Здавалка
Главная | Обратная связь

ДО ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬПравознавство

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Розв’язування ситуаційних завдань для студентів

Денної форми навчання

Усіх напрямів підготовки

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк-2010

УДК 34(07)

З-51

ББК 67я7

Правознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи. Розв’язування ситуаційних завдань для студентів

денної форми навчання усіх напрямів підготовки. А.М. Земко. - Луцьк: ЛНТУ, 2010.- 38 c.

Методичні вказівки розраховані для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання. Розробка містить ситуаційні завдання до кожної галузі права, методичні вказівки до їх розв’язування та перелік літератури.

 

Укладач: Земко А.М., к.ю.н., доцент кафедри філософії Луцького національного технічного університету.

Рецензент: Степко І.П., старший викладач кафедри філософії Луцького національного технічного університету.

Відповідальний за випуск: Ситник О.І., к. політ. н., доцент, зав. кафедри філософії Луцького національного технічного університету.

 

Затверджено науково – методичною радою ЛНТУ, протокол № ____від___.___2010 р.

 

Затверджено науково-методичною радою навчально-науково-виробничого інституту економіки та управління, протокол № 4 від 20.01. 2010 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № 6 від 11.12. 2009 р.

 

 

Зміст

 

 

Передмова........................................................................4

Методичні вказівки до вирішення ситуаційних завдань……………….....................................................6

Основи державного права............................................9

Адміністративне право України…….................….12

Цивільне право України..............……………....…...13

Трудове право України...............................................19

Кримінальне право України......................................24

Сімейне право України..............................................27

Земельне право України.............................................30

Список рекомендованої літератури........................32

 

ПЕРЕДМОВА

 

В умовах розбудови та становлення в Україні правової держави все більшого значення набуває правова культура та правова освіта населення.

Знання громадянами України своїх конституційних прав та обов’язків, як основних чинників поведінки, забезпечує особі не тільки вибір правомірної поведінки, правових взаємин між собою, а також вибір правових форм відносин з державою та суспільством. Для вибору варіанту можливої поведінки, який би відображав свободу і вільний розвиток своєї особистості, як це гарантує Конституція України, а також відповідав інтересам суспільства, людина повинна бути переконана в унікальності та цінності права, що є необхідною умовою реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Сьогодні складно уявити спеціаліста, висококваліфікованого фахівця, керівника різного рівня без знань головних норм законодавства України. Саме тому студенти в розрізі дисципліни “Правознавство” вивчають окремі галузі права: державне (конституційне) право України, адміністративне, цивільне, трудове, сімейне, земельне та житлове право.

Головною метою вивчення правничих дисциплін є не тільки глибоке знання студентами правових норм тієї чи іншої галузі права, а й можливість застосувати та використати теоретичні знання на практиці.

Специфіка вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання полягає в тому, що великий блок теоретичного матеріалу опановується за програмою у стислий термін. Це потребує від студентів великої відповідальності, самоорганізації та самоконтролю.

Запропоновані для вирішення студентами ситуаційні завдання направлять їх пошук, націлять на виконання конкретних завдань та допоможуть у підготовці до складання екзамену.

Завданням вивчення курсу "Правознавство" є формування у студентів високого рівня правосвідомості. Вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність повинна стати необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України. Програма передбачає поглиблення знань студентами прав і свобод людини і громадянина, їх правовий захист, вміння орієнтуватися в системі чинного законодавства та його застосування в професійній діяльності.

В основі вивчення студентами дисципліни “Правознавство”, лежить принцип вибору юридично обґрунтованого варіанту та способу вирішення правових проблем, що можуть виникнути при виконанні ними в майбутньому не тільки своїх службових обов’язків в професійній діяльності, а й в повсякденному житті.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Засвоювати правничі знання допомагають інтенсивні та імітаційно-ігрові форми навчання. Особливо тим студентам, які вважають, що знання їм “повинні” давати викладачі. Хоча, звісно, знання набуваються в процесі активної навчально-пізнавальної діяльності, у дискусіях, при вирішенні проблемних і ситуаційних завдань. Під час розв’язання ситуаційних задач студент набуває навички застосовувати норми конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального права до певних фактичних обставин.

Розв’язання ситуаційних задач, виконання вправ і завдань сприяє вивчанню, засвоєнню й закріпленню навчального матеріалу дисципліни. Розв’язуючи ситуаційні задачі, виконуючи завдання, студент вчиться правильно застосовувати норми права, вирішувати спірні ситуації та запобігати їм.

Щоб розв’язувати задачі й виконувати практичні завдання, що увійшли до цього збірника, студенти мають опрацювати матеріали різних галузей права України, рекомендовані нормативно-правові акти, підручники та посібники, наукову юридичну літературу. Вивченню навчальної дисципліни, розв’язанню ситуаційних задач сприяють науково-практичні коментарі до чинного законодавства України.

Текст кожної ситуаційної задачі — це виклад пев­них юридичних фактів, спору, який відноситься до тієї чи іншої галузі права. Під час вирішення кожної ситуаційної задачі необхідно усвідомити зміст правовідносин, що склалися між сторонами спору, які юридичні наслідки при цьому виникають, спірні питання, на які необхідно відповісти, а вже потім винести мотивований висновок по задачі, розв'язати її.

Під час розв'язання задачі необхідно продумати відповіді на ті по­передні спірні питання, що підводять до розв'язання задачі. Відпові­даючи на них, треба використовувати рекомендований нормативний матеріал, посилатися на нього. Знайшовши відповіді на всі попередні запитання, можна розпочати розгляд основного питання, поставле­ного в задачі. Відповідь на основне питання випливає з відповідей на попередні.

Для розв'язання ситуаційної задачі необхідно знайти необхідні норми законодавства України. Окремі ситуаційні задачі побудовано так, щоб за допомогою зміни спочатку описаної ситу­ації студент міг запропонувати власний варіант розв'язання задачі. Деякі задачі містять рішення щодо конкретного спору. Тоді студенту необхідно на підставі аналізу запропонованої спірної ситуації й чинного законодавства України підтвердити дотриман­ня змісту закону чи, навпаки, запропонувати власне рішення спору.

Розв’язувати ситуаційні завдання потрібно у точній відповідності до вказаних обставин, зробити юридичний аналіз обставин, зіставити їх зі змістом Закону та, посилаючись на відповідні статті Закону, знайти юридично обґрунтоване рішення.

УВАГА!!! Працюючи із законодавчою базою, слід використовувати тільки чинне законодавство із врахуванням усіх змін, доповнень і поправок на момент вирішення ситуаційного завдання.

Правильна відповідь на запитання задачі не визнається задовіль­ною, якщо студент не робить посилання на норми чинного законо­давства та судову практику.

На семінарському занятті проводиться обговорення результатів са­мостійної роботи. Семінарське заняття може проводитись методом аналізу ситуацій, у формі рольової тріади чи іншій формі. Розвиток уміння аналізувати ситуацію, працювати з правничою інформацією,викладати и відстоювати свої погляди допоможе студенту прийняти правильне рішення в практичній діяльності.Такі семінарські заняття сприяють поглибленню теоретичної й практичної підготовки майбутніх фахівців. Студенти можуть вия­вити рівень своїх знань чи прогалини у знаннях і звернути увагу на ті знання, навички й уміння, які необхідно удосконалювати.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.