Здавалка
Главная | Обратная связь

Дослідно- промислова розробка покладів (родовищ)Загальні положення

Практика розвiдки знає багато прикладiв, коли оцiнка промислових можливостей нафтових i газових покладiв, що базується на короткочасному випробуваннi пластiв, пiзнiше не пiдтверджувалась. При вiдкриттi покладiв, що мають обмежену площу, короткочасне випробування окремих розвiдувальних свердловин, що вступають в експлуатацiю з великим дебiтом, створює неправильне уявлення про поклади i приводить до переоцiнки їх промислового значення. При бiльш тривалiй експлуатацiї цих свердловин i встановлення значних темпів зниження пластового тиску і дебітів обмежені розміри нафтоносної або газоносної площі стають очевидними. Отже, для промислової оцінки відкритих родовищ необхідно передбачити їх пробну експлуатацію.

ДПР (або пробна експлуатацiя) – це початковий перiод розробки нафтового (газового) родовища або його частини розвiдувальними i випереджувальними (першими видобувними) свердловинами з метою одержання необхiдної кiлькостi iнформацiї, що використовується для обгрунтування системи i показникiв промислової розробки та складання її технологiчної схеми (проекту) та проекту облаштування промислу.

ДПР газоносного об'єкта розробки є прискореним методом освоєння родовищ, який передбачає припинення розвiдувального бурiння на бiльш раннiй стадiї розвiдки до затвердження запасiв в ДКЗ і введення родовища в розробку на базі оперативної оцінки запасів газу з дорозвiдкою покладiв в процесi розробки родовища.

ДПР нафтового об'єкта розробки являє собою сукупнiсть робiт, що поєднує пробну екплуатацiю об'єкта з розробкою першочергового представницької дiлянки його для одержання даних про особливостi процесу нафтовилучення в промислових умовах, що необхiдно для проектування розробки об'єкта в цiлому.

В процесi ДПР одержують данi, як для уточнення пiдрахункових параметрiв, так i для пiдвищення надiйностi визначення технологiчних параметрiв покладiв для рацiональної промислової розробки. Зокрема, за даними ДПР встановлюють:

– межi продуктивностi, оптимальнi робочi дебiти, заходи для iнтенсифiкацiї припливiв;

– характер змiни в часi пластових і устєвих тискiв, а також депресiй на пласт в залежностi вiд вiдбору флюїдiв;

– фiльтрацiйнi властивостi продуктивних пластiв, гiдро- i газодинамiчнi зв'язки рiзних частин родовища iз законтуреною областю;

– режими покладiв;

– умови i можливi шляхи прориву пластових вод (а для газонафтових покладiв i газу);

– поточнi i можливi кiнцевi коефiцiєнти нафто- i газовилучення;

– можливостi сумiсної i сумiснороздiльної експлуатацiї;

– поведiнку насиченого флюїдом колектору для оцiнки допустимих депресiй без зруйнування скелета породи;

– iнтерференцiю свердловин;

– рацiональнi способи експлуатацiї видобувних свердловин;

– можливi методи впливу на пласт з метою пiдвищення коефiцiєнта вилучення нафти та iнтенсифiкацiї процесу розробки;

– експлуатацiйнi об'єкти, черговiсть їх уводу в розробку.

Для вирiшення вказаних задач використовують геологiчнi, гiдродинамiчнi, геофiзичнi i лабораторнi методи дослiджень.

ДПР здiйснюється у вiдповiдностi з проектом на протязi 1–3 рокiв. При плануваннi термінiв початку i закiнчення ДПР, темпiв розбурювання, обсягiв видобутку нафти i газу, обсягiв видiв дослiдницьких робiт враховуються як геолого-економiчнi фактори так i технiчна оснащенiсть пiдприємств. Невеликi нафтовi родовища i бiльшiсть газових i газоконденсатних (при забезпеченнi збору конденсату) родовищ можуть уводитись в ДПР одразу ж пiсля завершення попередньої оцiнки. Причому для невеликих газових родовищ, розробка яких

 

може здiйснюватися кiлькома свердловинами, проект ДПР з поточними корективами може бути i проектом розробки.

Багатопокладнi середнi i значнi за запасами родовища можуть уводитись в ДПР частинами, починаючи з першочергових об'єктiв розробки.

На великих нафтових родовищах створюються представницькi дослiдно-промисловi дiлянки, на яких створюється елемент наступної системи розробки всього родовища. Для цього в межах такої дiлянки за спецiально складеними технологiчними схемами пiсля завершення оцiнки родовища проводиться бурiння випереджувальних нагнiтальних i видобувних свердловин, дослiдна закачка води i видобуток нафти, iншi технологiчнi заходи.

В процесi ДПР повиннi бути одержанi необхiднi данi для пiдрахунку запасiв нафти i газу об'ємним методом. Для основних газових покладiв невеликих родовищ можуть бути пiдрахованi запаси вiльного газу i за методом падiння тиску, пiдготовленi зведенi данi для складання технологiчної схеми розробки.

Завдання ДПР вирiшуються шляхом бурiння i експлуатацiї розвiдувальних i випереджувальних експлуатацiйних свердловин (ВЕС) при виконаннi намiченої програми дослiдницьких робiт. Розвiдувальнi свердловини в перiод ДПР закладаються з урахуванням iмовiрного розташування майбутнiх експлуатацiйних свердловин, а їх конструкцiї повиннi вiдповiдати вимогам експлуатацiї. Загальне число продуктивних розвiдувальних i випереджувальних експлуатацiйних свердловин не повинно перевищувати кiлькостi свердловин, потрiбних для рацiональної розробки покладу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.