Здавалка
Главная | Обратная связь

Рекомендоване методичне забезпеченняБазова література

1.Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.; РХГИ, 1998. С. 360-376.

2.Харт Х.Л.А. Концепція права. К., 1998. – Розділ V. Право як об’єднання первинних і вторинних правил.

3.Эрлих О. Методы социологии права. Исследование живого права // Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; Под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. — СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2011. —с.477-494.

4.Karl N. Llewellyn. Оn Reading and Using the New Jurisprudence // American Bar Association Journal. Vol. 26, No. 5 (MAY 1940), pp. 418-425.

5.Фулер Л. Позитивізм і вірність праву - відповідь професорові Гарту // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.101-120.

6.Радбрух Г. Философия права. М., 2004. – Законное неправо и надзаконное право.

7.Кельзен Ганс. Чисте правознавство. К.: “Юніверс”, 2004. – Проблема справедливості. ІІ. Вчення про природне право. - С. 426-467.

8.Гарт Г.Л.А. Позитивізм і розмежування права та моралі // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.77-100.

9.Фуллер Л. Мораль права. - К., 1999. - Гл. 2. Мораль, що уможливлює право.

10.Френк Дж. Юридичний реалізм // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С. 180-183.

11.Киміика У. Либеральное равенство // Современный либерализм. М., 1998. – С. 138-168.

12.Дворкін Річард. «Патерналізм» // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.77-100.

13.Дворкін Рональд. Цілість права // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.183-203

14.Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. – К.: Альтерпрес, 2003. – Розділ 3. Права людини.

15.Шу Генрі Права людини та культурні відмінності //Філософія прав людини. Пер. з нім. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С. 254-282.

16.Камю А. Размышления о гильотине // Кёстлер А., Камю А. Размышления о смертной казни. – М.: Праксис, 2003. – С. 137 -198.

17. Ван ден Гааг Е. На захист смертної кари. Практичний і моральний аналіз // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.1220-1229.

18. Зер Ховард. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М.,: МОО Центр «Судебно-правовая реформа”, 1998. - Глава 10.

 

Допоміжна література

 

Основні навчальні посібники та підручники

1.Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 1997.

2.Радбрух Г. Философия права / Пер. с нем. М., 2004.

3.Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. / Пер. с англ. М., 1996.

4.Циппеліус Р. Філософія права. / Пер. з нім. К., 2000.

5.Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избранные сочинения. / Пер. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. — СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, , 2004. — 848 с.

 


Питання до іспиту

1.Походження філософії права;

2.Особливості філософського підходу до розуміння права;

3.Предмет філософії права;

4.Мета і завдання філософії права за Г. Радбрухом;

5.Місце філософії права в системі філософських та юридичних дисциплін;

6.Проблема співвідношення права і закону. Право и государство;

7.Г. Гарт про специфіку права в роботі «Концепт права»;

8.Б. Кістяківський про занепад вітчизняної системи права у статті «На захист права»;

9.Історична школа праворозуміння;

10.Марксистський підхід до розуміння права;

11.Анархісти про критику держави та права;

12.Соціологічна школа права;

13.Школа правового реалізму;

14.Поняття «природне право» в його співвідношенні з поняттям «позитивне право»;

15.Проблема обґрунтування природного права;

16.Основні концепції природного права;

17.Розвиток ідей природного права та його плив на позитивне право;

18.Критика теорій природного права;

19.Г. Радбрух «про законне неправо і надзаконне право»;

20.Проблема відновлення поваги до права у постнацистській Німеччині (за роботою Л. Фуллера «Позитивізм і вірність праву…» );

21.Як правовий позитивізм розуміє право та у чому він бачить завдання філософії права?

22.Що породжує правовий позитивізм? (Які його соціальні корені?);

23.Командна теорія права Джона Остіна;

24.«Чисте вчення про право» Ганса Кельзена;

25.Критика природного права Г. Кельзеном (за додатком «Проблема справедливості» // Вчення про природне право);

26.Критика правового позитивізму;

27.Критика правового патерналізму (Річард Дворкін);

28.Схожість та відмінність моралі і права за Л. Фуллером;

29.Принципи законності, що виражають внутрішню мораль права;

30.Лон Фуллер про справу спелеологів та її правові наслідки

31.Поняття та різновиди справедливості. Формальна та процесуальна справедливість.

32.Соціальна справедливість: від політики перерозподілу до політики визнання;

33.Як відрізняється ставлення до проблеми справедливості в класичному та сучасному лібералізмі?

34.Критика утилітаристського та інтуїтивістського розуміння справедливості;

35.Принципи справедливості Джона Ролза та їх обґрунтування

36.Критика Ролзової концепції справедливості В. Кімлікою;

37.Дополітичний (додержавний) характер прав людини. Права людини і легітимність влади

38.Права людини як моральні права і як юридичні права

39.Історія прав людини і підходи до класифікації прав людини

40.Чому виникає проблема обґрунтування прав людини? Труднощі легітимації прав людини

41.Стратегії обґрунтування прав людини

42.Цілі кримінального права з точки зору філософії права.

43.Чому покарання потребує обґрунтування?

44.Функції покарання

45.Коли і чому формується каральна модель правосуддя?Підходи до розуміння злочину у каральній моделі правосуддя

46.Криза каральної моделі правосуддя та шляхи виходу з кризи карального правосуддя

47.Відновна модель правосуддя

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.