Здавалка
Главная | Обратная связь

Вихідні дані та завдання до теми № 5"Статистичне вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів"

Відомі такі дані (табл. 1) про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення підприємствами країни за рік:

Таблиця 1.

Вид підприємства Обсяги викидів, т Розмір екологічних зборів пред’явлених за забруднення понад ліміт, тис. грн. Розмір прибутку, тис. грн.
Промислове 124+N 8,7 1240,0
Будівельне 231+N 9,3 3465,0
Промислове 450+N 18,1 5625,0
Будівельне 490+N 19,7 7350,0
Промислове 280+N 10,0 5600,0
Будівельне 650+N 22,4 3250,0
Промислове 162+N 9,7 1134,0
Промислове 200+N 10,3 3040,0
Будівельне 478+N 17,4 2390,0
Промислове 174+N 9,2 4002,0
Будівельне 302+N 15,9 1271,2
Промислове 720+N 39,7 7200,0
Промислове 210+N 10,1 3150,0
Промислове 252+N 11,7 3830,4
Будівельне 393+N 12,5 7899,3
Будівельне 529+N 16,8 6348,0
Будівельне 330+N 11,0 5082,0
Будівельне 420+N 16,4 6720,0
Будівельне 395+N 15,9 6715,0
Будівельне 434+N 17,5 8246,0
Будівельне 492+N 18,8 9840,0
Будівельне 438+N 15,2 9198,0
Будівельне 490+N 18,9 1474,9
Будівельне 434+N 15,2 1736,0
Промислове 784+N 33,6 3136,0
Промислове 490+N 22,3 3204,6
Промислове 700+N 38,7 1715,0
Будівельне 448+N 18,1 2508,8
Промислове 173+N 9,8 1539,7
Будівельне 324+N 16,4 2916,0

N – дві останні цифри залікової книжки

Завдання 1.

1. Побудувати ряд розподілу підприємств за розміром викидів забруднюючих речовин. Утворити 5 груп з рівними інтервалами.

По кожній групі підрахувати економічні показники. Розрахунки представити в таблиці (табл. 2). Зробити короткі висновки. Відобразити ряд розподілу за допомогою графіка.

2. Виконати групування заводів за двома ознаками: обсягом викидів та видом підприємства (табл. 3). Розрахувати долю кожної групи та техніко-економічні показники. Зробити висновки. Напишіть назви таблиць.

Таблиця 2.

Групування заводів за вартістю ОВФ

Групи підприємств за обсягом викидів забруднюючих речовин, т Кількість підприємств Розмір екологічних зборів Розмір прибутку
Всього, тис. грн. На 1 грн. екологічних зборів, грн
         
         
Разом        

 

Таблиця 3.

Комбінаційне групування

Групи підприємств за видом підприємства, тис. грн Підгрупи підприємств за обсягом викидів забруднюючих речовин, т Кількість заводів Розмір екологічних зборів Розмір прибутку
Всього, тис. грн. На 1 грн. екологічних зборів, грн
Промислове          
Будівельне          
Разом          

Завдання 2.

Використовуючи ряд розподілу за обсягом викидів забруднюючих речовин (табл. 2) обчислити:

1. Середній обсяг викидів забруднюючих речовин в розрахунку на одне підприємство;

2. моду даного ряду;

3. медіану;

4. середнє лінійне відхилення.

Завдання 3.

На основі даних про обсяги викидів забруднюючих речовин (завдання 1) визначте:

а) розмах варіації;

б) дисперсію;

в) середнє квадратичне відхилення;

г) коефіцієнт варіації.

Пояснити економічний зміст розрахованих показників.

Завдання 4.

1. Використовуючи вихідні дані завдання 1 побудуйте таблицю для дослідження зв'язку між розміром обсягом викидів забруднюючих речовин та розміром екологічних зборів.

2. Знайдіть рівняння регресії.

3. Зобразіть емпіричні та теоретичні дані на графіку.

4. Обчисліть лінійний коефіцієнт кореляції і кореляційне співвідношення.

5. Перевірте істотність зв'язку за допомогою F - критерію з рівнем істотності = 0,05. Поясніть економічну сутність обчислених показників.

Завдання 5.

Відомо, що обсяг використання природного ресурсу у районі складала (табл. 4), тис. грн:

Таблиця 4.

в цінах 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік
cтарих    
нових       599,8 620,2 470,1

 

Приведіть рівні ряду динаміки до співставного вигляду. Визначте вид ряду динаміки і зобразіть динаміку продуктивності праці за допомогою лінійної діаграми.

Обчисліть: темпи росту; абсолютні і відносні прирости; абсолютне значення одного проценту приросту; середній абсолютний приріст; середній темп росту та приросту.

 

Завдання 6.

Виконайте аналітичне вирівнювання ряду по прямій. Побудувати тренд. Розрахунки представити графічно.

 

Завдання 7.

Відомі дані (табл. 5) про діяльність двох видобувних підприємства:

Таблиця 5.

№ підприємства Валовий доход від реалізації ресурсу, тис. грн. Ціна ресурсу, грн/ум.од.
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
3546+0,01N
2832+0,01N

 

Обчисліть:

1) індивідуальні індекси фізичного обсягу використання ресурсу по кожному підприємству;

2) зміни валового доходу за рахунок зміни фізичного обсягу використання ресурсу та ціни ресурсу на кожному підприємстві. Поясніть зміст кожного показника.


Додаток 6©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.