Здавалка
Главная | Обратная связь

Заключний інструктажЗаключний інструктаж - підведення підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувались на уроці; об'єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.

Основна мета цього інструктажу - на основі фіксації досягнень і недоліків показати учням, чому вони навчилися на уроці, оцінити рівень їх досягнень і творчої активності.

Порядок проведення заключного інструктажу передбачає:

v аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчилась на уроці;

v аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

v повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

v аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць учнів;

v розглядання випадків нераціонального використання урочного часу;

v видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання.

Методика видачі домашнього завдання.

Мета домашньої навчальної роботи учнів:

- закріплення, удосконалення і систематизація набутих на уроці

знань, умінь;

- осмислення та узагальнення виробничого досвіду;

- підготовка до наступного заняття;

- знайомство з варіативними джерелами знань для отримання

додаткової інформації за темою наступного уроку.

Вимоги до змісту домашніх завдань:

- практична спрямованість;

- реальний та творчий характер змісту;

- зв'язок змісту практичних завдань з теоретичними знаннями та рані-

ше надбаним досвідом;

- постійне підвищення складності;

- диференціація за складністю залежно від інтелекту учнів та рівня їх

підготовленості.

Рекомендації щодо підвищення ефективності

заключного інструктажу:

- завжди на перший план виносити підведення підсумків виконання

навчальних завдань уроку на підставі аналізу успіхів та недоліків

діяльності учнів;

- не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх причиною є недос-

відченість;

- починати аналіз діяльності учнів на прикладі їх досягнень;

- всебічно залучати учнів до активног о обговорення підсумків уроку;

- аналіз підсумків уроку проводити об'єктивно та аргументовано;

- додержуватись педагогічного такту;

- широко практикувати порівняння робіт, виконаних учнями, із зраз-

ками- еталонами;

- практикувати доручати проведення аналізу підсумків діяльності

учнів відмінникам з професійної підготовки як метод стимулювання;

- практикувати виставлення комплексних оцінок (за знання теорії та

уміння застосовувати їх на практиці).

Типові недоліки проведення заключного інструктажу:

- підведення підсумків не проводяться взагалі або проводяться

формально;

- аналіз підсумків уроку починається з помилок, яких допускалися

учні під час уроку;

- не видається домашнє завдання або не пояснюються способи його

виконання;

- не обґрунтовується оцінка роботи учнів на уроці;

- аналіз підсумків уроку не орієнтований на усунення причин недо-

ліків в діяльності учнів;

- зауваження майстра під час аналізу не носять педагогічного та вихов-

ного характеру.

3. Схема плану уроку виробничого навчання

Тема програми __________________________________________________

Тема уроку _____________________________________________________

 

Мета уроку:

а) навчальна – які професійні знання, уміння, навички формуються,

закріплюються і розвиваються;

б) розвиваюча – які операції і прийоми розумової діяльності учнів

розвиваються на уроці;

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на

уроці.

Тип уроку ______________________________________________________

Вид уроку _____________________________________________________

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання) ______________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну діяльність) ____________________________

Міжпредметні зв’язки (назва предмета, теми) _______________________

Методи навчання _______________________________________________

Форми організації навчальної діяльності учнів ______________________

Перелік навчально-виробничих робіт _____________________________

Список основної і додаткової літератури ___________________________

Перелік умінь та навичок ________________________________________

* Методична мета – вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

Хід уроку

І Організаційна частина(~5хв):

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку;

- інструктаж з охорони праці.

ІІ Вступний інструктаж(~40хв):

1. Актуалізація знань:

- повідомлення теми програми і уроку;

- цільова установки проведення уроку;

- перевірка опорних знань, умінь, навичок учнів, необхідних для подальшої роботи на уроці;

- аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків.

2. Викладання нового матеріалу:

- повідомлення нової навчальної інформації інструктивного характеру;

- показ нових прийомів трудової діяльності;

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;

- обговорення типових помилок;

- повідомлення про передовий досвід за темою уроку;

- опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром, для перевірки доступності нового інструктивного матеріалу;

- відповідь майстра на запитання учнів;

- видача завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

- розподіл учнів за робочими місцями;

- повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;

- підведення підсумків вступного інструктажу.

ІІІ Поточний інструктаж (самостійна робота учнів) (~270хв):

- самостійна робота учнів над виданими завданнями;

- цільові обходи майстра робочих місць учнів;

- прийом та оцінювання виконаних робіт;

- прибирання робочих місць.

IV Заключний інструктаж(~30хв.):

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- оцінка роботи учнів, її об’єктивне обгрунтування;

- аналіз причин помилок учні та пропозиції засобів по їх усуненню;

видача домашнього завдання.

Приклад 1

План уроку виробничого навчання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.