Здавалка
Главная | Обратная связь

Який вид зв'язку існує між ризиком невиявлення й загальним рівнем властивого ризику та ризику контролю?а) вертикальний;

б) горизонтальний;

в) обернений;

г) прямий.

13. Який з наступних типів аудиторських доказів є най­більш достовірним щодо підтвердження дебіторської заборго­ваності?

а) письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості;

б) копія виписки банку;

в) акт зустрічної звірки взаєморозрахунків;

г) платіжні доручення.

14. Структура робочого документа визначена:

а) МСА 200;

б) МСА 700;

в) правильної відповіді немає;

г) МСА 800.

15. Зовнішній аудит – це:

а) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан­сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення не­залежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих ас­пектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів;

б) вивчення однієї або кількох сторін господарської діяльності суб'єктів господарювання;

в) процес, що забезпечує відповідність функціонування конк­ретного об'єкту прийнятим управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети;

г) надання інформації користувачам щодо фінан­сової звітності.

16. Право на отримання сертифіката аудитора мають:

а) всі громадяни України без обмежень;

б) фізичні особи, які здобули вищу освіту, мають необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ре­візора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора;

в) фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необ­хідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на поса­дах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, аси­стента (помічника) аудитора;

г) резиденти та нерезиденти.

17. Аудитором було оцінено, що властивий ризик (ВР) та ризик контролю (РК) на підприємстві становить 0,75 (ВРх РК). Який ризик невиявлення помилок повинен бути за­планований, якщо бажаний аудиторський ризик 0,15?

а) 0;

б) 0,75;

в) 0,2;

г) 0,4.

18. Які аудиторські докази є надійнішими:

а) отримані із зовнішніх джерел;

б) отримані із внутрішніх джерел;

в) отримані безпосередньо аудиторами;

г) ксерокопії документів.

19. Суть робочих документів, їх зміст та порядок зберігання викладені в:

а) МСА 230;

б) в програмі аудиту;

в) Законі України «Про аудиторську діяльність»;

г) МСА 700.

20. Мета незалежного аудиту полягає у:

а) виявленні помилок і порушень у бухгалтерській звітності клієнта з метою встановлення винних осіб;

б) наданні об'єктивної інформації щодо достовірності фінан­сової звітності підприємств і організацій, їх фінансового стану та інших аспектів діяльності;

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання;

г) накладанні штрафних санкцій за результатами перевірки.

21. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, не може перевищувати:

а) 40 %;

б) 30 %;

в) 60 %;

г) 35 %.

22. Розшифруйте зміст ситуації, вираженої такою залеж­ністю:

АР = ВР (1,000) х РК (1,000) х РН (0,005)

а) при високих значеннях власного ризику та ризику контролю аудиторська перевірка не дасть бажаних результатів;

б) аудитори можуть довіряти зібраним свідченням навіть при повній неефективності системи внутрішнього контролю замов­ника;

в) ймовірність видачі неправильного висновку аудитора за вказаних умов становить 0,5 %;

г) ) ймовірність видачі неправильного висновку аудитора за вказаних умов становить 0,15 %.

23. Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються:

а) аудиторською фірмою;

б) фіскальними органами;

в) власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;

г) головним бухгалтером.

24. Після завершення перевірки робочі документи:

а) передаються клієнту;

б) залишаються в аудитора;

в) знищуються;

г) передаються правоохоронним органам.

25. Ініціативний аудит проводиться:

а) з ініціативи аудиторської фірми;

б) з ініціативи державних контролюючих органів;

в) за рішенням економічного суб'єкта;

г) за рішенням КРУ.

26. Керівником аудиторської фірми може бути:

а) тільки сертифікований аудитор;

б) особа, що має вищу освіту;

в) правильної відповіді немає;

г) особа, що має вищу освіту і стаж роботи в даній сфері не менше 3 років підряд.

27. Що відбувається із ризиком невиявлення при збільшен­ні ризику бізнесу – він:

а) підвищується;

б) зменшується;

в) залишається сталим;

г) правильної відповіді немає.

28. Підсумкова інформація – це:

а) аудиторський висновок та аудиторський звіт;

б) Акт приймання-передачі виконаних робіт;

в) робочі документи аудитора;

г) акти зустрічних звірок.

29. Обов'язковий аудит здійснюють:

а) за рішенням суб'єкта господарювання;

б) у випадках, передбачених законодавством;

в) за рішенням аудиторської фірми;

г) за рішенням правоохоронних органів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.