Здавалка
Главная | Обратная связь

Способи реалізації інвестиційних проектівОсвоєння інвестицій у виробничі основні засоби може здійснюватися у такі способи: підрядний, господарський або змішаний.

Підрядний спосіб – це організаційна форма виконання робіт, виробництва продукції та надання послуг самостійними, постійно діючими фірмами, підприємствами та організаціями на основі підрядних договорів і контрактів між інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. У такий спосіб можуть виконуватися будь-які види робіт: будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, науково-дослідні, проектно-дослідні, ремонтні тощо. Це й виробництво певного виду і обсягу продукції (тис. шт. цегли, тис. м3 пиломатеріалів і т. ін.), й виконання певного виду послуг, наприклад, щодо охорони об'єкта, оформлення установчих документів та реєстрації підприємства і т. ін. В інвестиційній сфері предметом підрядного договору є інвестиційний проект або частина проекту, вид або комплекс певних робіт.

Цей спосіб упродовж тривалого часу був домінуючим у сфері капітального будівництва, сприяв виокремленню будівництва у самостійну галузь матеріального виробництва, впровадженню науково-технічного прогресу. Протягом тривалого часу в підрядний спосіб виконувалося близько 90 % усього обсягу будівельно-монтажних робіт. В останні десятиліття цей спосіб набуває поширення й в інших галузях народного господарства: промисловості, сільському господарстві, транспорті тощо. Виникають модифікації цього способу: бригадний, дільничний, потоковий, наскрізний, колективний та інші підряди.

У разі підрядного способу ведення робіт усі суб'єкти інвестиційної діяльності, як юридичні, так і фізичні особи, можуть вступати в договірні відносини. Як правило, договір укладають дві юридичні особи – замовник (інвестор) і підрядник.

Замовник – це суб'єкт інвестиційної діяльності (юридична або фізична особа), який має фінансові кошти і на вимогу підрядника надає поруку про свою платоспроможність. Замовником може бути держава, міністерство, відомство, корпорація, асоціація, об'єднання, підприємство, установа або приватна особа.

Інтереси замовника можуть бути двох типів: 1) майбутнім власником об'єкта і його користувачем виступає сам замовник, тобто він реалізує для себе кінцеву продукцію, експлуатуючи постійні об'єкти, які є складовою його діяльності; 2) коли користувач об'єкта невідомий. Це може бути продаж замовником об'єкта майбутньому користувачеві або здача об'єкта користувачам в оренду.

Проектуванням у будівництві займаються проектно-дослідні організації та фірми. Це так звані проектувальники. Проектування має три етапи: передпроектні роботи, власне проектування і післяпроектний етап.

Розроблення проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання об'єктів здійснюється на основі затверджених техніко-економічними обґрунтуваннями інвестицій у будівництво будинків, комплексів тощо.

Між замовником і проектувальником укладається договір (контракт), який є основним документом, що регулює правові та фінансові відносини, взаємні зобов'язання і відповідальність сторін. Проектувальник повинен у конкретний строк виконати проектні, дослідні та інші роботи, визначені завданням замовника, а замовник, у свою чергу, зобов'язаний прийняти роботу та сплатити за неї погоджену суму в установлені терміни.

Основою договірних відносин між замовником і проектувальником є:

— самостійність сторін в укладанні договору; невтручання державних органів і посадових осіб у процес укладання та здійснення договірних відносин;

— чинні у галузі будівництва та проектування законодавчі та нормативні акти;

— задоволення потреб замовника, що і є метою договору;

— система правового забезпечення договірних відносин через консультаційне супроводження, страхування господарських ризиків, надання гарантій, поручительств, наявність ліцензій тощо.

Підрядником можуть бути: будівельно-монтажні й проектно-будівельні промислові підприємства та організації або їх об'єднання; окремі фізичні особи, які набули в установленому порядку право на участь у здійсненні підприємницької діяльності в ціло­му та в будівництві, зокрема; фірми-посередники, які беруть на себе функції з координації робіт і мають право на таку діяльність (ліцензію або сертифікат).

Підрядник може залучати до виконання комплексу, виду або частини робіт інші організації та фірми (субпідрядників). Договори, які при цьому укладаються, називаються субпідрядними. Ці договори не звільняють підрядника від відповідальності перед замовником за виконання робіт з необхідною якістю і в терміни, передбачені договором підряду. У разі наскрізного підряду функції генерального підрядника виконує підрядна рада, створена з представників усіх підрядників, які мають право підпису, й вказана у договорі.

В останні роки в інвестиційній сфері через спад виробництва інвестор для реалізації проектів усе частіше використовує господарський спосіб. В умовах командно-адміністративної системи господарювання цей спосіб давав непогані результати, особливо у разі невеликих обсягів будівельно-монтажних робіт, реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств.

У сучасних умовах у ряді випадків інвестор змушений самостійно виконувати будівельні та монтажні роботи через необгрунтовано високі монопольні ціни, що їх диктують будівельні фірми на підрядному ринку. Отже, господарський спосіб – це така організаційна форма, за якої інвестиційні проекти реалізуються безпосередньо інвестором без залучення підрядника. При цьому функції інвестора, замовника та підрядника поєднуються в одній юридичній особі, яка називається забудовником і яка водночас є розпорядником коштів, оперативним керівником і виконавцем будівельно-монтажних робіт.

Для реалізації проекту в складі апарату забудовника створюються управління або відділ капітального будівництва і своя будівельна організація (дільниця), які забезпечують будівництво необхідною проектно-кошторисною документацією, матеріально-технічними і трудовими ресурсами. Оплата робіт, виконаних такою організацією, здійснюється з розрахункового рахунка забудовника. В окремих випадках при виконанні великих обсягів робіт у господарський спосіб будівельна організація (дільниця) може бути перетворена у мале підприємство з відкриттям окремого розрахункового рахунка.

Змішаний спосіб є комбінацією підрядного й господарського способів. Звичайно підрядником виконуються складні матеріаломісткі види будівельно-монтажних робіт (наприклад, монтаж кар­касу будівлі зі збірних залізобетонних конструкцій), а забудовником – більш трудомісткі роботи (наприклад, оздоблювальні).

Вибір певного способу реалізації проектів обґрунтовується інвестором у його бізнес-плані.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.