Здавалка
Главная | Обратная связь

Методика складання балансуБаланс підприємства повинен містити загальні дані про на­зву підприємства, місце знаходження, організаційно - правову форму власності, на­зву органу управління, назву материнської компанії, галузь та вид еко­номічної, ва­люту Балансу та одиницю її виміру (з 01.07.2008 – у тисячах гривень, без десяткових знаків), повну адресу підприємства та дату на яку складається Баланс.

При заповненні (графа 3) дані на початок звітного періоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець Звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною формою обліку, з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших фор­мах обліку.

Заповнення статей Балансу за формою за звітний рік, необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) організаційним змінам, що мали місце на підприємстві, врахувати виправлен­ня виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), наводиться скоригована величина відповідної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Згідно П(С)БО 2 "Баланс", не допускається згортання статей активів та зобов'язань, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогоспо­дарських розрахунків, а саме за субрахунком 683 "Внутрішнього­сподарські розрахунки" при складанні загального Балансу підприємства.

Показники фінансової звітності філій, відділень включаються до загального фінансового звіту підприємства — юридичної особи.

В Україні Баланси підприємства складають за методом -нетто, валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відно­сяться:

· знос необоротних активів (13);

· резерв сумнівних боргів (38);

· вилучений капітал (45);

· неоплачений капітал (46);

· частка перестраховиків у страхових резервах (494-496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються. Методика його складання наведена в таблиці 2.5

 

Додаток до теми 2

  Коди
    Дата 31.12.2009
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ
Територія Дніпропетровська 50079 м. Кривий Рiг за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 13.10.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Дніпропетровська 50079 м. Кривий Рiг

 

Баланс станом на 2009 рік

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 7005 ) ( 11395 )
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 756351 ) ( 51549 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 2271 ) ( 2203 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

 

Керівник Шпилька Андрiй Михайлович
Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна

 

 

  Коди
    Дата 31.12.2010
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ
Територія Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за КОПФГ
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 13.10.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Додаток до теми 2

 

Баланс станом на 2010 рік

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 11395 ) ( 17602 )
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 51549 ) ( 1082714 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 2203 ) ( 1432 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

 

 

Примітки Нематерiальнi активи. Рядки 010 - 012. В бухгалтерському облiку у складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення (авторськi та сумiжнi з ними права). Незавершене будiвництво. Рядок 020. В облiку вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, здiйснених пiдприємством, у будiвництво, створення, виготовлення, дообладнання, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання та доставку основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, та устаткування в запасi), у придбання й виготовлення устаткування, що потребує в подальшому монтажу, а також аванси, перерахованi пiдрядчику. Станом на 31.12.2010 р. сума р.020 становить 1 059 917 тис.грн. Основнi засоби. Рядки 030-032. Збiльшення суми первiсної вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок введення в експлуатацiю придбаних та збудованих у процесi будiвництва основних засобiв, та здiйсненої переоцiнки основних засобiв. Нарахування зносу для основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється прямолiнiйним методом, а для МНА у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї. Запаси. Рядок 100. По даним облiку вiдображена вартiсть оборотних активiв, облiк яких ведуть на рахунках 20 "Виробничi запаси" та 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", включаючи транспортнозаготiвельнi витрати. Станом на 31.12.2010 р. залишки запасiв складають 264 155 тис.грн. Готова продукцiя. Рядок 130. Станом на 31.12.2010 року сума залишкiв готової продукцiї по даним облiку складає 168 817 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари, продукцiю, роботи й послуги наводиться трьома показниками: за сумою договорiв продажу, за сумою створеного резерву сумнiвних боргiв i рiзницею мiж ними як чистою реалiзацiйною вартiстю, що включається до пiдсумку балансу. Рядок 160 станом на 31.12.2010 року складає 7 552 267 тис.грн. Iнша поточна заборгованiсть. Рядок 210. Станом на 31.12.2010 року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi складає 3 489 266 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Рядки 230,240 Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2010 року склав 75 689 тис.грн. Рядок 400,410 наступних витрат i платежiв: В рядках вiдображена сума створення забезпечення наступних витрат i платежiв. Станом на 31.12.2010 року сума складає 338 830 тис.грн. В рядку 460 наведена сума вiдстрочених податкових зобов'язань. Показник рядка 460 станом на 31.12.2010 року становить 623 459 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть. Рядок 530 Сума заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010 року по даним облiку становить 5 951 600 тис.грн. Iншi поточнi забов' язання. Рядок 610 Сума iнших поточних забов'язань станом на 31.12.2010 року складає 33 812 тис.грн
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

 

Додаток до теми 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.