Здавалка
Главная | Обратная связь

Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліниМіністерство фінансів України

       
   
Дніпропетровська державна фінансова академія
 

 

 


Правознавство

Навчально-методичний посібник

 

Дніпропетровськ – 2011


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

факультет управління персоналом та економіки праці

Кафедра гуманітарних дисциплін

 

Правознавство

Навчально-методичний посібник

 

для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

 

Дніпропетровськ – 2011


ББК 67

Семенова Л.Ю.

Правознавство: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, за галуззю знань «Економіка і підприємництво», за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 150 с.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам денної форми навчання отримати необхідну систему знань загальних закономірностей виникнення держави і права, їх взаємозв’язок і взаємодію, роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяльності суспільства.

Посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

 

Автор: Л.Ю. Семенова - старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: В.Ю. Федюк - С.С.Бескаравайний - к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії к.філос.н., доцент кафедри філософії Національної металургійної академії України
Відповідальний за випуск В.П.Капітон-   д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
       

 

Розглянуто та схвалено Вченою радою факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.2011 р.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 18.11.2011 р.


Зміст

 

Вступ................................................................................................................
1. Програма навчальної дисципліни...............................................................
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи......................................
3. Методичні рекомендації до семінарських занять .....................................
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.............
5. Підсумковий контроль …………………………………………………….
6. Список рекомендованої літератури……………………............................
Додатки..............................................................................................................

 


Вступ

 

В умовах становлення України як демократичної, правової держави, в ході формування засад громадського суспільства необхідно на державному рівні вдосконалювати правову освіту населення, створювати належні умови для того, щоб громадяни набували правових знань, вирішувати питання розвитку правосвідомості та правової культури населення, подолання правового нігілізму. Це можна забезпечити насамперед шляхом удосконалення правової освіти (саме з такою метою видано Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р.).

У Конституції України відображено державу з верховенством правового закону і визнанням людини найвищою соціальною цінністю, як сучасного орієнтира розвитку суспільства, його історичної перспективи.

Реалізація конституційних ідей пов’язана із формуванням високого рівня правової культури як суспільства так і кожної людини.

Юридичні реалії, з якими зустрічається в житті людина, осягаються юридичними науками в основному прикладного профілю, первинно галузевими, такими як цивільне, господарське, фінансове, трудове, адміністративне, кримінальне право та іншими галузями права. У кожної науки – своя азбука. Є така азбука й у науці про право. Ази права – це не просто загальні відомості, а теоретичні основи спеціальних наукових знань про право.

Вивчення дисципліни «Правознавство» у вищих навчальних закладах має важливе значення в загальній системі підготовки майбутніх спеціалістів.

Завданням «Правознавства» як навчальної дисципліни є вивчення загальних закономірностей виникнення держави і права, їх взаємозв’язок і взаємодію, роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяльності суспільства.

Студенти, вивчаючи основні положення теорії держави і права, найважливіші інститути конституційного, адміністративного, трудового, фінансового та інших галузей права, набувають навички використання чинного законодавства у своїй професійній діяльності.

Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері економіки і порушень фінансової, договірної та службової дисципліни.

Даний навчально-методичний посібник повинен допомогти вивченню і засвоєнню матеріалу студентами з дисципліни «Правознавство», завдяки чітким рекомендаціям до самостійної роботи. При самостійному опрацюванні курсу повинна бути розглянута література, яка рекомендована в даному навчально-методичному посібнику.

В організації навчального процесу з дисципліни «Правознавство» застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, при виконанні самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань. Формою підсумкового контролю є ПМК.

 


Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни

«Правознавство»

Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, міжнародного тощо); засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

- здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

- здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

- здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

- здатність працювати у команді;

- прихильність до етичних цінностей та дотримання законодавчих норм.

Системні компетенції:

- здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

- здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.

- здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

- орієнтація в законодавчій та нормативній базі;

- розуміння механізму виникнення цих правовідносин;

- вміння аналізувати взаємовідносини і діяльність різних суб’єктів правових відносин;

- володіння понятійно-категоріальним апаратом правознавства;

- усвідомлення особливостей взаємодії права з політичною, соціальною та економічною сферами життя суспільства;

- здатність аналізувати суть і функції держави як самостійного інституту політичної системи суспільства;

- здатність аналізувати суть і функції права як самостійного інституту правознавства;

- отримання навичок аналізу сутності та видів правовідносин, що виникають між фізичними та юридичними особами;

- вміння синтезовано застосовувати здобуті знання у особистому житті та професійній діяльності;

- вміння давати характеристику сутності правових відносин, що складаються в різних галузях права між суб’єктами права;

- здобуття навичок аналізу сутності правової свідомості;

- отримання уявлення про сутність та характеристику міжнародних правовідносин;

- формування активної життєвої позиції, вміння відстоювати свої права, застосовуючи нормативні та законодавчі акти.


1.1.Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми  
 
 
Модуль I. Правознавство  
Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції  
Тема 1.Основи теорії держави і права  
Тема 2.Конституційне право  
Тема 3. Цивільне право  
Тема 4. Адміністративне право  
Тема 5. Трудове право  
Тема 6. Сімейне право  
Тема 7.Основи соціального законодавства  
Тема 8. Кримінальне право  
Тема 9. Судові та правоохоронні організації  
Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів  
Тема 11. Аграрне, земельне та екологічне право  
Тема 12. Фінансове право  
Тема 13. Банківське право  
Тема 14. Міжнародне право  
Модуль IІ  
Індивідуальне науково-дослідне завдання  
Підсумковий контроль: ПМК  

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.