Здавалка
Главная | Обратная связь

Знайти правильну відповідь на твердження.1. До освітніх рівнів відносяться:

а) післядипломна освіта;

б) молодший спеціаліст;

в) студенти;

г) науково-педагогічні працівники.

2. До ВНЗ ІV рівня акредитації в Україні відносяться:

а) ВПТУ;

б) навчально-науково-дослідницький університет;

в) коледж;

г) технікум.

3. ОПП підготовки фахівців – це:

а) науково обґрунтована система дидактичного і методичного оформлення процесу формування знань;

б) науково-методичне обґрунтування процесу реалізації ОПП підготовки фахівця;

в) перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін із визначенням обсягу годин відведених для їх вивчення;

г) план роботи кафедри.

4. Серед причин, що спонукали до запровадження Болонської конвенції, головною є:

а) необхідність прийняття двоступеневої структури вищої освіти з використанням системи загальноприйнятих кредитів ECTS;

б) заохочення країн-учасниць до сприяння глобалізації у сфері вищої освіти;

в) підвищення конкурентоспроможності вищої освіти;

г) зменшення чисельності ВНЗ в окремих країнах.

5. До складу навчально-методичного комплексу дисципліни має входити:

а) характеристика основних видів інформаційних технологій у навчальному процесі;

б) зведений журнал успішності студентів;

в) екзаменаційна відомість;

г) робоча програма.

6. Індивідуальний план викладача ВНЗ не повинен включати наступних видів робіт:

а) навчальна робота;

б) розкладу занять;

в) методична робота;

г) наукова робота.

7. З якою метою створюється випускова кафедра у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації?

а) для проведення спортивно-масових заходів;

б) для створення бізнес-центру;

в) щоб виконати рішення МОНУ;

г) для проведення навчально-методичної та інших видів робіт з підготовки кадрів відповідної спеціальності.

8. Метою контрольних заходів у навчальному процесі є:

а) самостійне вивчення та закріплення раніше здобутих знань;

б) перевірка знань, навичок і вмінь здобутих при вивченні певної дисципліни;

в) методика проведення лекційних та практичних занять;

г) наявність організаційно – управлінської структури навчального процесу.

9.Рівень складності тестових контрольних завдань має бути таким, щоб студент:

а) не мав змоги його вирішити;

б) проявив базовий рівень підготовки;

в) мав змогу проявити найкращі результати свого навчання;

г) розумів сутність і завдання тесту, що відповідає матеріалу дисципліни.

10. Інформаційні методи навчання – це репродуктивний шлях передачі готових знань за допомогою:

а) демонстрування ілюстрацій;

б) усного викладу інформації

в) проведення практик на виробництві;

г) реформування системи вищої освіти України.

 

1.2. Дати відповідь на теоретичні запитання:

1.Аналіз факторів,що спонукали виникнення Великої хартії університетів.

2.Форми оцінювання знань,умінь і навичок студентів у системі ЄСТS.

 

Практична частина.

Скласти титульну сторінку робочої програми та виконати опис предмета навчальної дисципліни «ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ» з наступними вихідними даними:

- загальний обсяг дисципліни -180 год.;

-семестр -7;

- вид семестрового контролю - екзамен;

- відношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить: 35% до 65%.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.