Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги до оформлення курсової роботиКурсова робота подається викладачу ретельно відредагованою і чітко віддрукованою (або написаною) на папері формату А4.

Оформлення курсової за допомогою ПЕОМ:

Ø шрифт Times New Roman;

Ø розмір шрифту – 14 кегель;

Ø інтервал між рядками – одинарний;

Ø абзац – 5 мм; поля: праве, верхнє, ліве – 15 мм, нижнє – 17 мм;

Ø нумерація сторінок – по центру нижнього поля;

Ø формули друкуються по центру, нумерація формул по правому полю, основний розмір шрифту – 14 кегель.

Максимальний обсяг курсової роботи до 40 сторінок разом з таблицями, графічним матеріалом та списком використаної літератури.

 

Оформлення бібліографічного опису

 

Список використаної літератури розміщують одним з таких способів: у порядку появи посилань в тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку.

Зразок оформлення бібліографічного опису.

1. Підручника, навчального посібника:Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші/— К.: Центр учбової літератури, 2009. — 208 с.

2. Нормативних документів: Закон України " Про державну статистику" вiд 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 43. – с.608

3. Збірника наукових праць: Роков В.Г. Методи регресійного аналізу / В.Г. Роков // Вісник. Економіка. Сучасні методи управління підприємством. Зб. наук. праць. Вип.. 2(38).Ч.1. – Рівне: НУВГП. 2007. – 305 с.

4. Статті з журналу: Скачек Н.Ю. Статистичний аналіз груп підприємств у сільському господарстві України / Н.Ю. Скачек // Статистика України. – 2010. – № 2. – с. 33

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права

Кафедра економіки підприємства

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни „Статистика” на тему:

„____________________________________

_______________________________________

_______________________________________”

(українською мовою)

 

Переклад теми іноземною мовою, яку студент вивчає в університеті

 

Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ECTS

 

Виконав:

студент 2 курсу групи ЕК-2

Іващенко В.Б.

_________________________

Номер залікової книжки

Перевірив:

_________________________

 

 

Рівне – 20__


Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права

Кафедра економіки підприємства

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни "Статистики"

Студенту (ці) ________курсу ________гр. ____________________________

(прізвище, ініціали)

Тема: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Зміст курсової роботи

Вступ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальні висновки

Використана література

Дата видачі "__"__________20__р. Дата захисту "__" _________20__р.

Керівник ________/____________/ Студент ______________

(підпис) (прізвище) (підпис)


 

Вимоги та рекомендації до виконання курсової роботи

Курсова робота складається із наступних частин: 1. Титульного листа. 2 Завдання на курсову роботу. 3. Змісту. 4. Тексту пояснювальної записки. 5. Списку використаної літератури.

Пояснювальна записка складається з вступу, основної частини та висновків. Пропонується такий приблизний зміст курсової роботи (пояснювальна записка):

Вступ.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.