Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета та завдання навчальної дисципліниПрограма навчальної дисципліни

Філософія права

 

спеціальність 8.03040101 Правознавство

 

Спеціалізація (для всіх спеціалізацій)

 

 

факультет Юридичний

 

2015 / 2016 навчальний рік


 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою юридичного факультету

 

 

“25” вересня 2015 року, протокол № 2

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Салтанов М.В., кандидат філософських наук, старший викладач кафедри теоретичної та практичної філософії; Бусова Н.А., доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії;

 

Програму схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.

Протокол від “25” серпня 2015 року № 1.

 

 

Завідувач кафедри

державно-правових дисциплін ______________ Т. Є. Кагановська

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Програму погоджено методичною комісією юридичного факультету

Протокол від “25” вересня 2015 року № 1

 

Голова методичної комісії

юридичного факультету ___________ А. В.Смульська

(підпис) (прізвище та ініціали)

 


Вступ

Програма навчальної дисципліни «Філософія права» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістрів, за спеціальністю 8.03040101 Правознавство, для всіх спеціалізацій.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних як підходів до розуміння права, так і базових принципів права, які його обґрунтовують та легітимують. У першій частині курсу детально розглядаються зміст та критика основних підходів до праворозуміння: йдеться як про концепції позитивного (Дж. Остін, Г. Харт, Г. Кельзен) і природного права (Г. Гроцій, Дж. Локк, Г. Радбрух, Р. Дворкін), так і про історичну (Ф. Савін´ї, Г. Пухта), марксистську (К.Маркс, Ф. Енгельс), соціологічну (Є Ерліх) школи права . Окрема увага приділяється американській школі правого реалізму (О. Голмс, Дж. Френк, К. Ллевелін), а також обґрунтовується «природа» права та проблема його легітимності. У другій частині курсу розглядаються основні проблеми філософії права, такі як співвідношення зовнішньої і внутрішньої моралі права (Л. Фуллер), проблема коекзистенції права та справедливості (Дж. Роулз, В. Кімліка), філософське обґрунтування прав людини (Ю.Габермас, О.Гьофе) та проблема покарання (А. Кестлер), а саме криза карного правосуддя та шляхи її вирішення через впровадження відновлювальної системи правосуддя (Х. Зер).

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни;

2. Опис навчальної дисципліни;

3. Виклад змісту навчальної дисципліни;

4. Структура навчальної дисципліни;

5. Теми семінарських занять;

6. Самостійна робота;

7. Індивідуальні завдання;

8. Методи навчання;

9. Методи контролю;

10. Розподіл балів;

11. Рекомендоване методичне забезпечення;

12. Питання до іспиту.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:

· розширення знань про основні підходи до розуміння права;

· створення фундаменту для отримання системного знання в соціально-політичній, правознавчій галузях, що необхідно для професійної підготовки правника;

· формування високих громадянських, моральних, загальнолюдських ідеалів юриста;

· формування уявлення про основні проблеми філософії права і методи їх дослідження,

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

· ознайомлення магістрантів зі здобутками світової філософсько-правової думки та прищеплення основ філософсько-правої культури;

· навчання магістрантів світоглядній толерантності, системності й критичності оціночних суджень та навичкам комунікації, що ґрунтується на визнанні людини в якості найвищої соціальної та правової цінності.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.