Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості фінансового менеджменту малого бізнесу.Фінансовий менеджмент МБіз сукупністю рішень, які приймаються у зв’язку з формуванням та ефективним використанням фін. ресурсів в умовах трансформації економіки України. З одного боку, фін. менеджмент МБ спрямований на забезпечення сумою грош. надходжень, збереження фін. стійкості та ліквідності малого підприємства, з другого – отримання максимального прибутку при мінімальному ризику. МП прибуток і ризик – клчові елементи фін. менеджменту. Між ними існує протилежна залежність: збільшення ризику приводить до зменшення прибку, зменшення ризику до збільшення прибутку.

Фінм менеджмент МП постійно розв’язує суперечності, які виникають між цілями фірми та її фін. можливостями. Якщо власники МП не узгоджують свої цілі з фінансивиими можливостями , то таке МП стає банкрутом. Власники фірм повинні приймати тільки такі рішення, в результаті виконання яких можна очікувати отримання прибутку.

За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.

Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту зумовле-на критеріями, відповідно до яких визначається належність підп-риємства до категорії «малих». Обмежена кількість працюючих та обсягу реалізації продукції не дозволяє тримати необхідну кулькість спеціалістів.

Інколи на малих підприємствах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим деякі питання організації бізнесу бізнесмен вирішує, покладаючись на інтуїцію, тобто поверхнево, не розраховуючи досконально потреби в коштах. І як наслідок, постає перед фактом, коли в нього доходи не покривають витрати.

Малі підприємства зацікавлені в одержані поточного прибутку, в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним капіталом і по суті не вдаються до фінансового прогнозування та планування.

Отже, фінансовий менеджмент у малому бізнесі має такі особливості, щовідрізняють його від великого:

+ залежність від внутрішніх джерел фінансування і слабка організація довгострокового планування, що зумовлена незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації. Більшість принципів управління фінансовими ресурсами великих підприємств можуть бути застосовані до малого бізнесу, але з іншими акцентами;

+ більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого діапазону навичок, за допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок і стрімко маневрувати своїми обмеженими ресурсами, щоб максимізувати швидкість і гнучкість випуску продукції;

+ залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації їхнього управлінського персоналу.

Основні чинники, які впливають на організацію управління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продукції.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.