Здавалка
Главная | Обратная связь

Міжнародне економічне право у взаємовідносинах країн – членів СНДРоз'єднання єдиної господарської системи СРСР кордонами незалежних держав призвело до поновлення зв'язків на новій міжнародно–правовій основі. Тому в 1993 р. був прийнятий Статут СНД, метою якого стало економічне співробітництво в інтересах всебічного збалансованого соціального розвитку держав–учасниць у рамках загального економічного простору в інтересах поглиблення інтеграції. Особливе значення в цьому Статуті має положення про те, що ці процеси повинні протікати на основі ринкових відносин.

У тому ж році був прийнятий Договір про створення Економічного союзу в рамках СНД. У Договорі підкреслювалося, що цей Союз керується загальновизнаними нормами міжнародного права. Зокрема в сфері економіки він допускає вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, узгоджену грошово–кредитну, бюджетну, податкову, зовнішньоекономічну, митну та валютну політику, гармоні­зацію господарського законодавства. Окремий розділ присвячений правовому регулюванню економічних відносин. В ньому передбачається пріоритет норм Договору про Економічний Союз у порівнянні з національним законодавством.

Вищими органами Економічного Союзу є вищі органи СНД, ради глав держав і глав урядів. У 1994 р. як постійно діючий орган ЕС був створений Міждержавний економічний комітет, який є координаційним і виконавчим органом і може приймати три види рішень:

1) рішення розпорядницького характеру, юридично обов'язкові;

2) рішення, обов'язковість яких повинна підтверджуватися рішеннями урядів;

3) рекомендації.

У рамках ЕС діє Економічний суд СНД, заснований у 1992 р., до компетенції якого віднесено розв'язання тільки міждержавних економічних суперечок.

Таким чином, міжнародне економічне право у взаєминах між країнами СНД є дуже специфічним і діє в умовах суперечливих процесів їхньої інтеграції.

Основним видом актів, що регулюють міждержавні відносини країн–учасників СНД, є дво– і багатобічні договори. Як організація СНД приймає протокольні рішення. Вони не мають наддержавного характеру, а спрямовані лише на узгодження точок зору і координацію дій держав.

Крім того, більшість актів СНД приймаються далеко не всіма державами–учасницями. Тому в останні роки в СНД намітилася тенденція до інтеграції обмеженого числа держав.

Питання на залік

1. Основні теорії походження держави.

2. Дайте визначення поняттям «людина», «особа», «громадянин». Проведіть порівняння.

3. Порівняйте поняття «держава» і «державна влада».

4. Форми держави.

5. Ознаки держави.

6. Монархія та її види.

7. Республіка та її види.

8. Порівняйте монархію та республіку.

9. Порівняйте парламентську та президентську республіки.

10. Порівняйте унітарну державу та федерацію.

11. Порівняйте демократичний та антидемократичний режими.

12. Дайте характеристику внутрішніх і зовнішніх функцій держави.

13. Дайте визначення терміну «правова держава» та назвіть її основні ознаки.

14. Розкрийте зміст поняття «громадянське суспільство».

15. Правова культура.

16. Механізм держави.

17. Влада та її види.

18. Основні теорії походження права.

19. Джерела права.

20. Природне і позитивне право.

21. Право і мораль. Дайте порівняльну характеристику.

22. Структура норми права.

23. Види законів.

24. Правовідносини.

25. Дієздатність, правоздатність, деліктоздатність та осудність.

26. Правопорушення: ознаки і види.

27. Юридична відповідальність.

28. Приватне і публічне право.

29. Законодавчий процес та його стадії.

30. Фізичні та юридичні особи. Їх види.

31. Форма правління, політичного режиму і адміністративно–територіального устрою України.

32. Конституція України. Загальна характеристика.

33. Організаційна структура та основні повноваження Верховної Ради України.

34. Правовий статус Президента України.

35. Структура та правовий статус Кабінету міністрів України.

36. Органи місцевого самоврядування. Їх завдання і види.

37. Майнові та немайнові відносини.

38. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

39. Правочин та його види.

40. Право власності. Її види.

41. Види договорів у цивільному праві.

42. Порівняйте спадкування за законом та спадкування за заповітом.

43. Види суб’єктів трудового права.

44. Повноваження професійної спілки.

45. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин.

46. Порівняйте колективний та трудовий договір.

47. Порівняйте трудовий контракт і трудовий договір.

48. Особливості роботи неповнолітніх.

49. Особливості звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

50. Робочий час та його види.

51. Час відпочинку та його види.

52. Дисциплінарні стягнення, порядок їх накладання і зняття.

53. Адміністративно правові правовідносини.

54. Система органів державного управління.

55. Державна служба та її ознаки.

56. Адміністративне правопорушення та його види.

57. Адміністративна відповідальність та її види.

58. Злочин та його види.

59. Підстави кримінальної відповідальності.

60. Види кримінальних покарань.

61. Обтяжуючі та пом’якшуючі обставини у кримінальній відповідальності.

62. Види злочинів проти життя і здоров’я особи.

63. Охарактеризуйте склад сімейно–правових відносин.

64. Шлюб та умови його укладання. Шлюбний договір.

65. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

66. Порівняйте розірвання шлюбу та визнання його недійсним.

67. Основні права та обов’язки батьків і дитини.

68. Підстави для позбавлення батьківських прав.

69. Порівняйте опіку та піклування.

70. Усиновлення.

71. Підприємницька діяльність та її ознаки.

72. Види підприємств.

73. Види господарських правопорушень.

74. Види господарських санкцій за порушення у сфері господарської діяльності.

75. Особливості фінансових правовідносин.

76. Бюджетний процес та його стадії.

77. Порівняйте поняття «дохід» і «прибуток».

78. Податок та його види.

79. Прямі й непрямі податки.

80. Склад житлово–правових відносин.

81. Права і обов’язки наймачів житла.

82. Організація та діяльність житлово–будівельних кооперативів.

83. Види правопорушень наймачів житла.

84. Види житлових спорів.

85. Структура земельного фонду України.

86. Форми власності на землю.

87. Право землекористування.

88. Порівняйте постійне користування земельною ділянкою та оренду.

89. Іпотека.

90. Форми приватної власності на землю.

91. Фермерське господарство.

92. Порівняйте поняття «правосуддя» і «судочинство».

93. Правоохоронні органи.

94. Адвокатура, прокуратура, суд. Їх завдання.

95. Нотаріат.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.