Здавалка
Главная | Обратная связь

Організаційно–правова основа місцевого самоврядуванняОргани місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність. Органам місцевого самоврядування чинним законодавством можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Інститут передачі повноважень в юридичній науці нази­вається їх делегуванням. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися тільки на підставі, в межах повноважень і в спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм влас­них повноважень.

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самовря­дування згідно з Конституцією і законами України може бути застосоване тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають достатньо диференційовані повноваження:

1) у сфері соціально–економічного й культурного розвитку;

2) у галузі бюджету, фінансів і цін;

3) щодо управління комунальною власністю;

4) у галузі житлово–комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

5) у галузі будівництва;

6) у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад поширюються:

1) на сферу регулювання земельних відносин і охорони на­вколишнього природного середовища;

2) на сферу соціального захисту населення;

3) на сферу зовнішньоекономічної діяльності;

4) на сферу галузі оборонної роботи;

5) на вирішення питань адміністративно–територіального устрою;

6) на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

7) на відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України і присвоєння почесних звань України.

Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повнова­жень органів виконавчої влади на відповідній території додер­жання Конституції і законів України, виконання актів Прези­дента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує роботу відповідної Ради та її виконавчого ко­мітету;

3) підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і пер­сональний склад виконавчого комітету відповідної Ради .

Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання:

1) обрання голови Ради, заступника голови Ради, звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) Ради, затвердження положен­ня про неї;

4) затвердження за пропозицією голови Ради структури, чисельності виконавчого апарату Ради, витрат на утримання Ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження регламенту Ради.

План

1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання.

2. Право громадян на житло і форми його реалізації.

3. Приватизація державного житлового фонду.

4. Договір житлового найму: поняття, відповідальність за його невиконання.

5. Юридична відповідальність за порушення житлового законодавства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.