Здавалка
Главная | Обратная связь

Системи розташування ВЕС 

ВЕС – це вибiрковi свердловини iз числа намiчених в технологiчнiй схемi розробки, якi буряться i вводяться в експлуатацiю в першу чергу в перiод ДПР або на початку промислової розробки покладу з метою одержання додаткових геолого-промислових даних.

ВЕС буряться в перiод ДПР за рахунок обсягу експлуатацiйного бурiння i, окрiм свого прямого призначення, виконують тi чи iншi розвiдувальнi функцiї (вiдбiр керна, промислово-геофiзичнi, гiдродинамiчнi дослiдження тощо). В деяких випадках на багатопокладних родовищах передбачається поглиблення ВЕС на 300–500 м нижче намiченого об'єкта з метою розвiдки горизонту, що залягає нижче.

Обсяг дослiдницьких робiт у ВЕС i розвiдувальних свердловинах має бути приблизно однаковим.

Система розташування ВЕС повинна вiдповiдати експлуатацiйнiй мережі з урахуванням розвiдувальних завдань. Найбiльш розповсюдженi два способи розташування ВЕС:

а) за розрiдженою мережею з охопленням всiєї площi покладу;

б) за мережею, передбаченою технологiчною схемою розробки.

Перший спосiб дозволяє досягнути високих темпiв i ефективностi освоєння родовища (покладу), але збiльшує ризик бурiння "порожніх" експлуатацiйних свердловин внаслiдок його недорозвiданостi. Цей спосiб застосовується при

 

розвiдцi нафти i головним чином газових i газоконденсатних родовищ (покладiв), що характеризується простою геологiчною будовою, витриманими продуктивними пластами i фiзико-географiчними умовами, що дозволяють без значних попереднiх витрат в короткий термін охопити всю площу покладу рiдкісною мережею експлуатацiйних свердловин. Одночасно можуть бути пробуренi поодинокi розвiдувальнi свердловини.

На великих нафтових покладах рiзновиднiстю цiєї системи є випереджувальне першочергове бурiння на дослiдно-промислових дiлянках нагнiтальних свердловинах розрiзувальних рядiв.

Простi геологiчнi умови дозволяють в найбiльш сприятливих мiсцях бурити "кущi" i батареї експлуатацiйних свердловин, що полегшує їх облаштування i органiзацiю видобутку нафти. Першi "кущi" звичайно розташовуються бiля пошукових i розвiдувальних свердловин, що дали промисловий приплив нафти.

Бурiння ВЕС за мережею, передбаченою технологiчною схемою, проводиться при випереджувальному розбурюваннi дослiдно-промислової дiлянки. При цьому ВЕС закладається за принципом "вiд вiдомого до невiдомого" (повзуча система). Першi ВЕС буряться поблизу продуктивних пошукових і розвiдувальних свердловин. Кожна наступна свердловина закладається пiсля закiнчення бурiння попередньої. Ризик бурiння "порожніх" свердловин при цьому мiнiмальний, але процес розвiдки i освоєння родовища сповiльнюється.

Цей спосiб застосовується переважно на нафтових покладах складної будови, якi вiдрiзняються зональним i переривчастим характером розповсюдження колекторiв. Одночасно iз бурiнням ВЕС на дослiджуваних дiлянках продовжується бурiння розвiдувальних свердловин, а також можуть бути проведенi деталiзацiйнi польовi геофiзичнi роботи.

 


Частина 4. ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКІВ І РОЗВІДКИ ПОКЛАДІВ НАФТИ І ГАЗУ РІЗНИХ ТИПІВ І В РІЗНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.