Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості аудиторської програми при аудиті власного капіталу.Під час проведення перевірки аудитор повинен дотримуватися вимог чинного законодавства. Перевіряючи формування статутного капіталу, необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства, що перевіряється. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з перевірки юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників, структури й управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності. Слід встановити наявність відповідних документів і дотримання процедури державної реєстрації суб’єкта господарювання. Аудитору слід з’ясувати законність змін у складі засновників підприємства. Також доцільно провести інвентаризацію майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства. У процесі аудиту капіталу необхідно також перевірити правильність розрахунків із засновниками. Ця перевірка передбачає вивчення таких питань: чи своєчасно і в якому розмірі засновники внесли свою частку до статутного капіталу підприємства;у якому вигляді внесено частки учасників до статутного капіталу і чи правильно оформлено документи на ці операції; чи правильно проводиться нарахування доходів від участі в капіталі підприємства; чи дотримується відповідність записів у первинних документах записам у журналі 7 за рахунком 46 «Неоплачений капітал» і Головній книзі.

Важливою є перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу. Фактичне надходження внесків засновників перевіряється на підставі первинних документів і записів у регістрах по рахунку 46 «Неоплачений капітал».

Аудитор мусить перевірити обґрунтованість змін величини статутного капіталу. Усі зміни також мають бути документально оформлені. Наступний важливий напрям аудиту – вивчення рівності сум та узгодженості показників. Здійснюючи перевірку слід перевірити тотожність величини капіталу, що відображена суб’єктом господарювання у формі звітності № 1 «Баланс» за статтею «Статутний капітал» (рядок 300), розміру капіталу зафіксованому в статуті. Керуючись П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» аудитор перевіряє правильність розподілу прибутку між учасниками (власниками) підприємства. Аудитор повинен керуватися складеною програмою здійснення

Особливістю програми аудиту власного капіталу є те що в процесі аудиту використовують такі процедури, як: перевірка юридичного статусу підприємства;вивчення умов установчого договору та статуту підприємства; встановлення відповідності розмірів статутного капіталу законодавству та установчим документам;здійснення документальної перевірки операцій формування статутного капіталу; перевірка грошової оцінки вартості майна; перевірка фактичних первинних внесків засновників;перевірка розрахунків;перевірка відображення операцій, регістрів обліку; звірка дотримання встановленого розміру резервного та статутного капіталу; перевірка руху резервного капіталу; перевірка правильності списання збитків за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, резервного та статутного капіталу; перевірка операцій розподілу та формування за рахунок прибутку або зменшення збитків резервного і статутного капіталу за даними установчих, первинних документів, регістрів обліку і фінансової звітності; виявлення відповідності формування і відображення руху капіталу чинному законодавству; перевірка ведення обліку руху капіталу; перевірка розкриття інформації про власний капітал у примітках до річної фінансової звітності.

 

34. А-т необоротних активів. Методика в орг-ція.Основна мета А-ту операцій з НА є встановлення: 1) достовірність первин док-тів відносно руху НА, 2) повнота і своєчасність відображення первин бух даних в зведених облікових регістрах, 3) правильність ведення б/о НА та його прийнята облікова політика, 4) достовірність відображення стану у звітності п-ва, тобто відповідність методики обліку та оподаткування операцій з НА з чинним закон-вом. Основні завдання: 1) встановлення правильності док-ного оформлення надходжень, переміщень, використ та спис НА, 2) перевірка збережен та ефектив використання НА, 3) визнач строку корисної експлуатації ОЗ та інших матер і нематер активів, 4) перевірка правильності нарахування зносу інших матер і нематер активів, 5) підтвердження достовірності відобраз в б/о первіс, ліквідац варт ОЗ, а також результати їх переоцінки, 6) доцільність проведення ремонту ОЗ, правильність відобраз в б/о понесених витрат. Предмет – господар процеси та операції пов’язані з наявністю, рухом і використ ОЗ та інших матер і нематер активів. Об’єкти: 1. щодо елементів облікової політики: 1) первин док-ти з обліку НА, 2) список осіб, які мають право підписувати док-ти з обліку НА, 3) порядок контролю матер-відповідал осіб, 4) порядок оцінки іпереоцінки НА, 5) порядок зносу НА, 6) порядок обліку витрат по ремонту. 2. щодо операцій з обліку НА: ОЗ, інші НА, знос НА, довго строк фін ін вест, кап ін вест, довго строк деб заборг, гудвіл (негативний). Джерела інф-ції: 1. первин док-ти з обліку НА, 2. наказ про облік політику п-ва з додатками, 3. облік регістри що використ для відобраз господар операцій з обліку НА, 4. акти (висновки) контролюючих служб, 5. звітність. Основним способом вивчен операц з НА – фактичний контроль. Фактичний контроль- визнач факт наявності ОЗ, інших НА перевірка правил утримання та експлуатац, справедлива (ринк) варт. Якісному А-ту НА пердує якісно проведена інвентаризація. Після якої переходять до док-льної перевірки операцій з ОЗ, інших НА: перевірка правильності віднесення активів п-ва до ОЗ, ін НА, НмА, перевірка достовірності корисної експлуатації НА (наказ про облік політику ,1-20рр), перевірка правильності визначення ліквідаційної варт НА (наказ про облік політику); перевірка правильності оприбуткуван НА шляхом порівняння даних б/о з даними первин док-тів: а) шляхи надходжень НА, б) наявність комісії з приймання НА, в) наявність договорів купівлі-продажу, г)правильність первин варт в актах прийман-передачі, д)наявність матер-відповідал осіб, чи укладені з ними договори. На що необхідно звернути увагу при А-ті: 1) переоцінка, яка проводиться на дату балансу, 2) амортизація і її нарахування, 3) облік витрат на ремонт НА, 4) облік орендованих об’єктів, лізинг операції, 5) вибуття об’єктів (порівнян з первин док-ми), 6) нарахув ПДВ, особливо при продажу НА та відобраз дох і витрат, що виник в ході таких операцій, 7) операції з фін ін вест, 8) операц з кап ін вест©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.