної системи – при вивченнi вузьких нафтових облямівок. Така система розташування свердловин виправдовує себе в перiод, коли треба термiново наростити нафтоносну площу.

Проте значна лiтологiчна мiнливiсть i змiна товщин в широких межах потребують закладання порiвняно великого числа свердловин i не забезпечує достовiрнiсть геологiчних побудов. Окрiм того, при цiй системi всi розвiдувальнi свердловини нового кiльцевого ряду, закладенi нижче за падiнням пластiв вiд свердловин попереднього ряду, якi дали нафту, можуть опинитись за контуром нафтогазоносностi. Варiантом кiльцевої системи є секторна система розмiщення свердловин, коли поклад дiлиться на низку секторiв, а розвiдувальнi свердловини розмiщуються в цих секторах на рiзних абсолютних позначках.

Системи розташування свердловин при розвiдцi можуть бути такими ж, як при пошуковому бурiннi (спадкованими), але можуть i вiдрiзнятися вiд них в залежностi вiд геологiчних умов i якостi пiдготовки площ пiд пошукове бурiння. Збіг систем спостерiгається, наприклад, при вивченнi пластових покладiв, приурочених до сильновитягнутих структур. В цих випадках i пошуковi, i розвiдувальнi свердловини розмiщуються на профiлях, якi взаємно доповнюють розвiданiсть покладу з врахуванням його морфологiї.

При вивченнi лiтологiчно обмежених рукавоподiбних рифових покладiв пошуковi свердловини для їх виявлення найчастiше розташовують короткими профiлями навхрест зон простягання колекторiв, тодi як розвiдувальнi – мережами (трикутна або квадратна).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.