Здавалка
Главная | Обратная связь

Урок - основна форма виробничого навчанняМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

 

Костопіль 2015

Божко Н.В. Методичні рекомендації до проведення уроків вироб-ничого навчання професійної підготовки. - Костопіль: КБТК НУВГП, 2015. – 32 с.

 

 

Дані методичні рекомендації - це систематизація довідково-інформаційний матеріал щодо цілей, принципів і методів професійного навчання, типів і видів уроків виробничого навчання та дидактичних вимог до структури і аналізу уроку. Вони містять практичні рекомендації майстрам виробничого навчання щодо планування, організації і проведення уроків на будь-якому етапі навчання професії.

 

Укладач – Н.В.Божко, викладач першої категорії, заступник директора з НВР Костопільського будівельно-технологічного коледжу

 

 

Схвалено методичною радою Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП.

(Протокол № ____ від «____» ____________ 2015 р.)

 

 

ЗМІСТ

  Вступ
1. Урок - основна форма виробничого навчання
2. Вимоги до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання
3. Схема плану уроку виробничого навчання
  Приклад 1
  Приклад 2
  Приклад 3
4. Схема загального аналізу уроку виробничого навчання
5. Використана література

 

 

Вступ

Особливості науково-технічного розвитку, які викликали глибокі зміни у сфері виробництва, потребують уточнень у визначенні мети, структури,форм, методів і засобів навчання. Ці зміни полягають насамперед у демократизації й гуманізації освіти, введенні різних рівнів професійної підготовки, багатоваріативності і гнучкості в питаннях конструювання змісту і форм навчання з урахуванням специфіки підприємств та виробничих організацій, для яких здійснюється підготовка робітничих кадрів; створення навчальних закладів з різною структурою, що відповідає особливостям галузі і регіонів.

Протягом останніх років зміни в характері професійного навчання відбуваються в контексті глобальних освітніх тенденцій, які отримали назву "мегатенденцій". Серед них:

- масовий характер освіти та її безперервність, як нова якість;

- значимість як для індивіда, так і для суспільства його запитів і норм;

- орієнтація на активне засвоєння учнями способів пізнавальної ді-

яльності;

- адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

- інноваційність навчання, як соціально-філософський аспект.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання-його спря-мованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін.

Інноваційне навчання - процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій,стимулює активну участь в рішенні проблемних ситуацій, які виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому.

Перебудова професійної освіти вимагає зміни статусу керівників, викладачів і майстрів , значного підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, забезпеченні їх участі в різних навчально-виробничих госпрозрахункових кооперативах, технічних, раціоналізаторських, художніх та інших самодіяльних об'єднаннях. А це вимагає від педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.

 

 

Урок - основна форма виробничого навчання

Урок - динамічна форма організації навчального процесу певного складу учнів під керівництвом майстра виробничого навчання, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання для вирішення завдань (задач) освіти, виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Це педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності педагога і учнів.

Сьогодні урок залишається основною формою організації навчальної діяльності, тому що відображає цілісний процес навчання в органічному поєднанні з іншими традиційними формами організації

Сучасний урок є майстернею аналізу та обробки інформації, яка прив-носиться учасниками навчального процесу з різних джерел інформа-ційного простору (література, телебачення, комп'ютерні мережі, спілку-вання). Сучасний урок - це технологічний урок (відео, комп'ютер, факс, мультимедійні системи) для економії навчального часу при ефективній підготовці майбутніх фахівців.

Класифікація типів і видів уроків виробничого навчання Таблиця 1.1.

Тип уроку Основна дидактична мета Вид уроку
Урок формування первинних умінь Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації; показ нових трудових прийомів і операцій трудової діяльності: формування первинних умінь правильного виконання окремих прийомів з дотриманням правил безпеки - інструктаж - екскурсія - кіно - вправа - тренаж
Урок формування складних умінь Закріплення і розвинення умінь виконання окремих прийомів і операцій трудової діяльності з дотриманням якості в роботі: формування умінь і навичок по об'єднанню декілька простих операцій в одну складну при раціональному використанні урочного часу - лабораторно-практичні заняття - вправи - імітаційний тренаж - самостійна робота
Урок вдосконалення вмінь та формування навичок Удосконалення та систематизація умінь при виконанні складних робіт, формування навичок при вирішенні складних виробничих завдань. - аналіз конкретних ситуацій - конкурс - виконання індивідуальних робіт - дослідження
Урок комплексного застосування З.У.Н при виконанні НВР Розвинення критичності, аналітичності, логічності мислення, самостійності та творчості учнів при виконанні НВР: комплексне застосування набутих знань, умінь, навичок. - ділова гра - аналіз конкретних ситуацій - виконання індивідуальних робіт - ігрове проектування
Контрольно- перевірочний урок Виявлення глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок виконання окремих операцій та складних і комплексних робіт: Виявлення недоліків в З.У.Н та їх причин: Отримання даних для атестації учнів - залік - тестування - контрольно-перевірочна робота - імітаційні вправи - конкурс - гра

За формою проведення можна окремо виділити такі групи нетрадиційних уроків:

- уроки у вигляді змагань та ігор (конкурси, турніри, ділові ігри, вік-торини тощо);

- уроки у вигляді публічного спілкування;

- уроки, що спираються на фантазію;

- уроки, комбіновані з іншими організаційними формами навчання (урок- консультація, урок-практикум, тощо);

- уроки, основані на імітації діяльності проведення громадсько-культурних заходів;

- уроки, основані на нетрадиційній (інноваційній) діяльності учнів (уроки взаємонавчання, уроки співпраці, уроки самоуправління тощо);

- інтегровані, бінарні уроки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.