Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична відповідальність у сфері поводження з відходамиЮридична відповідальність у сфері поводження з відходами настає за вчинення відповідних правопорушень. Загальний їх перелік наведено у Законі України «Про відходи». Передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

— порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення довкілля, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;

— самовільне розміщення чи видалення відходів;

— порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;

— невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;

— приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними;

— невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;

— передачу відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій;

— порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів;

— виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;

— недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на територію України;

— несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;

— порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів.

Цей перелік не є вичерпним. Законодавство може встановити юридичну відповідальність і за інші види порушення у сфері поводження з відходами.

До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті громадяни або посадові особи у випадках та в порядку, визначених КпАП.

Підставою відповідальності є вчинення таких правопорушень:

— псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель: забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, виробничими та іншими відходами;

— пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально- побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання;

— засмічення лісів відходами;

— порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів;

— порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності;

— виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;

— приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;

— зміщування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу;

— порушення правил передачі відходів: передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій;

— порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);

— порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів;

— приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Кримінальна відповідальність за злочини у цій сфері встановлена КК України. Вона настає за незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу. Кваліфікуючою ознакою є ввезення або транзит небезпечних відходів, які заборонені до ввезення.

Передбачена кримінальна відповідальність також за забруднення відходами окремих об'єктів правової охорони навколишнього природного середовища. До таких правопорушень належать: забруднення або псування земель, забруднення атмосферного повітря, забруднення моря, порушення законодавства про континентальний шельф України.

Цивільно-правова відповідальність настає незалежно від притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Юридичні особи та громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи й особи без громадянства зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених цивільним законодавством України. Варто відзначити, що у цій сфері застосовуються загальні правила відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про довкілля, визначені у ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Дисциплінарна відповідальність застосовується в разі порушення законодавства про відходи винною особою в процесі виконання трудових обов'язків. Вона полягає у застосуванні дисциплінарних стягнень до працівників, які вчинили дисциплінарні правопорушення (проступки). Застосування заходів такої відповідальності регулюється КЗпП України.

 

ІІ Додаткові контрольні питання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.