Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми завдань для індивідуальної роботи1.Філософія права Г. Радбруха;

2.Г. Гарт про право як про об’єднання первинних і вторинних правил;

3.Б. Кістяківський про занепад вітчизняної системи права у статті «На захист права»;

4.Історична школа права;

5.Марксистський підхід до розуміння права;

6.Анархісти про критику держави та права;

7.Соціологічна школа права;

8.Школа правового реалізму;

9.Проблема обґрунтування природного права;

10.Критика теорій природного права;

11.Г. Радбрух «про законне неправо і надзаконне право»;

12.Проблема відновлення поваги до права у постнацистській Німеччині;

13.Командна теорія права Джона Остіна;

14.«Чисте вчення про право» Ганса Кельзена;

15.Критика природного права Г. Кельзеном;

16.Критика правового позитивізму;

17.Критика правового патерналізму (Річард Дворкін);

18.Моральність права за Л. Фуллером;

19.Лон Фуллер про справу спелеологів та її правові наслідки;

20.Процедурна справедливість;

21.Політична справедливість Дж. Роулза;

22.Права людини і проблема легітимності влади за роботами О. Гьофе;

23.Історія прав людини і підходи до класифікації прав людини;

24.Проблема обґрунтування прав людини;

25.Стратегії обґрунтування прав людини;

26.Проблема покарання;

27.Відновлювальна модель правосуддя Зера Ховарда.

Методи навчання

Лекції, семінарська та практичні заняття, робота з першоджерелами, обговорення їх під час семінарських занять.


Методи контролю

 

Варто зазначити кілька основних методів контролю.

Для студентів денної форми.

 

По-перше, аудиторна контрольна робота, загальною кількістю в 25 балів. Оцінки за контрольну роботи виражені у наступний спосіб:

Кількість балів Оцінка
1. 25-22 5 (А)
2. 21-18 4+ (В)
3. 17-14 4- (С)
4. 13-10 3+ (D)
5. 9-6 3- (Е)
6. 5-1 не зараховано (FX)

 

По-друге, робота на семінарах передбачає участь в обговоренні текстів, оцінювання активності студента становить максимум 3 бали, але не більше 25 балів за семестр.

 

По-третє, оцінці підлягає вміння ведення студентом конспекту семінарських та лекційних занять, що оцінюється максимум в 5 балів.

 

По-четверте, відвідування лекційних занять студентами оцінюється максимум в 5 балів.

 

По-п’яте, загальна кількість балів, яку студент отримує за підсумкову форму атестації (іспит) складає 40 балів. Отримані бали за екзаменаційну роботу відповідають наступній схемі:

 

Кількість балів Оцінка
1. 40-35 5 (А)
2. 34-29 4+ (В)
3. 28-23 4- (С)
4. 22-17 3+ (D)
5. 16-11 3- (Е)
6. 10-0 не зараховано (FX)

 

Студенту можуть надаватися додаткові бали (але не більше 10) за умови, що він брав участь у науковій конференції, або має відповідну статтю за профілем курсу у науковому виданні. Наявність доповіді на конференції або статті у науковому журналі має бути підтверджена.

 

Для студентів заочної форми навчання.

 

По-перше, контрольна робота у вигляді рецензії на запропонований із переліку базової літератури текст. Кожний студент позааудиторно повинен написати рецензію (5-7 сторінок) на одну з рекомендованих нижче робіт. Суть рецензії полягає в опрацюванні змістовної частини тексту та у приведенні критичних зауважень щодо суті зазначених ідей чи концепції. Контрольна робота у вигляді рецензії не може бути підмінена рефератом. Максимальна кількість балів за контрольну-рецензію – 40б.

 

Оцінки за контрольну роботи виражені у наступний спосіб:

Кількість балів Оцінка
1. 40-35 5 (А)
2. 34-29 4+ (В)
3. 28-23 4- (С)
4. 22-17 3+ (D)
5. 16-11 3- (Е)
6. 10-0 не зараховано (FX)

 

По-друге, робота на семінарах передбачає участь в обговоренні текстів, оцінювання активності студента становить максимум 5 балів, але не більше 10 балів за семестр.

 

По-третє, оцінці підлягає вміння ведення студентом конспекту семінарських та лекційних занять, що оцінюється максимум в 5 балів.

 

По-четверте, відвідування лекційних занять студентами оцінюється максимум в 5 балів.

 

По-п’яте, загальна кількість балів, яку студент отримує за підсумкову форму атестації (іспит) складає 40 балів. Отримані бали за екзаменаційну роботу відповідають наступній схемі:

 

 

Кількість балів Оцінка
1. 40-35 5 (А)
2. 34-29 4+ (В)
3. 28-23 4- (С)
4. 22-17 3+ (D)
5. 16-11 3- (Е)
6. 10-0 не зараховано (FX)

 

Студенту можуть надаватися додаткові бали (але не більше 10) за умови, що він брав участь у науковій конференції, або має відповідну статтю за профілем курсу у науковому виданні. Наявність доповіді на конференції або статті у науковому журналі має бути підтверджена.

 

Загальна система розподілу балів подана нижче розділі 10.

 

Розподіл балів

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Форми навчальної діяльності Кількість балів Термін
       
1. Відвідування лекцій Постійно.
2. Участь у обговоренні текстів на семінарських заняттях Постійно.
3. Підсумкова контрольна робота На шостому семінарі
3. Конспект матеріалів лекцій та семінарських занять Постійно
  Усього під час семестру По закінченню курсу
  Підсумковий контроль (Іспит)  
  Усього  
  Додаткові бали    
  Участь у конференціях, круглих столах / виступ (наявність друкованої програми) / публікація тез доповіді або наукової статті за темою.  

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

 

Форми навчальної діяльності Кількість балів Термін
       
1. Відвідування лекцій Постійно.
2. Участь у обговоренні текстів на семінарських заняттях Постійно.
3. Підсумкова контрольна робота у вигляді рецензії Термін здачі: до 1 грудня
3. Конспект матеріалів лекцій та семінарських занять Постійно
  Усього під час семестру  
  Підсумковий контроль (Іспит)  
  Усього  
  Додаткові бали    
  Участь у конференціях, круглих столах / виступ (наявність друкованої програми) / публікація тез доповіді або наукової статті за темою.  

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка за національною шкалою
для іспиту для заліку
90 – 100 відмінно     зараховано
70-89 добре
50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.